Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri Nokian yhdistys

Nokia
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Halimaankallion yleiskaavan muutokseksi tehtyyn luonnokseen

SLL Nokia
SLL Nokia

Nokian kaupunkikehityslautakunta on 17.10-16.11.2018 kuuluttanut nähtäväksi Halimaankallion yleiskaavaluonnoksen. Tavoitteena on alueen nykyisen metsätalousalueen muuttaminen omakoti- ja rivitaloalueeksi ja teollisuusalueeksi. A-Insinöörit Civil Oy on laatinut yleiskaavan muutoksen luonnoksen. Suunnittelun tavoitteena sanotaan olevan täydennysrakentamisen, joka vastaisi tehokasta maankäyttöä.

Yleiskaavaluonnosta varten on tehty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistamis- ja arvointisuunnitelma. Kaavatyön pohjaksi on koottu useita rakentamisesta luontoon ja ympäristöön kohdistuvia selvityksiä.

Yleiskaavaluonnoksen tavoitteet ovat samat vuonna 2010 esitetyn yleiskaavan kanssa. Silloinkin Halimaankalliolle osoitettiin pientaloasumista ja teollisuutta ja suunnittelua perusteltiin keskustan tiivistämisellä.

Kaavaselostuksessa kuvaillaan suunnittelualueen maaston rakennetta ja ominaispiirteitä. Maaston kerrotaan olevan mäkistä ja pinnanmuodoiltaan hyvin jyrkkää. Maisemarakenteellisesti alueen perusosina mainitaan kaksi kallioaluetta ja niiden väliin jäävä kaakkois-luodesuuntainen lehtomaisen kankaan painanne ja puro. Avokalliot, siirtolohkareet ja männyt sekä painanteiden rehevämpi kasvillisuus, kosteat painanteet ja metsälampi mainitaan alueen lähimaisemana.

Lähimaisemaa kuvaillaan, mutta sitä ei maininta, että kyseinen kumpuileva kalliokokonaisuus räjäytettäisiin ja lähimaiseman ominaispiirteet häviäisivät suurelta osin suunnitellun rakentamisen mukana.

Kaavatyöstä järjestettiin 30.10. yleisötilaisuus. Siellä ilmeni, että Halimaankallio on runsaassa virkistyskäytössä ja Myllyhaan päiväkodin ja koulun retki- ja opetuskäytössä. Näiden lisäksi aluetta käyttävät opetukseen ja retkeilyyn muutkin lähialueen päiväkodit ja koulut. Tämä merkittävä Halimaankallion alueen arvoa ja merkitystä korostava seikka ei ollut kaavoittajan tiedossa.

Yleisötilaisuudessa ilmeni, että kaikkia kallion louhimisesta lähiasutukseen aiheutuvia melu-, tärinä- ja kemiallisia päästövaikutuksia ja seurauksia ei oltu huomioitu vaikutusten arvioinnissa. Rakentamisen kasvattaman liikenteen lähiasutukseen kohdistuvia vaikutuksia ei myöskään ole arvioitu. Pidämme näitä suunnittelun vakavina puutteina.

Mielestämme yleiskaavaluonnos on ristiriidassa yhdyskuntataloudellisen maankäytön sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ja suunnitelmaan osoitetun virkistysalueen laadun ja määrän kanssa. Yleiskaavaluonnos on puutteellinen luontoarvojen huomioinnin ja vaikutusten arvioinnin osalta.

Nokian kaupunki hyväksyi vuonna 2017 ekologisen kaupungin tavoitteen. Yleiskaavaluonnoksessa osoitetun rakentamisen vaikutuksia ei ole arvioitu ekologisen kaupungin tavoitteiden toteutumaan nähden.

Mielestämme Halimaankallion yleiskaavaluonnosta ei voi hyväksyä alla kerrotuilla perusteilla. Esitämme, että se palautetaan uudelleen valmisteluun.

Lue koko kannanotto