Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin säännöt

Hyväksytty piirin kevätkokouksessa 28.3.2018.

Säännöt noudattelevat hyvin pitkälti Luonnonsuojeluliiton piirien mallisääntöjä vuodelta 2014, mutta esimerkiksi toimihenkilöjen toimikausien pituuksissa ym. yksityiskohdissa on eroavaisuuksia.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä ”piiri”, nimi on
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry. ja sen kotipaikka on Tampere. Piiri on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsen ja se toimii liiton piirinä Pirkanmaan maakunnan ja Karvian kunnan alueella. Liittovaltuusto vahvistaa piirin rajat.


2 § Piirin tarkoitus

Piirin tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä ja koota yhteen tätä tarkoitusperää ajavia yhteisöjä ja kansalaisia. Piiri toimii yhdyssiteenä näiden ja Suomen luonnonsuojeluliiton välillä.


3 § Toimintamuodot

Piirin toimintamuodot ovat:

1) tukea ja ohjata piirin alueella toimivia luonnon- ja ympäristönsuojelua ajavia yhdistyksiä

2) edistää suojelutyötä ja yhteistoimintaa eri sidosryhmien kanssa

3) jakaa valistusta ja harjoittaa julkaisutoimintaa

4) seurata paikallisia ympäristönmuutoksia

5) harjoittaa luontoon ja ympäristöön liittyvää harrastus-, tutkimus- ja selvitystyötä

6) antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita sekä esityksiä viranomaisille ja yhteisöille

7) tehdä yhteistyötä muiden luonnon ja ympäristön etua ajavien järjestöjen kanssa

8) perustaa tarpeen mukaan jaostoja, toimikuntia ja toimintaryhmiä


4 § Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi piiri on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottamaan vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkimaan ja omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestämään rahankeräyksiä ja arpajaisia. Piiri voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

5 § Piirin jäsenet

Piirin varsinaisiksi äänivaltaisiksi jäseniksi voivat päästä rekisteröidyt paikalliset luonnon- ja ympäristönsuojeluyhdistykset, joita näissä säännöissä nimitetään paikallisyhdistyksiksi ja jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja suorittamaan piirin antamat muut tehtävät.

Piirin kannatusjäseneksi voi päästä oikeuskelpoinen yhteisö, joka kannattaa piirin tarkoitusperiä, maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta piirin kokouksissa.

Piirihallitus hyväksyy piirin jäsenet.


6 § Piiristä eroaminen ja erottaminen

Piirin jäsen voi erota piiristä tekemällä kirjallisen ilmoituksen piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta piirin kokouksessa. Ero astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta.

Piirin jäsen voidaan erottaa piiristä sen jälkeen, kun tälle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen, mikäli jäsen toimii vastoin Suomen luonnonsuojeluliiton ja piirin tarkoitusperiä ja sääntöjä tai jos erottamisperuste on yhdistyslain mukaan olemassa. Jäsenen erottaa piiristä piirihallitus, jossa päätös erottamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kuitenkin 5 §:ssä tarkoitetulla piirin varsinaisella jäsenellä on oikeus saada erottamispäätös Suomen luonnonsuojeluliiton liittohallituksen käsiteltäväksi ennen kuin piirihallitus antaa lopullisen päätöksen asiassa. Erotettavan on pyydettävä tätä oikeutta piirille antamansa selityksen yhteydessä.


7 § Jäsenmaksut

Piirin paikallisyhdistykset ja kannatusjäsenet suorittavat piirille jäsenmaksun, jonka suuruuden piirin syyskokous määrää.


8 § Piirihallitus ja sen tehtävät

Piirin hallituksena on piirin syyskokouksen valitsema piirihallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 8 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava piirin paikallisyhdistyksen jäseniä. Piirihallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan joko keskuudestaan tai sen ulkopuolelta.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi kalenterivuosi, jäsenten toimikausi kaksi kalenterivuotta ja varajäsenten yksi kalenterivuosi. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muuten puheenjohtajan ääni.

Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa tai sähköpostilla, tai muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon aikana. Piirihallitus voi asettaa jaostoja ja valiokuntia.

Syyskokouksessa valitaan piirille vuodeksi kerrallaan 1–2 toiminnantarkastajaa ja 1–2 varatoiminnantarkastajaa.


9 § Piirihallituksen tehtävät

Lakia, näitä sääntöjä ja piirikokouksen antamia ohjeita noudattaen piirihallituksen tulee

1) johtaa piirin toimintaa ja hoitaa ne asiat, jotka lain ja näiden sääntöjen mukaan sille kuuluvat

2) laatia toimintasuunnitelmat ja talousarviot ja johtaa niiden toimeenpanoa

3) kutsua koolle piirikokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat

4) seurata, ohjata ja tukea paikallisyhdistysten toimintaa

5) hoitaa piirin omaisuutta ja pitää siitä ja piirin taloudesta kirjanpitoa

6) ottaa ja erottaa piirin toiminnan hoitamista varten tarvittava henkilöstö sekä määritellä heidän palkkauksensa piirikokouksen päättämin perustein

7) ryhtyä toimenpiteisiin, jos piirin jäsenet toimivat vastoin Suomen luonnonsuojeluliiton ja piirin sääntöjä ja liittokokouksen määräyksiä

8) hoitaa piirin suhteita muihin järjestöihin ja ulkopuolisiin tahoihin

10 § Piirin nimen kirjoittaminen

Piirin nimen kirjoittavat piirin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä piirin työntekijän, hallituksen sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

11 § Tili- ja toimintavuosi

Piirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Piirin tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta ja toiminnantarkastajien on annettava siitä lausuntonsa viimeistään viikko ennen kevätkokousta.

