Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tuusulan Jokelan hevoskylän osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Suunnittelualueella on luontoarvoja, jotka on turvattava.

Tuusulan Hevoskylä on alueen aiempia rakennussuunnitelmia järkevämpi hanke, jos lausunnossame esitetyt luontoarvot turvataan.

26.4.2019

Tuusulan kunta/kaavoitus

Viitaten lausuntopyyntöönne 25.3.2019 TUUdno 2019-635

Lausunto Jokelan hevoskylän osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Huomattava osa Hevoskylän asemakaava-alueesta on Uudenmaan maakuntakaavatyön yhteydessä todettu vähintään maakunnallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Saman luontokokonaisuuden arvot on todettu myös Tuusulan kunnan omissa METSO-selvityksissä. Edellä mainitun arvokkaanluontokokonaisuuden arvot koostuvat edustavista lehdoista, muista rehevistä metsistä, kosteikoista ja pienvesistä (liite). Alueella esiintyy myös liito-oravaa. Lahokaviosammalen esiintymistä alueella ei liene selvitetty, joten se tulee kaavatyön yhteydessä selvittää. Tämä osa asemakaava-alueesta ei sovellu rakentamiseen ja se tulee osoittaa kaavassa suojelualueeksi virkistyskäytön sallivin kaavamääräyksin.

Edellä mainitun arvokkaan luontokokonaisuuden alueella risteilee jo nykyisin polkuverkosto joka soveltuu myös ratsastusreittikäyttöön, ja palvelee siten hyvin hevoskylän tarpeita.

Hevoskylään tuleva rakentaminen tulee osoittaa edellä mainitun luontokokonaisuuden ja muiden arvokkaiden luontokohteiden (asemakaava-alueen eteläosan puronotko) ulkopuolelle.

Tuusulan yleiskaava 2040:n kaavaehdotuksessa tämän luontokokonaisuuden läpi on osoitettu täysin tarpeeton tielinjaus (kts. liite), joka toteutuessaan pirstoisi alueen pahasti tuhoten mm. alueen edustavimmat tulvametsät, lehtoja, kosteikkoja ym. Kyseinen tieyhteys on myös hevoskylälle asetettujen tavoitteiden (ratsastusreittien jatkuvuus ilman että ne risteävät autoliikenteen väylien kanssa) vastainen. Tästä tieyhteydestä tulee kaavoituksen yhteydessä luopua. Tielinjan sijaa sijaan lienee tarpeen osoittaa kaava-alueelta (ja sen läpi) 2-3 kevyen liikenteen yhteyttä Palojoen yli sen länsipuolelle (liite).

Näiden reunaehtojen toteutuessa hevoskylähanke on huomattavasti alueelle aiemmin kaavailtua rakentamista viisaampi hanke.

Lisätietoja

– metsätalousinsinööri Jyri Mikkola, puh. 0400 372 433, jyri.mikkola(a)sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen   Tapani Veistola

puheenjohtaja    erityisasiantuntija

LIITE Kartta- ja kuvaliite (saa toimistolta Tapani Veistola, keskeisin sisältö artikkelikuvassa)