Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Nokian rakennus- ja ym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan tekemästä päätöksestä hyväksyä mai­se­ma­työ­lu­pa­ha­ke­mus Kaakkurijärvien Natura-alueella.

SLL Nokia
SLL Nokia

Valitus Nokian rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä 24.1.2014: maisematyölupahakemuksen hyväksyminen metsänhakkuuseen Viikin kylän tiloilla Viikinmetsä 1:367 ja 1:368

Jari Ollila on hakenut maisematyölupaa metsänhakkuisiin Pohjois-Nokian metsäjärvien ympäristössä Kaakkurijärvien natura-alueella (Viikin kylän tilat Viikinmetsä 1:367 ja 1:368). Nokian kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on myöntänyt maisematyöluvan 24.1.2014.

Katsomme, että maisematyölupa ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:ssä mainittuja edellytyksiä.

1. Maankäyttö- ja rakennuslain 140 §

Maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:n mukaan ”maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa”.

1.1 Toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen

Hankealueen järvien ranta-alueet on rantaosayleiskaavassa merkitty luonnonsuojelualueiksi (SL-2). Niiden ensisijainen käyttötarkoitus on kaavan mukaan luonnonsuojelu. Ollilan suunnittelemat hakkuut ovat raivauksia, harvennuksia ja avohakkuita, ja näiden lisäksi on tarkoitus tehdä laikutuksia (käsitellä kaivurilla maanpintaa). Nämä toimet noudattavat tehometsätalouden tavanomaista trendiä, joka ei kuitenkaan sovi luonnonsuojelualueelle.

Katsomme, että normaalin metsätalouden harjoittaminen luonnonsuojelualueella ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 140 §:ssä mainittuja maisematyöluvan edellytyksiä: toimenpiteet vaikeuttaisivat alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen (tässä tapauksessa luonnonsuojelu) vuosikymmenten ajan.

1.2 Toimenpide turmelee kaupunki- tai maisemakuvaa

Nokian rakennus- ja ympäristölautakunta nostaa maisematyölupapäätöksessään esiin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon, jonka ELY-keskus antoi 2.10.2013. Ote ELY-keskuksen lausunnosta:

”Luonnonsuojelualueeseen kohdistuvien hakkuiden osalta ELY-keskus katsoo, että hakkuut ja hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa suunnitellulla tavalla, jos ne tehdään 15.4.-31.8. välisen ajan ulkopuolella. Metsätaloustoimissa luonnonsuojelualueella tulee noudattaa rauhoitusmääräysten mukaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion metsän- ja rantametsien hoitosuosituksia alueen maisemalliset arvot huomioiden.”

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksen mukaan ”hakkuita ei saa tehdä 15.4. – 31.8. välisenä aikana [kaakkurien pesimäaikana, muutoksenhakijoiden lisäys]. Hakkuita ei saa tehdä luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituspäätöksen A-alueilla. Metsätaloustoimissa luonnonsuojelualueella tulee noudattaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion metsän- ja rantametsien hoitosuosituksia alueen maisemalliset arvot huomioiden.”

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisemallisia arvoja ei saa turmella. Maisema-arvojen säilyminen jätetään ELY-keskuksen lausunnossa ja lautakunnan päätöksessä kuitenkin hyvin keveiden kantimien varaan.

Suunnitellut hakkuut sijoittuvat metsäjärvien ympäristöön luonnonsuojelualueella, jossa liikkuu runsaasti retkeilijöitä. Maisemallisesti ne metsät, joihin maisematyölupaa haettiin, ovat keskeisiä. Kaavaillut metsätaloustoimet edustavat voimaperäistä metsätaloutta, jossa tehdään avohakkuita ja valmistellaan metsää tulevaa avohakkuuta varten raivauksin ja harvennuksin.

ELY-keskuksen ja lautakunnan käyttämä ilmaisu ”alueen maisemallisten arvojen huomioiminen” on näin tärkeällä luonnonsuojelu- ja virkistysalueella liian lavea. Kuka valvoo, miten maisemallisia arvoja on säästetty hakkuissa? Millä kriteereillä maisemallisten arvojen säilyminen mitataan?

Lue koko valitus (pdf)