Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Espoon met­sä­suun­nit­te­luun tarvitaan aikalisä – lue lausuntomme verkossa

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman vakavat puutteet on korjattava ottamalla suunnitteluun aikalisä. Samalla on taattava parempi vuorovaikutus. Tämänhetkinen suunnitelmaluonnos osoittaa, että Espoon luonnonhoidon toimintamalli ei turvaa metsien monimuotoisuutta, kuntalaisten virkistystarpeita eikä edusta kaupungin kannalta viisasta metsienhoitopolitiikkaa.

Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman 2015-2025 luonnosta on valmisteltu kesästä 2014 asti ja yli 2400 hehtaarin alueen kattava luonnos oli kommentoitavana kuukauden ajan (19.2. asti).

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Espoon ympäristöyhdistys ja Luonto-Liitto ovat toimittaneet suunnitelmaluonnoksesta lausunnon kaupungille koskien suunnitelman yleisiä ongelmia sekä suunnittelualueen eteläosan (lohkot 6 ja 8)  kuviokohtaisia suunnitelmia. Pohjoisosan (lohkot 1-5, 7) kuviokohtaiset kommentit toimitetaan 9.3. mennessä.

Lausunnon teemoja ovat mm.

 • suunnittelualueen koon ja lyhyen kommentointiajan ongelmat
 • vuorovaikutuksen ongelmat
 • talousmetsäsuunnitelman laadinta virkistysmetsiin
 • metsäsuunnitelman pohjatietojen paikkansapitävyyden ongelmat
 • arvokkaiden metsäelinympäristöjen selvityksen (METSO) heikko laatu
 • Viherympäristöliiton kehittämien hoitoluokkien käyttötapa ja arvometsien hoitoluokan (C5) niukka käyttö
 • arvokkaiden luontokohteiden ja metsiköiden puutteellinen huomiointi suunnitelmassa ja sen hakkuuehdotuksissa
 • Espoon oman luonnon monimuotoisuusohjelman sivuuttaminen
 • liito-oravien, lepakoiden sekä ekologisten yhteyksien heikko huomiointi
 • kirjanpainajahyönteisten vähäisenkin esiintymisen käyttö arvokkaiden vanhojen metsien käsittelyn perusteena
 • esitettyjen hakkuutapojen sopimattomuus metsiin, jotka eivät ole talousmetsiä
 • metsien suojavaikutusten riittämätön huomiointi
 • ulkoilureittisuunnitelmien esittelyn puutteellisuus

Lue lausunto verkossa tai ladaa se sähköisenä liitetiedostona:

Lisää samasta teemasta:

Uutisointia:

Virkistysmetsissä tulisi toteuttaa vain sellaisia hoitotoimia, jotka ovat aidosti hyödyllisiä luonnon monimuotoisuuden tai virkistyskäytön kannalta, tai jotka ovat välttämättömiä reittien kuljettavuuden tai turvallisuuden kannalta. Välttämättömät hoitotoimet eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa luonto- tai virkistysarvoille. Monimuotoinen metsä on myös kiinnostava retkikohde, ja aito metsäluonto virkistää paremmin kuin hoidettu talousmetsä, josta metsäntuntu puuttuu.