Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Kirkkonummen yhdistys

Kirkkonummi
Navigaatio päälle/pois

Veikkolanpuron hakkuut

Veikkolanpuro kakkosen hakkuiden jälkeä. Oikealla liito-oravalle jätetty vyöhyke 20.4.2020., Kuva: Marjokaisa Piironen.

Veikkolanpuro kakkosen kaavaprosessi on kesken ja luontoselvitykset puutteellisia, silti luonnoltaan arvokkaalla alueella kaadettiin vanhaa metsää ja loppuosan kohtalosta päättää Helsingin hallinto-oikeus.

6.7.2020 SLL Uudenmaan piiri antoi vastaselityksen Helsingin hallinto-oikeudelle.

29.4.2020: ”Helsingin hallinto-oikeus kieltää hakkuutoimet ELY-keskuksen päätöksessä tarkoitetulla hakkuukuvion 2 mukaisella alueella kunnes päätöstä koskeva valitus on lainvoimaisesti ratkaistu tai sitä ennen toisin määrätään.” Päätös on tullut Uudemaan piiriin maapostina, josta syystä tässä kuvina. Valitus koskee Uudenmaan ELY:n pääosin hylkäävää päätöstä SLL:n Uudenmaan piirin tekemästä luoluonnonsuojelulain 57 §:n mukaisesta vireillepanosta luonnonsuojelulain mukaisten luontoarvojen (erittäin uhanalaisen lahokaviosammaleen lukuisat esiintymät, liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka) tuhoutumisen pysäyttämiseksi.

Tätä ennen ELY-keskus oli keskyttänyt 21.4.2020 Veikkolanpuro II -kaavoitettavan alueen hakkuut, mutta antanut tarkennusten jälkeen luvan jatkaa 28.4.

Punaisten kuitunauhohen välinen alue on jätetty hakkuun ohjeistuksessa lahokaviosammaleelle ja liito-oravalle. Taustalla näkyvää luonnontilaltaan samanlaista metsää uhkaavat hakkuut. Kuva: Laura Räsänen 21.4.2020

Tästä eteenpäin tiedot ovat Veikkolanpuron hakkuista sen mukaisia, mitä oli tiedossamme 20.4.2020 illalla. (Sivun uusin osa edellä.)

Veikkolanpuro II:ksi nimetyn kaava-alueen metsät ja kalliot ovat tärkeäitä virkistysalueita Veikkolanpuron asukkaille. Ympäristöyhdistykselle on tullut lukuisia yhteydenottoja alueen hakkuista. Olemme tänään (20.4.2020) olleet paikanpäällä seuraamassa hakkuutilannetta ja pyrkineet vaikuttamaan siihen, että hakkuita uhanalaisten lajien elinympäristöissä ei tehdä.

Päivä paistaa läpi liito-oravalle sovitusta elinpiiristä, pinossa leppää, kuusta ja haapaa, jotka kaikkiovat liito-oraville tärkeitä puita, jotka on todennäköisesti kaadettu kaavoittajan ja ELY-keskuksen sopimalta liito-oravan elinpiiriltä. Kuva: Matti Ikonen

Veikkolanpuron alueelle on valmisteilla asemakaava. Asemakaavaa varten on laadittu luontoselvityksiä ja luontojärjestöt ovat tehteet omia inventointeja. Näissä on löytynyt mm. liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä lahokaviosammalta, jotka ovat direktiivilajeja eli EU:n erityisessä suojeluksessa. Alueella on runsaasti myös muita luontoarvoja. KYY on lausunut asemakaavan luonnoksesta, ettei se ole toteuttamiskelpoinen luontoarvoille aiheutuvan haitan takia.

Aukko, joka on tehty keskelle kapeaa liito-oravalle varattua vyöhykeettä ja järeitä koivuja alueelta, kuva: Tuija Rankamaa
  • Alueella on voimassa yleiskaava, jossa nyt hakattava alue on merkitty AP-alueksi (eli pientaloalueeksi), joten sen hakkuista ei tarvitse tehdä metsänkäyttöilmoitusta. Yleiskaavassa ei ole asetettu toimenpiderajoitusta, joten hakkuille ei voi myöskään vaatia maisematyölupaa. (Kunnan vallassa oleva asia).
  • Alueen asemakaava on valmisteilla, eikä sen laatimisen ajaksi ole asetettu toimenpiderajoitusta, joten hakkuille ei voi vaatia maisematyölupaa. (Kunnan vallassa oleva asia).
  • Lain suojaamien liito-oravan ja lahokaviosammaleen elinolosuhteiden säilyttämisen ohjeistamisesta ja valmomisesta vastaa ELY-keskus.
Järeitä koivuja, jotka olisivat todennäköisesti eläneet vielä pitkään ihmisiä ilostuttaen ja eläimille ruokaa ja suojaa tarjoten ja jatkaneet tätä myös kuoltuaan pökkelöinä ja maapuina, kuva: Matti Ikonen

ELY-keskus, kunnasta ympäristönsuojelu ja kaavoitus, maanomistaja ja maanomistajan palkkaama kaavakonsultti ovat pitäneet palaverin viikolla 15, jossa on sovittu, että maanomistaja yhteistyössä kaavakonsultin kanssa teettää uusia luontoselvityksiä. Kuitekin Veikkolanpurolla on 18.4.2020 aloitettu hakkuut, joiden suunnittelusta maanomistaja ei neuvotteluissa, eikä niiden jälkeen, ole kertonut kenellekään neuvotteluun osallistuneelle.

Uudenmaan ELY-keskukselta on pyydetty ohjeita alueen hakkuisiin, johtuen liito-oravasta ja lahokaviosammaleesta. ELY-keksuksen sisällä on ilmeisesti ollut katkos tiedon kulussa ja sopimus uusista luontoselvityksistä ja tieto hakkuiden suunnittelusta eivät ole kohdanneet ajoissa. Myös se tarkoitetaanko luvassa niin massiivisia hakkuita kuin toteutuneet on meille vielä (20.4.) epäselvää, vai onko Metsäreviiri kenties tulkinnut ohjeita toisin kuin ne on tarkoitettu. ELY-keskus ei ole tehnyt lahokaviosammalen esiintymille elinympäristörajausta.

Mäntyjä on jäänyt vain harvaan mäelle. Varjostus, tuulensuoja ja metsäntuntu ovat hävinneet Kuva: Marjokaisa Piironen

Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on tehnyt hakkuista vireillepanon ELY-keskukselle puolilta päivin 20.4.2020, jossa pyydetään hakkuiden välitöntä keskeyttämistä.

Paikan päällä on 20.4.2020 ollut Voima-lehti, joka videoinut tapahtumia: katso kaikki Voima livestä tai yksitellen tästä
osa 1 hakkuita
osa 2, leimikkoa, kuviota 2
osa 3 , monitoimikone ja liito-oravan pesäpuu ja ,
osa 4, puut kaatuvat kohti luonnonsuojelijoita nimenomaan lahokaviosammallen esiintymässä.

Videoiden teksteissä esiintyy epätarkkuutta, johtuen siitä, ettei kuvaajalla ole Voiman toimittaja kertoo suorissa lähetyksissä sillä hetkellä saamiansa vajavaisia tietoja, jotka vähän kerrassaan tarkentuvat.

Halla Savisaaren kuvia Veikkolanpuron hakkuilta.

Kuusipinon takaa näkyy harvaksi hakattu metsä, jossa esiintyi mm lahokaviosammalta, kuva: Paloma Hannonen.

Kuivia ja tuoreita kuusia, kuva Matti Ikonen
kuva: Matti Ikonen