Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Espoon Oittaan ulkoilualueen datakeskusvaraus hylättävä

Espooseen sopii datakeskus, mutta ei Oittaan ulkoilualueelle Högnäsiin. Tästä Espoon ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kirjoittivat Espoon päättäjille. 

1.3.2019

Arvoisa Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsen tai varajäsen

Espoon ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittävät, että Espoon kaupunginhallituksen kilpailu- ja elinkeinojaosto hylkää Oittaan ulkoilualueen metsäalueelle esitetyn ns. Högnäsin datakeskusvarauksen.

Esitetty noin 35 hehtaarin laajuinen aluevaraus ulottuu keski- ja länsiosassa ulkoilu- ja luontoarvojen kannalta erityisen arvokkaalle metsäalueelle, jossa on säilynyt merkittävä keskittymä vanhoja kangas-, kallio- ja korpimetsiä. Sama alue toimii osana suosittua Oittaan ulkoilualuetta, jossa, vuodenajasta riippuen, hiihdetään, lenkkeillään, marjastetaan tai sienestetään.

Oittaan ulkoilukeskuksen toiminta ja vetovoima nojaavat näihin metsäisiin ulkoilumaastoihin, Bodomjärven ohella. Ulkoilijoiden palvelut parkkipaikkoineen, ravintoloineen, saunoineen, tulipaikkoineen ja lumetettuine latuineen ovat varsin kehittyneet ja metsät monipuoliseen ulkoiluunhoukuttelevia. 1

Datakeskusvaraus leikkaisi alueesta merkittävän osan ja muuttaisi maisemakuvaa huomattavasti aluevarausta laajemmalla alueella. Vaikutukset tuhansien ihmisten käyttämään ja arvostamaan ulkoilualueeseen olisivat ilmeisiä.

Oittaan ulkoilualueen ja siihen liittyvien lähimetsien maakunnallinen arvo on ymmärretty Uudenmaan liitossa parhaillaan työn alla olevaa Uusimaa-kaavaa 2050 tehtäessä. Kyseisen kokonaismaakuntakaavan luonnoskartalla alueelle on osoitettu laaja virkistysalue (LIITE 1), jota täydentävät sen etelä- ja koillispuolelle osoitetut viheryhteystarvemerkinnät. Datakeskuksen ehdotettu aluevaraus ulottuu lännessä merkittävältä osin esitetyn virkistysaluevarauksen päälle. Lisäksi se vaikeuttaa olennaisesti metsäalueen eteläosaan esitetyn maakunnallisen viheryhteyden säilyttämistä toimivana ja riittävän leveänä.

Espoon pohjois- ja keskiosan yleiskaavan (POKE) laadinta on vielä kesken. Kaavaprosessin tässä vaiheessa on huonoa maankäytön suunnittelua esittää datakeskuksen aluevarausta yhdelle kaavan ilmeisistä ”kipupistealueista”.

Kannanoton tehneet luontojärjestöt uskovat Espoosta löytyvän datakeskukselle nyt esitettyä sopivampia paikkoja, joissa haitalliset vaikutukset luonnonympäristöihin, maisemiin ja virkistyskäyttöön jäävät selvästi Högnäsin aluetta vähäisemmiksi.

 

Lisätiedot:

– Virpi Sahi, puheenjohtaja, Espoon ympäristöyhdistys, puh. 050 308 24 57, virpi.sahi(a)sll.fi

– Keijo Savola, luonnonsuojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, puh. 045 652 1974, keijo.savola(a)gmail.com

Allekirjoitukset

ESPOON YMPÄRISTÖYHDISTYS RY

Virpi Sahi            Maria Sirviö

puheenjohtaja     varapuheenjohtaja

SUOMEN LUONNONSUOJELULITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen       Tapani Veistola

puheenjohtaja       erityisasiantuntija

LIITTEET:

LIITE 1 Uusimaa-kaava 2050. Luonnos, marraskuu 2018

LIITE 2 Valokuvia esitetyn datakeskusvarauksen alueelta2