Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Haluamme Itämeren ja sisävedet hyvään tilaan

Uudenmaan vedet ovat Suomen huonoimmassa kunnossa. Vaikutamme vesien tilan parantamiseen muun muassa osallistumalla vesien ja merenhoidon sekä tulvariskien hallinnan ja merialueiden suunnitteluun. Seuraamme myös vesiin vaikuttavia kaavoja ja hankkeita sekä kalastuspolitiikan suunnitelmia.

Vaelluskalojen ja virtavesien suojelun parantamiseksi piiri julkaisi vuonna 2012 taimenteesit

1. Taimenen lisääntymisvesistön veden virtaama on säilytettävä riittävänä myös kuivina kausina.

2. Taimenpurojen ja jokien uomia ei saa muuttaa siten, että taimenen elinolosuhteet heikentyvät.

3. Taimenen lisääntymisvesistö on pidettävä puhtaana.

4. Taimenen pääsy mereltä kutuvesiin on turvattava.

5. Taimenelle on varattava kalastukselta rauhoitettuja alueita ja rauhoitusaikoja.

6. Meritaimenen kalastuksessa alamittaa tulee nostaa nykyisestä 50 senttimetristä 65 senttimetriin, jotta suurin osa taimennaaraista ehtisi kutea vähintään kerran.

7. Taimenen ja muiden vaelluskalojen kutualueiden kunnostusta tulee jatkaa.

Itämeren tilan parantamiseksi julkisti vuonna 2014 Suomenlahti-teesit

1 täydennetään mereistä suojelualueverkostoa ja perustetaan Porkkalan kansallispuisto

2 turvataan vedenalaiset luontotyypit maakuntakaavoituksessa

3 rauhoitetaan vapaat rannat rakentamiselta ja ruoppaamiselta

4 vähennetään valuma-alueiden maatalouden ravinnepäästöjä esimerkiksi ympäristökorvauksia kohdentamalla, nitraattiasetuksella ja tekemällä kosteikkoja

5 vähennetään metsätalouden ja turvetuotannon vesistöpäästöjä vähentämällä kunnostusojituksia ja lisäämällä soiden suojelua

6 puhdistetaan yhdyskuntien jätevedet tehokkaammin ja estetään viemärivesien ylivuodot

7 ehkäistään öljy- ja kemikaalionnettomuuksia tekemällä reittisuunnitelmista ja kemikaalilastien sisällysluetteloista pakollisia sekä lisäämällä torjuntakalustoa

8 vähennetään teollisuuden päästöjä ympäristölupia tiukentamalla ja tehostamalla valvontaa

9 mahdollistetaan vaelluskalojen pääsy kutujokiin muun muassa rakentamalla kalateitä, poistamalla kulkuesteitä, säätelemällä kalastusta sekä kunnostamalla kutupaikkoja,

10 tehdään Suomenlahden itämerennorpalle elvytyssuunnitelma.

Vesitoimintaa tehostetaan

Piiri ja liitto seuraavat aktiivisesti Suomen toimintaa vesiensuojelun suurvaltana vuonna 2019, kun maamme on EU:n, Itämeren suojelukomission (HELCOM) ja Itämeren kalastuspolitiikan BALTFISHin puheenjohtajamaa.  Vesityötä kehitetään lisää Luonnonsuojeluliiton teemana vuosina 2020-21. Piiri tekee yhteistyötä Luonto-Liiton Itämeri-ryhmän ja Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa.

Linkki piirin Itämeriryhmän sivulle.

Vesiskootterit voi kieltää

Luonnonsuojelutyö

Uudenmaan piirissä luonnonsuojelutyö on keskiössä

Lue lisää

Virtavesivuosi 2021

Palautetaan jokien luonnolliset virtaamat

Lue lisää

Metsät

Metsiä on Etelä-Suomessa suojeltu aivan liian vähän

Lue lisää

Suot

Suot ovat Suomen alkuperäisluontoa

Lue lisää

Hiljaisuus

Melu on kasvava ympäristöongelma

Lue lisää

Viherkehä

Viherkehä on pääkaupunkiseudun henkireikä 

Lue lisää