Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Espoon yhdistys

Espoo
Navigaatio päälle/pois

Espoon metsäluonto

Högaberget, Mynttilä. 2018 Kuva: Pekka Barman
Espoo sijaitsee eteläisellä tammivyöhykkeellä. Maastonmuodot ja kasvuolot vaihtelevat viljavista jokilaaksoista Nuuksion järviylängölle. Metsäluonto on lähtökohtaisesti monipuolista, mutta kun metsät supistuvat ja pirstoutuvat, myös niiden luontainen monimuotoisuus vähenee.

Espoossa on vielä jäljellä suojelualueiden ulkopuolella arvokasta luontoa. Jäljellä olevat luonnonsuojelullisesti tärkeät metsäalueet ja ekologiset viheryhteydet tulisi suojata kaavoituksessa. Kaupunkimetsien hoidossa tulisi aiempaa selkeämmin huomoida luonto- ja virkistysarvot.

Espoon ympäristöyhdistyksen mielestä

1. Valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti tärkeät viheryhteydet, jotka yhdistävät metsäalueita toisiinsa, on säilytettävä kaavahankkeissa sekä väyliä ja muita hankkeita suunniteltaessa. Tärkeimpiä näistä ovat Nuuksion järviylängön ja Petikon yhteys sekä Keskuspuiston ja Nuuksion välinen yhteys.

2. Kaupungin metsien hoitoperiaatteeksi tulee ottaa hallittu luonnontila, jossa virkistysmetsien hoitotoimet ovat tarpeen vain, jos ne parantavat metsien luonto- tai virkistysarvoja.

3. Kaupungin metsien luontoarvot on selvitettävä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) mukaisesti ja tunnistettava arvokkaat runsaslahopuustoiset kangasmetsät, lehdot, metsäiset kalliot, puustoiset suot, pienvesien lähimetsät sekä metsäluhdat ja tulvametsät.

4. Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat metsät tulee turvata esimerkiksi metsänhoitosuunnitelmassa arvometsinä (hoitoluokka C5) tai luonnonsuojelulain mukaisina suojelualueina.

Lue lisää:

Näkinmetsä

Kauklahden Näkinmetsä on arvokas metsäinen luontokohde ja tärkeä viheryhteys Keskuspuiston ja Nuuksion välillä. Bassenkylän asuinalueen…

Lue lisää

Pohjois- ja Keski-Espoon metsät

  Aloite eräiden Espoon kaupungin Pohjois-Espoossa omistamien metsäalueiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen huomioimiseksi metsäsuunnittelussa   Pohjoiset…

Lue lisää