Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Kemijärven biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupa ja toi­min­na­na­loit­ta­mis­lu­pa,Kemijärvi, uu­del­leen­kuu­lu­tus

Muistutus                                                                                          18.2.2018

kirjaamo.pohjois@avi.fi

 

Uudelleenkuulutuksessa tiedotetaan muutokset jäteveden kulkeutumisessa johtuen diffuusorin sijoittamisen tarkentumisesta ja uudesta vesistömallinnuksesta purkuputken virtauslaskennan osalta. Hakijan mukaan tällä vältetään käsitellyn jäteveden kulkeutuminen Kalkonniemen uimarannalle, sillä tarkennettujen virtaama-mallinnusten perusteella jätevesivirtaama kulkee Termusniemen puolella.

Purkuputken sijoittumisen tarkennus ei olennaisesti muuta aiempaa muistutustamme. Muistutamme, että purkuputken jätevesien laatu ja ympäristövaikutukset säilyvät kuitenkin ennallaan. Ne saattavat vain kohdistua hiukan eri paikkaan. Pidämme edelleen todennäköisenä sulfaatin ja kiintoaineen kerrostumisen, ja sen aiheuttamat haittavaikutukset kuten rikkivedyn ja metyylielohopean muodostumisen vähäisen veden aikana. Huomautamme lisäksi, että haitta-aineet eivät vesistössä häviä minnekään, ne vain siirtyvät mahdollisen virtauksen mukana eteenpäin.

Toteamme edelleen, että seuraavat lieventämistoimenpiteet vaativat tarkennusta, perustelut löytyvät aiemmasta muistutuksestamme:

  • Päästöraja-arvot: AOX päästötaso on liian korkea ja se tulisi määrittää BAT-päätelmien mukaisen vaihteluvälin alarajan mukaisena, sulfaatin ja natriumin kuormituksen osalta tulee määrätä raja-arvot, lisäksi vaadimme lisättäväksi aikaisemmassa muistutuksessamme olevat hakemuksesta puuttuneet aineet (raskasmetallit, kloridi, haitalliset suolat, kasvisterolit, klooratut fenolit ja ligniinijohdokset sekä orgaaniset halogeeniyhdisteet).
  • Tertiäärikäsittely esitetään yksioikoisesti saostuksena, tämä ei kuitenkaan ole totta. Tertiäärikäsittelyssä on lukuisia vaihtoehtoja kuten hapetus tai suodatus, joka on kustannuksiltaan hyvin edullinen, mutta vähentää merkittävästi päästöjä, ks Finnpulpin hakemus erityisesti Täydennyksen Liite 4 https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1290850 . Lupahakemuksessa on selvitettävä kattavasti KAIKKI tertiääri puhdistuksen vaihtoehdot ja niiden yhdistelmät erijärjestyksissä vaikutuksineen kaikkiin päästökomponentteihin ja kustannuksineen. Boreal Biorefin vastaus ei ole lainkaan kattava vaan keskittyy ainoastaan yhteen vaihtoehtoon.
  • Rikkitaseen hallinnan suunnittelu on puutteellista.
  • Soodakattilan lentotuhkan poiston tarve on suuri. Sitä ei tule poistaa jätevesien mukana, koska se lisää jäteveden sulfaatin ja suolojen määrää olennaisesti. Kysessä on jätelain vastainen jätteen laimentaminen. YVA:ssa on esitetty kaatopaikkavaihtoehto. Ferrovanin Raahen luvassa ko. jäte on arvokas raaka-aine.
  • Jäähdytysvesien lämpökuorman vähentämistoimenpiteet vaativat tarkennusta.
    YVA:ssa on esitetty kustannustehokkaita vaihtoehtoja, jotka vähentävät vahinkoa ja vaaraa jään käyttäjille
  • Ilmapäästöjen tehokkuus ja päästörajat tulee arvioida käyttäen parhainta mahdollista teknologiaa.
  • Melun vähentämistoimenpiteet vaativat tarkennusta.
  • Hankkeesta tulee tehdä yhteisvaikutusten arviointi muiden Kemijärven ja Kemijoen alueella olevien veden laatuun vaikuttavien hankkeiden kanssa, jossa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset tulevat hankkeet (kuten mm. Sokli, jonka liikennevaikutukset tulee myös huomioida).

Hakijan tulee käyttää parhainta mahdollista tekniikkaa. Lupaan tulee sisältyä kaikki velvoitteet ja tiukennetut päästörajat eikä olettaa, että hakija saattaisi ne myöhemmin toteuttaa.

Suomi on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Ennen toimenpiteitä on keskeistä selvittää hankkeen LULUCF-asetuksen mukaiset ilmastovaikutukset huomioiden toiminta-alueen lisääntyvien hakkuiden aiheuttama hiilensidonnan väheneminen. Lisäksi tulee arvioida tehdastoiminnan aiheuttamat välittömät ja välilliset kasvihuonekaasupäästöt. Olennaista on myös selvittää kuinka nämä ilmastovaikutukset kompensoidaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puolesta

toiminnanjohtaja Anna Bagge             puheenjohtaja Seppo Aikio