Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

SLL Lappi: Lausunto Outokumpu Kemin kaivos ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­tioh­jel­mas­ta

 

Lapin ELY-keskus

Rovaniemi

kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

 

Viite

Lausuntopyyntönne 1.7.2020 nro LAPELY/4128/2019

Outokumpu Kemin kaivos ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

 

Asia

Lausunto Outokumpu Kemin kaivos ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Määräaika

Alkuperäinen määräaika 31.8.2020, johon saimme lisäaikaa viikon.

Toteamme, että yhteysviranomainen on päivittänyt asiaa koskevaa nettisivustoaan 4.9.2020.

Lausuja

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu Outokumpu Kemin kaivos ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavaa:

– arviointiohjelman lähtötiedoista

– kaivoksen laajennusohjelman perusteista

– esitettyjen vaihtoehtojen vertailuista

– kaivannaisjätteistä

– vesistövaikutusten arvioinneista

– ilmapäästöjen arvioinneista

– lopetussuunnitelmista

Lausunto

  1. Arviointiohjelman lähtötiedot on esitetty puutteellisesti

Katsomme että arviointiohjelman riittävyyden ja arviointisuunnitelman perusteeksi tarvittavia lähtötietoja ei arviointiohjelmassa ole riittävästi esitetty. Arviointiohjelmassa viitataan useassa kohdin arvioinnin perusteena olevan jo aikaisemmin laadittuja tutkimustietoja, mutta ei esitetä kyseisiä tutkimustuloksia, niistä tehtäviä johtopäätelmiä eikä vaikutuksia ympäristövaikutusselvitykseen.

Katsomme hakijan viittaamat viitejulkaisut oleelliseksi arviointiohjelman arvioimiseksi, jonka vuoksi pyydämme, että yhteysviranomainen pyytää lisäselvityksenä hakijaa toimittamaan YVA-ohjelmansa viitejulkaisut ja julkaisemaan ne uudelleenkuulutuksena yleisölle ja asianosaisille tiedoksi.

Pyydämme yhteysviranomaista myös liittämään hanketietosivustolleen yleisötilaisuudessa 12.8.2020 pidetyt esitelmät.

Lisäksi pyydämme yhteysviranomaista esittämään hanketietosivustollaan asiasta pidetyt viranomaisneuvottelut pöytäkirjoineen.

  1. Kaivoksen arviointiohjelman perusteita on esitetty osin harhauttavasti

Hakija esittää useassa kohdin kaivoksen laajennuksen perusteeksi: ”Tavoitteena on kaivoksen malmioiden tehokkaampi hyödyntäminen louhimalla matalampipitoista malmia.”

Kuitenkin hakija esittää YVA-ohjelmassa, ettei lisääntyvästä louhintamäärästä huolimatta tuotettava malmirikastemäärä lisäänny aikaisemmasta, minkä vuoksi katsomme harhauttavaksi ilmaisuksi kuvata hanketta malmioiden tehokkaammaksi hyödyntämiseksi. Kyseessä on tavoitellun rikastemäärän tuottamiseksi tarvittava louhosmäärän kasvattaminen: aikaisemman tuotannon perusteena ollut pitoisuudeltaan rikas malmimäärä on jo louhittu, minkä vuoksi nyt on louhinnan kohteena matalapitoisempaa malmia.

YVA-arviointiohjelmasta on pääteltävissä, että kyseisen ongelman vuoksi Outokumpu Kemin kaivos on jo viime vuodet louhinut tuollaista matalapitoisempaa malmia, ja saadakseen tavoittelemansa määrän malmirikastetta se on ylittänyt ympäristöluvan vuosittaisen louhintamäärän.

Katsomme, että on harhauttavaa kuvata tilannetta mineraalien tehokkaampana käyttönä, koska saatavan malmirikasteen määrä pysyy samana, mutta louhintamäärät ympäristöhaittoineen kasvavat, rikastustoiminta ympäristö- ja vesistöhaittoineen kasvavat, rikastusjätealtaat ympäristöhaittoineen kasvavat, sivukivikasat ympäristöhaittoineen kasvavat, kaivoksen kuivatusvesimäärät vesistöhaittoineen kasvavat, ja kaivosalueen laajentamistavoitteiden yhteydessä suoto- ja vuotovesien haittavaikutukset kasvavat.

