Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kyynijärven-Juhansuon osayleiskaavasta

SLL Nokia
SLL Nokia

Nokian kaupungin kaupunkikehityslautakunta on 10.8.2017 asettanut nähtäväksi luonnoksen Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaavan muutokseksi ja laajennukseksi.

Lausumme osayleiskaavaluonnoksesta seuraavaa.

Suunnittelualue sijaitsee kunnan koillisosassa Porintien (valtatien 11), Koukkujärventien ja valtatie 3:n rajaamalla Kolmenkulman alueella. Länsipuolella alue sivuaa Nokian Kaakkurijärvien Natura 2000 -alueen vaikutuspiiriä. Porintien eteläpuolella on pienteollisuutta ja asutusta ja itäpuolelle muodostuu maankäytön ja työpaikkojen toimintoja.

Mielestämme kaava-alueen toimintojen vaikutuksia tulee tapauskohtaisesti tarkastella myös suunnittelualueen ulkopuolella sen vaikutuspiirissä.

Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 (29.5.2017). Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu alueet olemassa oleville ja suunnitelluille yhdyskuntatoiminnoille, muun muassa Nokian tulevalle jätevedenpuhdistamolle, jätteenkäsittelylle, teollisuudelle ja muille työpaikkatoiminnoille.

Maakuntakaava ohjaa myös seudullista virkistys- ja luonnonsuojelualueiden sijoittumista. Vaikka maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteinen, mielestämme on tärkeää, että osayleiskaava-alue rajautuu Koukkujärventiehen ja sen länsipuoli on osoitettu merkinnällä V, virkistysalue.

Porintien pohjoispuolella on voimassa Kyynijärvi-Juhansuon osayleiskaava, jossa alueelle on osoitettu toimintoja ja varauksia muun muassa jätteenkäsittelylle, teollisuudelle, maa-ainestenotolle. Työpaikka- ja maankäytön toiminnot lisääntyvät, mikä tuo tarvetta muuttaa, laajentaa ja täsmentää voimassa ollutta osayleiskaavaa.

Kolmenkulman alueelle on rakentumassa teollisuutta ja työpaikkoja kiertotalouden ja cleantech-toiminnan ympärille. Pidämme tätä myönteisenä ja synergiaetuja tuovana asiana.

Osa alueelle suunnitelluista teollisuus- ja työpaikkatoiminnoista sijoittuu aiemmin louhittujen kallioiden pohjille. Mielestämme tämä osoittaa kestävää maankäyttöä ja säästää luonnontilaisia alueita.

Osayleiskaavassa on määritelty myös arvokkaat luontoalueet ja seudulliset virkistysalueet.

Osayleiskaavaluonnos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 63 § edellyttämällä tavalla. Kaavatyön pohjana on mittava aineisto, ja suunnittelualueella jo olemassa olevat toiminnot on merkitty asianmukaisesti.

Kaavan vaikutusten arviointi näyttäisi olevan varsin hyvällä tasolla. Luonnonsuojelulain 65 § mukainen vaikutusten arviointi Kaakkurijärvien ja Myllypuron Natura-alueisiin on tarpeen ja toki jo lainkin edellyttämä asia. Kaavan vaikutukset alueen merkittävään virkistyskäyttöön tulee myös arvioida seikkaperäisesti.

Nokian luonto ry.
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry.