Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muutoksenhaku poik­kea­mis­pää­tök­ses­tä Mäntsälässä

Lautakunta äänesti esittelijänsä nurin, kun hän katsoi vapaa-ajan asunnon muuttamisen asuinkäyttöön poikkeamispäätöksellä lainvastaiseksi. Piiri valitti tästä Mäntsälässä tapahtuneesta päätöksestä hallinto-oikeuteen, jotta käytäntö ei leviäisi.

1 (3)

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS

Mäntsälän kunnan kuntakehityslautakunnan poikkeamispäätös vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista koskevassa asiassa, 12.12.2018 § 150.

http://193.143.236.21/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20182670-9

VALITTAJA

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, Helsinki.

PROSESSIOSOITE

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Itälahdenkatu 22 b A

00210 Helsinki

Puhelin 0400 615 530

Sähköposti uusimaa at sll.fi

VAATIMUKSET

Mäntsälän kunnan kuntakehityslautakunnan päätös on kumottava.

PERUSTELUT

Tausta

Asian valmistelijan lausunnon mukaan hakemuksen kohteena oleva rakennus sijaitsee noin 75 metrin päässä rantaviivasta, jota on noin 70 metriä. Rajanaapurina ja lähinaapurustossa on pääasiassa vapaa-ajan asuinrakennuksia. Välittömässä rannan läheisyydessä sijaitsee noin 60 vapaa-ajan asuinrakennusta ja noin 10 omakotitaloa.

Poikkeamisluvan hakija on aikaisemmin hakenut ympäristölautakunnalta vastaavaa käyttötarkoituksen muutosta, mutta lautakunta ei myöntänyt poikkeamista. Hakija valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 24.8.2008. Hakija valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 23.9.2009, taltionumero 2320, Dnro 3288/1/08, eikä muuttanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä.

2

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksessä todettiin, että kun otetaan huomioon alueella toteutunut rakentaminen sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaate ja siihen liittyen se, että myös alueen muilla maanomistajilla saattaa olla tarve muuttaa loma-asunnon käyttötarkoitus pysyvään asumiseen ja tästä johtuva suunnitelmallisen ohjauksen tarve muun ohella vesiensuojelun ja vesihuollon järjestämiseksi, hanke aiheuttaa niissä olosuhteissa haittaa tulevalle kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Oikeudellisia edellytyksiä poikkeamispäätöksen tekemiselle ei ole.

Asian valmistelijan lausunnon mukaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen hakemuksen kohteena olevalla tilalla ja alueella ei ole tapahtunut muuta muutosta kuin että Sälinkää-Soukkion osayleiskaava on valmistunut ja alueella on merkintä MT-3. Kaavamerkinnän mukaan alue varataan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Aluetta saa käyttää maa- ja metsätalouteen tai sen liitännäiselinkeinoihin liittyvään rakentamiseen.

Poikkeamispäätöstä koskevassa asiassa kaavoitusjohtaja esitti, että kuntakehityslautakunta ei myönnä haettua poikkeamista. Kuntakehityslautakunta päätti kuitenkin myöntää poikkeamisen. Kaavoitusjohtaja lausui eriävän mielipiteen päätöksestä.

Kuntakehityslautakunnan päätös

Lautakunnan mukaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen on tapahtunut huomattavia muutoksia. Sälinkää-Soukkio osayleiskaava on valmistunut ja kyseessä olevan alueen MT-3 merkintä tarkoittaa hajarakentamisen tiivistämistarvetta. Lisäksi tilan kiinteistö on liitetty alueelle valmistuneeseen vesi- ja viemäriverkkoon. Lautakunta viittaa myös lainsäädännön muutoksiin, joita lautakunnan mukaan ovat maankäytön ja rakentamisen ohjaamistehtävän poistuminen ELY-keskukselta, MRL 18 §, ja päätösvallan siirtäminen poikkeamisasioissa ja rantarakentamista koskevissa asioissa kunnalle, MRL 171 §. Hankkeesta ei myöskään aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä hanke vaaranna maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumista.

Kumoamisvaatimuksen perustelu

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa, että osa kuntakehityslautakunnan huomattavina muutoksina esittämistä seikoista eivät ole merkityksellisiä asian oikeudellisen arvioinnin kannalta. Hankkeen kaavoitusta ja maanomistajien tasapuolista kohtelua koskevien perusteluiden osalta taas on todettava, että tilanteessa ei ole tapahtunut sellaista muutosta korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen jälkeen, minkä johdosta poikkeamispäätös olisi myönnettävä. Uudenmaan piiri viittaa myös Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin.

Jos tämä päätös jäisi voimaan, maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaan kaikille noin kuudellekymmenelle loma-asunnon omistajalle tulisi tarvittaessa myöntää vastaava poikkeamislupa. Vakituisen asumisen oleellinen lisääntyminen merkitsisi huomattavia vaikutuksia vesistölle, muulle luonnolle ja ympäristölle. Myös yksityisliikenne haittavaikutuksineen lisääntyisi oleellisesti ja yhdyskuntarakenne hajautuisi merkittävästi.

3

Edellä kuvatut muutokset aiheuttaisivat haittaa tulevalle kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle sekä alueiden käytön muulle järjestämiselle.

AIKA JA PAIKKA

Helsinki 17 päivänä tammikuuta 2019.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen   Tapani Veistola

puheenjohtaja    erityisasiantuntija