Edellä kuvattuun viitaten vaadimme, että YVA-ohjelman perustaksi on vaadittava hakijalta toiminnan muutoshakemuksen YVA-ohjelmaan liitettäväksi luotettava hyöty-haitta-analyysi, jossa kyseisen muutoshankkeen todelliset hyödyt ja haitat arvioidaan. Nyt esitetyn YVA-ohjelman perusteella ei tuollaista arviota hankkeesta ole mahdollista tehdä.

  1. Arviointiohjelmassa eri vaihtoehdot on esitetty yleisluontoisesti ja keskenään vaihtoehtoisesti vaihdeltaviksi siten, ettei arviointiohjelmasta selviä, kuinka kunkin vaihtoehdon ympäristö-, ilmasto- ja vesistövaikutukset tullaan arvioimaan siten, että arviointituloksesta voisivat asianosaiset saada luotettavan käsityksen hankkeen vaikutuksista.

Viittaamme edellä kohdissa 1. ja 2. lausumaamme.

Viittaamme arviointiohjelman kuvaukseen:

”Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankkeen kolmen toteutusvaihtoehdon (vaihtoehdot VE1-VE3) lisäksi vaihtoehdon VE0 eli hankkeen toteuttamatta jättämisen ympäristövaikutuksia.”

”on huomattavaa, että ne voivat toteutua joko erikseen tai samanaikaisesti. Vaihtoehdot eivät siis ole toisiaan poissulkevia. Esimerkiksi vaihtoehdossa VE2b tarkasteltavaa sorroslouhintaa voidaan tehdä osassa kaivosta, kun osassa kaivosta louhintaa voidaan tehdä pengertäyttölouhintamenetelmällä ja hyödyntää louhostäytöissä pastatäyttöä.”

Katsomme, että arviointiohjelmaa on tältä osin tarkennettava, jotta myös yleisölle ja asianosaisille muodostuu selkeä käsitys vertailtavista vaihtoehdoista ja niiden vaihtoehtojen vaikutusten arviointimenetelmistä ja käytettävistä arviointiperusteista. Katsomme, ettei nyt esitetty arviointiohjelma ole tässä suhteessa riittävä.

  1. Arviointiohjelmassa kaivannaisjätteiden vaikutusten arviointi on esitetty kaivannaisjätedirektiivin ja kaivannaisjäteasetuksen vastaisesti.

Viittaamme erityisesti edellä kohdassa 3. lausumaamme.

Arviointiohjelmassa esitetään kaivannaisjätteiden liukoisia vaikutuksia arvioitavan vain kaatopaikka-asetuksen määriteltyihin päästörajoihin nähden, minkä katsomme selväksi arviointiohjelman virheeksi.

Koska arviointiohjelman laatijoiden joukossa esitetään olevan osaamista myös kaivannaisjätealueiden suunnitteluhankkeissa, metallikaivosten kaivannaisjätealueiden hallinnasta ja suunnittelusta sekä kaivannaisjätteiden ympäristövaikutuksista, on katsottava ettei esitetty arviointiperuste vain kaatopaikka-asetukseen perustuen ole vahinko, vaan tietoinen virheellinen lähestymistapa kaivannaisjätteiden ympäristövaikutusten arviointiin.

Katsomme vastoin arviointiohjelmassa esitettyä, että kaivannaisjätteiden ympäristövaikutuksia on arvioitava EU:n kaivannaisjätedirektiivin, ympäristönsuojelulain ja valtioneuvoston kaivannaisjäteasetuksen mukaisesti.