12 § Piirin varsinaiset kokoukset

Piirin päätäntäoikeutta käyttävät piirikokoukset. Piirin kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Ylimääräinen piirin kokous pidetään silloin, kun piirihallitus niin päättää tai piirikokous niin päättää, kun vähintään kaksi paikallisyhdistystä tai kun vähintään 1/10 piirin äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Piirihallitus kutsuu piirikokoukset koolle ilmoittamalla niistä kirjeellä tai sähköpostilla piirin jäsenille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Piirin kokouksesta on samanaikaisesti lähetettävä ilmoitus Suomen luonnonsuojeluliitolle.

13 § Kokousedustus

Paikallisyhdistyksellä on oikeus lähettää piirin kokoukseen äänivaltaisia edustajia seuraavan taulukon mukaisesti:

Paikallisyhdistyksen jäsenmäärä

edustajien määrä

äänimäärä

1-50

2

2

51-150

3

3

151-300

4

4

301-500

5

5

501-750

6

6

751-1050

7

7

1051-1400

8

8

1401-1800

9

9

yli 1800

10

10

Jokaisella kokousedustajalla tulee olla yhdistyksensä hallituksen antama valtakirja tai kokouksen valtuutusta koskeva pöytäkirjanote. Valtakirjasta tulee ilmetä, montako ääntä hän on yhdistyksensä puolesta oikeutettu käyttämään. Paikallisyhdistys voi valtuuttaa valitsemansa määrän edustajia käyttämään kaikkia yhdistyksen ääniä valtakirjalla.

Piirin kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Piirikokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli yhdistyslaki ja nämä säännöt eivät toisin määrää. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa ratkaisee puheenjohtajan kanta.

14 § Piirin varsinaiset kokoukset

Piirin kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2) Todetaan kokouksen laillisuus

3) Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

4) Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille

6) Käsitellään piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat

7) Käsitellään jäsenten piirihallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta

tekemät esitykset.

8) Valitaan edustajat Suomen luonnonsuojeluliiton liittovaltuustoon ja liittokokoukseen

9) Käsitellään Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät asiat

10) Päätetään Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen esityksistä

11) Käsitellään muut mahdolliset asiat

Piirin syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2) Todetaan kokouksen laillisuus

3) Valitaan 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa

4) Valitaan toimikauden päättyessä piirihallituksen puheenjohtaja

5) Valitaan erovuoroisten tilalle piirihallituksen jäsenet ja varajäsenet
6) Valitaan 1–
2 toiminnantarkastajaa ja 1–2 varatoiminnantarkastajaa

7) Vahvistetaan piirin toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

8) Vahvistetaan piirin talousarvio seuraavalle vuodelle

9) Vahvistetaan paikallisyhdistysten ja kannatusjäsenten piirille suoritettavien jäsenmaksujen suuruus

10) Käsitellään piirihallituksen mahdollisesti esittämät asiat

11) Käsitellään jäsenten piirihallitukselle vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta tekemät esitykset

12) Käsitellään Suomen luonnonsuojeluliiton kokoukselle esittämät asiat

13) Päätetään Suomen luonnonsuojeluliitolle tehtävistä kokouksen esityksistä

14) Käsitellään muut mahdolliset asiat

15 § Erinäiset määräykset

Piirin paikallisyhdistysten on toimitettava huhtikuun loppuun mennessä piirille luettelo toimihenkilöistään ja heidän osoitteistaan, kertomus edellisen vuoden toiminnastaan sekä antaa piirille muut sen pyytämät tiedot. Tietojen ilmoittamatta jättäminen voi johtaa jäsenmaksuosuuksien menettämiseen.

Piirihallituksen tulee tehdä Suomen luonnonsuojeluliitolle ilmoitus piirin toimihenkilöistä ja hallituksen jäsenistä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi sen tulee toimittaa muut Suomen luonnonsuojeluliiton pyytämät tiedot sovitussa ajassa.

16 § Sääntöjen muutos

Näiden sääntöjen muuttamisesta piirin hallitus voi tehdä esityksen piirin kokoukselle sen jälkeen kun piirin hallitus ja liittohallitus ovat asian käsitelleet. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä ja liittohallitus on sen hyväksynyt.

17 § Piirin purkaminen

Piirin purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa toisiaan seuraavassa piirin kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Päätös purkamisesta tulee voimaan, jos sitä on molemmissa kokouksissa kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos piiri puretaan, luovutetaan piirin varat jälkimmäisen purkamispäätöksen tehneen piirikokouksen päättämälle sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle, tai muulle oikeuskelpoiselle yhteisölle, jonka kokous katsoo lähinnä edustavan piirin tarkoitusperiä.

18 § Muilta osin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.