Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Muutoksenhaku Nokian kau­pun­gin­val­tuus­ton päätökseen koskien Siuron kirkon tontin laajennusta

Muutoksenhaku Nokian kaupunginvaltuuston päätökseen 16.6.2014, kokouksen 66 §, jossa hyväksyttiin asemakaavamuutos koskien Siuron kirkon tontin laajennusta, entisen pappilan tontin muutosta erillispientaloalueeksi ja pysäköintipaikan rakentamista valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Johdanto

Nokian kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.6.2014 hyväksynyt Siuron kirkon
asemakaavamuutoksen, joka mahdollistaa moottoriajoneuvoliikenteen tuomisen Siuronmäen ja rautatieaseman valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maakunnallisesti merkittävään Nokian kulttuurimaisema-alueeseen.

Valitamme päätöksestä, sillä asemakaavamuutos mitätöisi kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön statuksen ja pilaisi maisemaa. Asemakaavamuutosta ei pidä hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain vastaisuuden, kuulemisen puutteiden, kulttuurihistoriallisten menetysten, maisemallisten vaurioiden, liikenteen tuottamien vakavien turvallisuusriskien ja luonnonympäristöön kohdistuvien heikennysten vuoksi.

Moottoriliikenteen tuominen ahtaaseen paikkaan tarkoittaisi turvallisuusriskien hyväksymistä Alueella elävän uhanalaisen (VU) liito-oravan (Pteromys volans) esiintymää ei ole riittävästi huomioitu.

Asemakaavamuutos ei vastaa maankäyttö- ja rakennuslain edellytyksiä, sillä sille ei ole esitetty vaihtoehtoja eikä tarkasteltu toteutumisen ympäristövaikutuksia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 § edellyttää vaikutusten selvittämistä kaavaa laadittaessa: ”Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.”

Asemakaavamuutoksen liitteenä oleva karttapiirros on epäselvä Kartasta on mahdotonta luoda todellista kuvaa suunnitelman vaikutuksista arvokkaaseen kulttuuriympäristöön ja maisemaan sekä kulkemisen turvallisuuteen.

Kaavaselostuksessa on valokuvia kirkosta edestä ja takaa, mutta yhdestäkään ei käy ilmi Siurontieltä kirkolle vievän liittymän sijainnin ahtaus, kirkolle vievän tien kapeus ja rinteen jyrkkyys. Pyydämme Hämeenlinnan hallinto-oikeutta tekemään katselmuksen Siuron kirkon asemakaavamuutosalueella. Se on välttämätöntä todellisen käsityksen saamiseksi ainutlaatuiseen ympäristöön kohdistuvista seurauksista.

Nokian luonnon muutoksenhaku koskee asemakaavamuutoksen moottoriliikenteen ja pysäköinnin mahdollistavaa osaa päätöksessä. Pysäköintisuunnitelma näyttää teknisenä piirroksena toteuttamiskelpoiselta, mutta käytännössä kyseessä olevaan tilaan tehtynä se ei toimisi.

Yhdistyksellä ei ole huomauttamista kunnan ja seurakunnan maanvaihtoon eikä vanhan pappilan tontin muuttamiseen erillispientaloalueeksi.

Lue koko valitus (pdf)