Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Sastamalan yhdistys

Sastamala
Navigaatio päälle/pois

Kirjelmä kaupungille tuulivoimasta

Sastamalan ympäristöyhdistys ry          10.1.2022                  KANNANOTTO

c/o Elena Sattilainen

Pennintie 3

38210 Sastamala

sastamalan.yy@gmail.com

 

Sastamalan kaupunki

Ympäristölautakunnan jäsenille

kirjaamo@sastamala.fi

Tuulivoimahankkeen käsittelyssä Yyrisuon luonnonsuojelualueen lähelle tehtävä ympäristövaikutuksen arviointi

Alueviesti kirjoitti 11.12.2021: ”Seitsemän tuulivoimalaa suunnitteilla Sastamalassa kantatien 44 ja Putajantien välissä. Esityksen tuulivoimayleiskaavan käynnistämisestä on tehnyt Eurowind Energy Oy. Kaavoitettava alue on kooltaan yksitoista neliökilometriä. Kiinteistöjä sen sisällä on 68. Kaupunki vastaa tuulivoimaosayleiskaavan viranomaiskäsittelystä. Yhtiö korvaa aiheutuvia kuluja. Esitys on ympäristölautakunnan käsiteltävänä.” 

Sastamalan ympäristöyhdistys on koko kaupungin alueella toimiva luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävä yhdistys, joten asiasta lausuminen kuuluu yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan. Lisäksi Sastamalan asukkaat ovat olleet yhteydessä yhdistykseemme.

Tuulivoimalat ovat päästötön energianlähde ja tuulivoimaa tarvitaan ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Kyseinen projekti on alueellisesti ja myös valtakunnallisesti iso hanke. Kuitenkin uudet tuulivoimalat vaativat laadukasta ympäristövaikutusten arviointia ja selvitystyötä sijoituspaikkojen oikean valinnan takaamiseksi.

Alueen läpi kulkee iso voimalinja, mikä puoltaa hankkeen sijaintia. On kuitenkin huolestuttavaa, että tuulivoimaloiden lukumäärä tiedetään jo ennen kuin luontoselvityksiä on tehty. 

Suomessa, Euroopassa ja maailmalla tuulivoimaloita rakennetaan paljon, joten on myös tehty paljon tutkimuksia ja on kertynyt paljon tietoa tuulimyllyjen linnuille aiheuttamista vaikutuksista. Kovemmalla tuulella myllyn siiven kärkipuolen nopeus on niin kova ja liikesuunta niin epäluonnollinen, ettei paikalle lentävä lintu tai lepakko ehdi väistellä, vaan vaurioituu tai menehtyy. Monet linnut myös lentävät ja varsinkin muuttavat mielellään pimeällä, mikä vaikeuttaa tuulivoimaloiden linnustovaikutuksien arviointia. Onko mahdollista asettaa tuulimyllyyn jonkinlainen tutka, joka suuren linnun tai lintuparven lähestymisen havaitessaan pysäyttäisi myllyn hetkeksi? Saattaisiko varoitusvaloista olla apua lintukuolemien estämisessä?

Täällä Sastamalassa vesilinnut muuttavat Kokemäenjokea ja sen yläjuoksun reittivesiä seuraillen ja maalinnut lähinnä peltoalueita seuraillen. Muuttolintujen yleiset liikkumissuunnat ovat etelästä pohjoiseen tai lounaasta koilliseen. 

Tuulivoimalle suunniteltu karu metsäalue lienee itsessään aika vähälintuinen. Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä olevat suojelualueet ja suot omaavat sen sijaan merkittäviä suojeluarvoja, joita tuulimyllyt uhkaavat. Näkemyksemme mukaan arvokkaimpia alueita ovat alueen sisällä oleva Teerineva ja alueen koillispuolelle jäävä Iso-Yyri. Molemmat edustavat Sastamalassa harvinaista suoluontoa. Teerineva on luonnontilaisen kaltainen, jolla sijaitsee yksi Sastamalan merkittävimmistä teeren soidinalueista. Kurjen pesintää on vuosien ajan todettu Iso-Yyrin suon eteläkärjessä. Myös uhanalaisia mehiläishaukkoja on havaittu säännöllisesti suunnitellulla tuulipuistoalueella. 

Esitämme, että Sastamalan kaupunki arvioi huolellisesti suunnitelma-alueen soveltuvuutta tuulivoimarakentamiseen ja suorittaa ympäristövaikutusten arviointia YVA-lain mukaisesti ja asukkaiden näkemystä vahvasti huomioon ottaen.

Yhdistys haluaa vastauksen lausuntoonsa. 

Sastamalassa 10.1.2022

Elena Sattilainen, puheenjohtaja                        Pauliina Salminen, sihteeri