Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Mal­mi­net­sin­näs­tä suojelualueilla -Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksiä

malminetsinnän jäljet Romppailla 2018

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti 21.12.2018 kumota Tukesin päätöksen lainvastaisena ja palauttaa asian Tukesin uudelleen kästeltäväksi uuden hakemuksen pohjalta. Tukes oli myöntänyt Mawson Oy:lle malminetsintäluvan Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueelle. Hakemuksen Natura-arviointi oli kuitenkin keskeneräinen ja poikkesi luonnonsuojelulain 65 ja 66§ säännöksistä. Malminetsintäluvasta valittivat SLL Lapin piirin lisäksi Metsähallitus ja Lapin ELY-keskus.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti 19.12.2018 sen sijaan Käsivarren Natura-alueella ja Lätäsenon -Hietajoen suojelualueella, että Tukesin GTK:lle antama malminetsintälupa ei ollut lakien tai kansainvälisten sopimusten vastainen.  ELY-keskus ja Metsähallitus piti malminetsintäluvan luontoselvityksiä ja arviointeja riittävinä. Tukesin päätöksestä valittivat SLL Lapin piirin lisäksi Saamelaiskäräjät ja Käsivarren paliskunta, koska toiminta haittaa mm. poronhoitoa alueella. Kultakin valittajalta peritään oikeudenkäyntimaksua 250 euroa.

SLL Lapin piirin tavoitteena on, että suojelualueille ei myönnetä malminetsintälupia, koska toiminta haittaa suojellun alueen arvokkaita luontoarvoja. Malminetsinnän tavoitteena on aina arvokkaiden mineraalien löytäminen ja kaivostoimintaa valmistelevat toimenpiteet.

Malminetsintä ja kaivostoiminta ei kuulu suojelualueille.

(Artikkelikuva on Romppailta kesäkuulta 2018, jossa malminetsinnän arvet suojelualueella näkyvät edelleen.)