Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Suomen Maa ja Kivi Oy:n maa-ai­nes­lu­pa­ha­ke­muk­seen

SLL Nokia
SLL Nokia

Suomen Maa ja Kivi Oy hakee rakennus- ja ympäristölautakunnalta maa-aineslain mukaista lupaa kallion louhimiseen Haaviston kylän tiloilla Leukavahanmetsä RN:o 1:88 ja Heikkilän-Metsä RN:o 2:16. Ottoalue sijaitse Porintien (VT11) pohjoispuolella noin 5 km Nokian keskustasta luoteeseen. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan jatkaminen ja laajentaminen.

Hakemuksen mukaan kallion louhintaa ja porausta tehdään 1.7.–28.2. arkipäivisin klo 6.00–22.00, räjäytyksiä ja rikotusta samoina päivinä klo 8.00–18.00. Murskausta ja murskaustuotteiden poiskuljetusta suoritetaan ympäri vuoden arkisin klo 6.00–22.00. Alue sijaitse Porintien (VT11) pohjoispuolella.

Suunnittelualueen pinta-alaksi sanotaan 28,17 hehtaaria ja varsinaisen ottoalueen pinta-ala on 21,96 ha. Käsiteltävien ainesten kokonaismääräksi sanotaan noin 960 000 3m, josta 810 000 kiviainesta. Toiminnasta aiheutuu pöly- ja meluhaittaa.

Lähimmät vakituiset asunnot ovat 1,2 ja 1,4 km koilliseen ja noin 2 km länsiluoteeseen. Natura 2000-ohjelmaan sisältyvä Pinsiö-Matalusjoki sijaitsee noin 2 km suunnittelualueesta länsiluoteeseen. Nokian Kaakkurijärvien Natura 2000-alueeseen sisältyvä Porrasjärvi sijaitsee noin 1,5 km suunnittelualueesta koilliseen ja Ylinenjärvi noin 2 km kaakkoon.

Pirkanmaan I. maakuntakaavassa suunnittelualue on MU-aluetta (metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaustarvetta) ja merkinnällä luo-1, jossa maankäyttö ja siellä suoritettavat toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että edistetään alueen luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Maakuntakaavan suunnittelusuosituksissa merkinnällä luo-1 edellytetään, että viranomaisten tulee aluetta koskevissa suunnitelmissa ja päätöksissä huomioida alueen luontoarvojen monimuotoisuus.

Suunnittelualue sijaitsee Pirkanmaan 1. maakuntakaavan luo1-alueella Kaakkurijärvet-Pinsiönharju-Matalusjoki, joka on maakuntakaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alue. Pinsiö-Matalusjoessa elävät erittäin uhanalaiset (EN) jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera) ja taimen (Salmo trutta fario). Pinsiö-Matalusjoella on maamme eteläisin jokihelmisimpukan esiintymä.

Suunnittelualueen vaikutus ulottuu itäpuolella Nokian Kaakkurijärvien Natura 2000-alueeseen. Toteutuessaan hanke aiheuttaisi luonnonsuojelulain 5 a § (29.5.2009/384) tarkoittamaa luontovahinkoa:

Luontovahingolla tarkoitetaan suotuisan suojelutason saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta merkittävää, mitattavissa olevaa suoraa tai välillistä haitallista vaikutusta:

1) 10 luvussa tarkoitettujen Natura 2000 – verkostoon sisältyvien alueiden niille luonnonarvoille, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty verkostoon;

2) lintudirektiivin 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille ja direktiivin liitteessä I luetelluille lajeille sekä luontodirektiivin liitteessä II luetelluille lajeille;

3) 2 kohdassa tarkoitettujen lajien sellaisille esiintymispaikoille, joiden hävittäminen tai heikentäminen on kielletty sen mukaan kuin tämän lain 47 §:ssä säädetään;

Suunnittelualueen vaikutus ulottuu luontodirektiivin liitteissä II ja V luetellun jokihelmisimpukan ja liitteen V taimenen sekä lintudirektiivin liitteessä I mainitun kaakkurin kyseisiä lajeja varten perustetuille Natura 2000-alueille.

Edellä mainittuen lajien suojelutaso on suotuisa, jos laji on elinkelpoinen luontaisilla elinalueillaan ja säilyy sellaisena myös pitkällä aikavälillä. Suotuisan suojelutason saavuttaminen edellyttää, että levinneisyysalueen on oltava riittävä eikä se saa pienentyä, populaation tila on sellainen, että laji on elinkelpoinen myös pitkällä aikavälillä ja että elinympäristöjä on riittävästi. Suojelukeinoina ovat muun muassa lajien elinympäristöjen suojelu.

Mielestämme Suomen Maa ja Kivi Oy:lle ei tule myöntää maa-aineslupaa kallion louhintaan Haaviston kylän tiloilla Leukavahanmetsä RN:o 1:88 ja Heikkilän-Metsä RN:o 2:16  Pinsiö-Matalusjoen erittäin uhanalaisen jokihelmisimpukan ja taimenen elinympäristöön kohdistuvien seurausten ja Nokian Kaakkurijärvien Natura 2000-alueelle kohdistuvien haittavaikutusten sekä louhinta-alueen laajuuden vuoksi alla kerrotuilla perusteilla.

Lue koko muistutus (pdf)