Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vantaan Remeo Oy:n kier­rä­tys­lai­tok­sen yva-se­los­tuk­ses­ta

Alueen itälaidan säästäminen turvaisi ekoyhteysmetsää ja muinaismuiston.

Kierrätyslaitos tulisi monien muidenkin hankkeiden rasittamalle alueelle, jonka vesien ja ekologisten yhteyksien laatu tulee turvata. Jos hanke etenee, luontoselvityksiä pitää täydentää sekä säästää alueen itälaita muinaismuistoa ja metsän suojavyöhykettä varten.

31.1.2019

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten kuulutukseenne verkkosivuillanne

Lausunto Vantaan Remeo Oy:n kierrätyslaitoksen yva-selostuksesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa asiasta seuraavaa.

Luontoselvityksen puute

Yhteysviranomaisen lausunnossa arviointiohjelmasta vaadittiin: ”Arviointiselostuksessa on esitettävä selvitys hankkeen lähialueen luontoarvoista, uhanalaisesta lajistosta ja suojelluista luontotyypeistä sekä esitettävä arvio hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksista niihin.”

Remeon osalta jätteenkäsittelykeskuksen vaikutuspiiriin tulevan itäpuolisen metsäalueen (jota pitkin myös ainoa ekoyhteysvaihtoehto kulkee) osalta ei edelleenkään ole tehty ainuttakaan luontoselvitystä. Kaikki luontotieto koskee muita ulkopuolisia alueita.

Arviointiselostuksessa sanotaan, ettei hanke ei aiheuta itse hankealueen ulkopuolella kasvillisuuteen tai luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia. Tämä edellyttää, että rakennukset ja varastot sijoitetaan siten, että itäpuolisen metsän reunaan jää suojavyöhyke, jolloin ei synny esimerkiksi tarvetta reunametsän hoitoon. Se turvaisi samalla myös kohdealueen itäosassa olevaa muinaismuistoa.

Hankkeen toteutus voi aiheuttaa välillisiä vaikutuksia myös metsäalueille, kuten puustoon kohdistuva stressiä betoni- ja tiilimurskauksesta vääjäämättä syntyvästä pölystä. Pöly voisi haitata alueen vieressä olevia lahokaviosammaliakin.


Ekologiset yhteydet

Hankkeen ongelmat ekologisille yhteyksille toki tunnustetaan selostuksessa. Huomattakoon, että läheisen uuden vihersillan tekeminen ei ole vielä varmaa. Ekologisen yhteyden säilyminen tulee ehdottomasti turvata koko hankkeen ajan.

Muinaismuistot

Muinaismuiston, mahdollisen keskiaikaisen kyläntontin, turvaaminen tulee ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa jatkosuunnittelussa laajemmin kuin nyt on esitetty. Rakentamisen suuntaaminen pois alueen itäosasta tukisi myös lähimetsän turvaamista, kuten edellä on todettu.

Yhteisvaikutukset

Alueen eri hankkeiden yhteisvaikutuksia esimerkiksi vesiin ei ole perusteellisesti selvitetty vaikka rakennettavalla pellolla voi olla happamia sulfaattimaita ja vedet päätyvät lopulta Natura-lintuveteen.

Toinen merkittävä yhteysvaikutus voi olla ekologisen yhteyden heikkeneminen, mikä tulee estää.

Yhteenveto

Yva-selostus on varsin laimea esitys. Vaihtoehtojen valinta ei ole ollut riittävän erotteleva tuodakseen vaikutuksien eroja esiin. Luontoselvitys on puutteellinen ja jätetty kokonaan tekemättä itäpuolisen metsäalueen osalta, johon mahdolliset välilliset luontovaikutukset todennäköisimmin kohdentuvat.

Kohde sijaitsee monien muidenkin hankkeiden rasittamalla alueella, jossa vesien ja ekologisten yhteyksien laatu tulee turvata. Jos hanke etenee, jatkosuunnittelussa tulee turvata kohdealueen itälaita muinaismuistoa ja metsän suojavyöhykettä varten.

Lisätietoja

– luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, puhelin 045 652 1974, keijo.savola at gmail.com

– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen      Tapani Veistola

puheenjohtaja        erityisasiantuntija