Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Muistutus NCC Roads Oy:n maa-aines- ja ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­muk­sis­ta

SLL Nokia
SLL Nokia

NCC Roads hakee 18.6.2015 päivätyllä hakemuksella Nokian ympäristö- ja rakennuslautakunnalta maa-aines- ja ympäristölain mukaista lupaa kallion louhintaan tilalla Metsäilkka R:no 536-407-6-56. Kohde sijaitsee Nokian taajaman ja Porintien pohjois- ja Koukkujärventien länsipuolella.

Suunnittelu-alueelle haetaan lupaa maa-ainesten ottoa ja murskausta varten. Otettava maa-aines on kalliota ja pintamaata (30 000 ktrm3). Kokonaisottomääräksi sanotaan 1,1 miljoonaa ktrm3 ja lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi. Ympäristölupahakemuksen mukaan louhinnan ohella tarkoitus on murskata myös muualta tuotuja kiviaineksia.

Voimassa olevassa Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa 2007 suunnittelualue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaustarvetta. Maakuntakaavaluonnoksessa 2040 alueella on virkistysaluetta osoittava V-merkintä. Suunnitelma-aluetta ei ole yleiskaavoitettu. Alue rajautuu itäosaltaan Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaavaan.

Aiottu louhinta- ja murskaustoiminta olisi vastoin Pirkanmaan 1. maakuntakaavan määräyksiä ja Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksen 2040 maankäytön suunnitelmia. Lupahakemuksessa tämä jää huomiotta.

Suunnittelualueen kaakkoispuolella on Kyynijärvi, josta lähtevällä Kyyninojalla elää alkuperäistä kantaa olevan erittäin uhanalainen (EN) purotaimen (Salmo trutta fario). Louhinnan ja murskauksen vaikutukset kohdistuisivat purotaimenen lisäksi silmälläpidettävän (NT) kaakkurin (Gavia stellata) pesimäalueelle. Suunnittelualueen halki kulkee nokialaisten suosima virkistysreitti. Louhostoiminnan vaikutukset virkistyskäytölle on jätetty lupahakemuksessa käsittelemättä.

Vaadimme, että NCC Roadsille ei myönnetä maa-aines- ja ympäristölupaa alla esitetyillä perusteilla.

Vaadimme, että Kaakkurijärvien Natura-alueelle suoritetaan Natura-arviointi. Toiminnan vaikutukset Kyyninojan purotaimenen elinympäristölle tulee myös arvioida samalla painoarvolla.

Lue koko muistutus (pdf)