Katsomme, että koska kaivannaisjätedirektiivin vaatimukset arviointiohjelmasta puuttuvat, puuttuvat samalla ympäristövaikutusten arviointiperusteet seuraaville arviointiohjelmassa kuvatuille toiminnoille:

– VE2b rikastushiekkapasta täyttöön tunneleihin ja louhokseen

– VE2c 100 ha uusi rikastushiekka-allas

– Kromimalmin harmemineraalien ympäristövaikutusten arvioinnit (talkki, karbonaatit dolomiitti ja magnesiitti, kloriitti, tremoliitti ja serpentiniitti)

– sivukivien ympäristövaikutusten arvioinnit [graniitti, talkkikarbonaattikivi (dolomiitti, magnesiitti, talkki) , serpentiniitti (serpentiini, talkki) metaperiodiitti (tremoliitti, kloriitti), kloriittiliuske (kloriitti, talkki), metapyrokseeni]

– rikastusjätteiden (rikastushiekka) koostumus tule selvittää.

”Rikastushiekasta suurin osa, n. 94 % on raekooltaan alle 0,5 mm ja 50 % alle 0,063 mm. Rikastushiekan mineraloginen koostumus vaihtelee malmioittain, yleisimpien mineraalien ollessa kromiitti, kloriitti, serpentiini, talkki ja flogopiitti. Rikastushiekassa on keskimäärin 12 % kromioksidia, 0,1 % nikkeliä ja 0,01 % sinkkiä. Nikkelistä ja sinkistä pääosa on kromiitissa ja sulfideihin sitoutunut metallien osuus on pieni. (Pöyry Finland Oy, 2011)”

Katsomme, että tarvitaan kattava koostumus mineraaleina ja alkuaineina rikastushiekasta, palakivestä ja kaikista sivukivistä. Pitoisuuksien luotettavuus on selvitettävä; rikastushiekan Cr olisi vain noin 0.3-0.8 %. Nikkeli vain 0.05 %. Sivukivelle esitetty typpihappouutto ei sovellu kiviaineksen kokonaispitoisuuksien määrityksiin.

Katsomme, että arviointiohjelmassa esitetty rikastushiekan liukoisuus ei ole selvitetty kaivannaisjätedirektiivin velvoittamilla menetelmällä ja rikkipitoisuus puuttuu. Kaatopaikkaluokitus ei ole pätevä rikastuksessa syntyvän rikastusjätteen luokitteluun.

Katsomme kaivannaisjätteiden ympäristövaikutusten arviointiperusteet yhdeksi koko YVA-prosessin keskeisimmäksi seikaksi, joka vaikuttaa arviointiselostuksen laatimiseen, ja koska arviointiohjelma on tältä osin siinä määrin lainsäädännön vastainen, katsomme että yhteysviranomaisen on pyydettävä hakijaa täydentämään arviointiohjelma tältä osin lainsäädännön velvoitteet täyttäväksi ja kuulutettava arviointiohjelma täydennysten jälkeen uudestaan.

  1. Arviointiohjelmassa on kuvattu hankkeen vesistövaikutusten arviointi vesipuitedirektiivin vastaisesti

Viittaamme erityisesti edellä kohdassa 4. lausumaamme.

Ensinnäkin katsomme kaivoksessa tapahtuvan kiviaineksen käsittelyn (sekä malmin että sivukiven) olevan keskeinen vesistövaikutuksia aiheuttava toiminta, jonka vaikutukset riippuvat kasattavista malmikasoista, sivukivikasoista, rikastustoiminnan jätteistä (ns. rikastushiekoista yms.), rikastustoiminnan jätevesistä, sekä muusta vesistöön päästettävistä vesijakeista.

Katsomme, että koska kaivoksen kiviaineksen luokittelua ei ole tehty kaivannaisjätedirektiivin velvoitteiden mukaisesti, ei arviointiohjelmassa ole esitetty lainmukaista perustetta syntyvien jätevesien pitoisuuksien arvioimiseksi.

Katsomme myös, ettei arviointiohjelmassa ole myöskään selostettu riittävästi rikastustoiminnassa käytettävien kemikaalien vesistövaikutuksia.

Toiseksi katsomme, ettei hakija kuulutetussa arviointiohjelmassa ole esittänyt vesipuitedirektiivin velvoittamalla tavalla arviointiperusteita kaivoksen jätevesien vaikutusten arvioimiseksi purkuvesistön kemialliseen ja ekologiseen tilaan. Hakija käyttää arviointiohjelmassaan kansallisen vesienhoidon suunnitelmia ja toteaa, ettei kaivoksen purkuvesistön tilaa ole luokiteltu. Hakija ei arviointiohjelmassaan edes lausu sanaa ”vesipuitedirektiivi”.

Koska vesistövaikutusten arvioimisen molemmat tärkeimmät seikat, kaivannaisjätteiden luokittelu kaivannaisjätedirektiivin mukaisesti sekä jätevesien vaikutusten arviointi purkuvesistöön vesipuitedirektiivin mukaisesti puuttuvat, katsomme arviointiohjelman olevan tältä osin siinä määrin lainsäädännön vastainen, että yhteysviranomaisen on pyydettävä hakijaa täydentämään arviointiohjelma tältä osin lainsäädännön velvoitteet täyttäväksi ja kuulutettava arviointiohjelma täydennysten jälkeen uudestaan.

 

  1. Arviointiohjelmassa esitetään ilmapäästöjen arviointi oleellisen puutteellisesti.

Arviointiohjelmassa esitetään oheinen kuva kromipitoisuuksista sammaleessa Tornion-Kemin seudulla.

Katsomme, ettei arviointiohjelmassa kuitenkaan esitetä ohjelmaa siitä, kuinka selvitetään kyseisten kromipäästöjen varsinaiset lähteet, kromipäästöjen luonne (esim kromi VI -pitoisuus), vaikutukset luonnon ja vesistön ekologiaan, päästöjen rajoittamiskeinojen selvittäminen.

Katsomme lisäksi, että myös muiden ilmapäästöjen arviointisuunnitelma on oleellisen puutteellinen.

Katsomme, että yhteysviranomaisen on pyydettävä hakijaa täydentämään kyseisiltä osin arviointiohjelma ja kuuluttamaan arviointiohjelma uudelleen.

  1. Kaivoksen toimintojen sulkemissuunnitelmat on esitetty oleellisen puutteellisesti.

Viittaamme edellä lausumaamme.

Katsomme, ettei eri hankevaihtoihin liittyviä toimintojen hallittuun sulkemiseen liittyviä ympäristövaikutuksien arviointeja ole arviointiohjelmassa esitetty selvitettäväksi eikä arviointiperusteluja sellaisten arviointien tekemiseksi ole esitetty.

Katsomme, että eri toimintojen hallittu sulkeminen ja siihen liittyvien ympäristövaikutusten arviointi on oleellinen YVA-prosessin tarkoitus, ja että sen puuttuminen muodostuu YVA-selostuksen hyväksymisen esteeksi.

Katsomme kyseiseltä osin arviointiohjelman niin oleellisen puutteelliseksi, että yhteysviranomaisen on pyydettävä hakijaa täydentämään arviointiohjelma ja kuuluttamaan arviointiohjelma uudestaan.

 

 

Tietopyynnöt

Pyydämme tiedottamaan lausuntoomme annettavista vastineista ja lausunnoista.

Pyydämme toimittamaan meille kyseiseen hankkeeseen pidettyjen/pidettävien viranomaisneuvottelujen pöytäkirjat.

 

Rovaniemellä 7.9.2020

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Lappi@sll.fi

Rovakatu 23, huone 219, 96100 Rovaniemi

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin ry:n yhteyshenkilöt:

Puheenjohtaja Seppo Aikio 040 015 6819

Varapuheenjohtaja Seppo Väinönheimo 0400 603 012

Toiminnanjohtaja Mika Flöjt +358 40 823 2443

Lue lisää toiminnastamme https://staging.sll.fi/lappi

Piirin sähköposti: lappi@sll.fi tai lapinpiiri@gmail.com

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n puolesta

 

varapuheenjohtaja Seppo Väinönheimo    toiminnanjohtaja Mika Flöjt