Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Lounais-Hämeen yhdistys

Lounais-Häme
Navigaatio päälle/pois

Aloite Tammelan Saaren kansanpuiston metsien suojelemiseksi

Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistys ry. (LHLSY) esittää Raanpään ja Suujärvenharjun aluetta Saaren kansanpuistossa suojeltavaksi kokonaisuudessaan. Aloite lähetetty Tammelan kunnalle ja Forssan kaupungille 11-4-2019.

Suojeltavaksi esitettävä alue Saaren Kansanpuistossa. Pinta-ala 43,5 hehtaaria. Kartta-aineisto: Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston CC 4.0 -lisenssi. Peruskarttarasteri (10/2018). Kiinteistörekisterikartan (3/2019) aineistoa.

Suojeltavaksi esitettävä alue on Saari-Kaukola-Ojanen-Porras osayleiskaavassa osoitettu SL -merkinnällä suojelualueeksi ja kuuluu merkittävältä osin Kaukolanharjun Natura 2000–alueeseen. Kaukolanharjun alue on suojeltu luonnonsuojelulailla, mutta Suujärvenharjun ja Raanpäänharjun Natura -alue on suojeltu vain maa-aineslailla, joka mahdollistaa metsätaloustoimet alueella.

Saatujen tietojen mukaan alueelle on tekeillä metsänhoitosuunnitelma, johon liittyy metsähakkuita. Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä kuntien tulee selvittää suojelumahdollisuudet ja toteuttaa alueen suojelu ennen kuin alueella toteutetaan uusia hakkuita tai muita metsänhoitotoimia, jotka heikentävät alueen luontoarvoja.

Tuoreiden luontotyyppien ja eliöiden uhanalaisuusarvioiden mukaan metsäelinympäristön muutos metsänhoidon vuoksi on merkittävimpiä syitä metsälajien ja -luontotyyppien uhanalaisuuteen ja Suomi on sitoutunut pysäyttämään monimuotoisuuden köyhtymisen ja siksi jokainen tavoitetta edistävä toimi tulee toteuttaa välittömästi.

Kokonaisuudessaan suojeltavaksi esitettävä alue muodostaa eteläsuomalaisten luontotyyppien mosaiikin ja siksi kokonaisuus erityisen merkittävä.

Ohessa lisätietoja Natura 2000-alueesta ja alueen luonnonsuojelullisesti arvokkaasta lehtoalueesta, jolla on liito-orava reviiri.

Suujärvenharjun ja Raanpäänharjun Natura 2000-alue

Kaukolanharjun Natura 2000-alueen Kaukolanharjun puoleinen osa on suojeltu luonnonsuojelulailla. Suujärvenharjun ja Raanpäänharjun alueet muodostavat Kaukolanharjun alueen kanssa merkittävän yhtenäisen metsäkokonaisuuden, jonka halkaisee vain Portaantien läpikulku. Nykyisin metsätalouden vuoksi metsäalueet ovat pirstoutuneet merkittävästi ja laajoja yhtenäisiä suojeltuja metsäalueita ei juurikaan löydy Liesjärven kansallispuiston lisäksi .

Alueella tehtyjen luontokartoitusten perusteella alueen harjumetsissä esiintyy tärkeitä kasvilajeja kuten tunturikurjenherne (Astragalus alpinus), joka on Etelä-Suomessa harvalukuinen ja esiintyy Lounais-Hämeessä vain muutamalla harjualueella.

Lisäksi alueella on merkitystä myös virkistysalueena. Saaren Kansanpuiston alueen keskeinen tarkoitus on kuitenkin tarjota alueella vierailijoille positiivisia kokemuksia ja tyypillisesti tieto siitä, että alueen jatkuvuus on turvattu luonnonsuojelun keinoin luo edellytykset näille kokemuksille ja lisää alueen kävijämääriä.

Kaukolanharjun Natura- alue kokonaisuus on Liesjärven ja Torronsuon kansallispuiston jälkeen yksi Tammelan merkittävimmistä luontokohteista, jossa on olemassa olevat palvelut ja polkuverkosto.

Raanpään lehtoalueen suojeluperusteet


Kuivajärven rantaan rajautuva harmaaleppävaltainen lehtoalue on yksi Raanpään luonnonsuojelullisesti tärkeimmistä alueista.

Alueella todettiin kevään kartoituksissa erittäin aktiivinen liito-oravareviiri. Kartoituksissa löydetttiin kuusi liito-oravan käyttämää kolopuuta ja 21 liito-oravan ruokailupuuta. Liito-oravan säilymisen kannalta olennaista on koko Raanpään alueen pysyminen metsäpeittoisena, jotta liito-oravien kulku muille metsäalueille turvataan ja tätä kautta reviirin säilyminen elinkelpoisena.

Liito-orava on nykyisin uhanalainen laji (vaarantunut) Lisäksi laji on mm. Luontodirektiivin liitteen IV laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.

Kyseinen lehtoalue on toteutettujen luontoselvitysten perusteella luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä lehtoalue. Alueen puusto on metsätaloudellisesti vähäarvoista, mutta luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin arvokasta. Alueella kasvaa harmaalepän lisäksi suuria vanhoja haapoja ja tervaleppiä.

Lisätietoja: Suojeluvaliokunnan pj. Oskari Härmä, suojelu@lounaisluonto.net