Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Mielipide ase­ma­kaa­va­luon­nok­seen 4. kaupunginosassa

SLL Nokia
SLL Nokia

Nokian kaupungin kaavoitusyksikkö on laatinut luonnoksen asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi Nokian ydinkeskustan tuntumaan 4. kaupunginosaan Rounionkadun,Tanhuankadun ja Laajanojankadun rajaamalle alueelle.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa asemakaavoitusta. Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavamuutoksen valmistelun 20.6.2017.

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 kohde on keskustatoimintojen aluetta. On huomattava, että maakuntakaavalla ei ole lainvoimaisuutta, joten sen kaavamääräykset ovat suositusluontoisia.

Voimassa olevassa 10.9.2012 hyväksytyssä vuoteen 2030 ulottuvassa osayleiskaavassa alue on asumispainotteista keskustatoimintojen aluetta.

Asemakaavan muutoksen kohteena oleva Rounionkadun ja Tanhuankadun kulmassa sijaitseva alue on vanhaa teollisuusaluetta. Tämä suunnitellaan muutettavaksi yhdyskuntaja asuinrakentamiseen. Asemakaavaselostuksesta ilmenevät vanhat teollisuusperäiset pilaantuneiden maiden sijainnit sekä riskit ja tarvittavat toimenpiteet maaperän puhdistamiseksi. Pilaantuneiden maiden lisäksi Rounionkadun liikenteen melu todetaan ympäristöhaitaksi.

Mielestämme käytöstä poistettujen teollisuusalueiden kaavoittaminen asumiseen ja yhdyskuntarakentamiseen on taloudellista maankäyttöä, kun pilaantuneen maaperän koostumus selvitetään ja puhdistetaan asianmukaisesti niin, että turvallisen ja terveellisen asumisen tunnusmerkit täyttyvät.

Alueen eteläreunassa on vesiallas ja sen vieressä pumppaamorakennus, joka on edelleen Rounionkadun korkeavaraston sammutusveden lähde. Siihen johdetaan vesi Laajanojasta.

Asemakaavaselostuksen mukaan kaavoittamattomalle osalle suunnittelualuetta on tehty huhtikuussa 2017 liito-oravaselvitys. Havaintoja liito-oravasta ei ole.

Vaikka liito-oravaselvitys on tärkeä, maankäyttö- ja rakennuslain mukaan se on riittämätön. Kaavaselostus kertoo, että muita selvityksiä tai vaikutusten arviointeja ei tehdä. Tämä on mielestämme kapea-alainen näkemys suunnitellun rakentamisen vaikutuksista alueen luonnonympäristöön. Suunnittelulta on voitava edellyttää kattavaa luontoon ja lajistoon
kohdistuvien ja sosiaalisten vaikutusten arviointia (MRL:n 9 §).

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että asemakaavojen tulee perustua riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin.

MRL 54 §: Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Mielestämme asemakaavaluonnoksen luonnonympäristöä koskeva vaikutusten arviointi ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n määräyksiä.

Lue koko mielipide (pdf)