Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Kirkkonummen liito-oravan poikkeusluvasta

Kirkkonummi, Suvimäki, koojakadun uhkaama liito-oravan lisääntymispaikka. Kuva: Laura Räsänen
Kirkkonummi, Suvimäki, koojakadun uhkaama liito-oravan lisääntymispaikka, taustalla häämöttää hakkuuaukko. Kuva: Laura Räsänen

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ja Uudenmaan piiri ovat 6.5.2019 valittaneet poikkeusluvasta, jonka ELY-keskus antoi liito-oravan suojelusta Majvikin kaavoitukseen. Nyt ollaan vastaselitysvaiheessa.

PÄIVITYS: Vastaselitys Kirkkonummen kunnan selitykseen annettu 12.1.2021

  • Helsingin hallinto-oikeus kumosi poikkeusluvan piirin ja Kyyn valituksen mukaisesti:

15.7.2019

Helsingin hallinto-oikeudelle

Viitaten vastaselityspyyntöönne 17.6.2019 10664/19 02777/19/5402

VASTASELITYS KIRKKONUMMEN LIITO-ORAVAPOIKKEUSLUPAA KOSEVASSA ASIASSA

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittävät vastaselityspyynnöstä ja toteavat asiasta seuraavaa.

ELY-keskuksen lausunnossa ei ilmene mitään uutta asiassa, joten viittaamme asiasta tekemäämme valitukseen ja vastaamme tässä vain lyhyesti lausunnossa esitettyihin väitteisiin. Tärkeimmät valituksessamme esitetyt perustelut ovat:

  1. Tämän katulinjauksen tarvitseva Suvimäen ja Majvikin alueen kaavoittaminen ei ole MAL-tavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämätöntä. Hankkeelle on kaavallisia vaihtoehtoja. Kirkkonummen MAL-tavoitteiden saavuttamiselle ja tätä kaavaa vastaavanlaatuiselle ja määrälliselle uudisrakentamiselle on olemassa muita tyydyttäviä ratkaisuja.

  2. Poikkeus voi haitata liito-oravan suotuisan suojelun tasoa ja myös varovaisuusperiaatetta tulee noudattaa.

  3. Suvimäen ja Majvikin alueelle asemaakaavassa suunniteltu rakentamisen määrä ja laatu eivätkä MAL-sopimuksessa Kirkkonummelle asetetut kaavoitustavoitteet ole luontodirektiivin artiklan 16 (1) c tarkoittama erittäin tärkeä yleisen edun kannalta pakottava syy.

Muu tyydyttävä ratkaisu

Kirkkonummen kunnan kaavoitusohjelmasta selviää, että lähivuosina valmistelussa on useita kaavahankkeita MAL-sopimuksen tarkoittamille alueille (liite 1). Runsaiden vireillä olevia asemakaavojen ja rakentuvien alueiden lisäksi Kirkkonummella on asemakaavoittamatonta aluetta MAL-sopimuksen tarkoittamilla alueilla. Niihin kunnan on mahdollista suunnata tarpeelliseksi katsomansa määrä uutta asuinrakentamista.

Poikkeusluvassa ja lausunnossa ei perustella uskottavasti, miksi juuri Suvimäen ja Majvikin alueen rakentamista tarvittaisiin, jotta Kirkkonummella voitaisiin rakentaa riittävästi hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden lähelle tai jotta voitaisiin saavuttaa MAL-tavoitteet. Vittaamme Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaukseen 2018-2019 (liite 2). Sen mukaan Kirkkonummi on saavuttanut MAL-tavoitteet vuonna 2018 ja tulee saavuttamaan ne vuonna 2019 – siitä huolimatta että Suvimäen ja Majvikin kaava ei valmistu nykyisen MAL-sopimuksen voimassaoloaikana 2016-2019.

Liito-oravan suojelutaso

Kuten ELY-keskus toteaa lausunnossaan, liito-oravan biologiaan kuuluu tyypillisesti, että sillä on useita lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Mutta toisin kuin ELY-keskus antaa ymmärtää, liito-oravan ydinalueiden elinvoimaisuuden kannalta voi olla ratkaisevaa, jos osakin lisääntymis- ja levähdyspaikoista hävitetään.

Liito-oravan uhanalaisuusluokitus on tänä vuonna muuttunut silmälläpidettävästä vaarantuneeksi. Liito-oravan suojelutaso ei siis ole suotuisa. Tässä asiassa myös varovaisuusperiaatteen noudattaminen on välttämätöntä.

Liito-oravan ydinalueen muoto on nyt jo rajautunut Suvimäen alueella kapeaksi hakkuiden ja piha-alueiden takia. Toisin kuin ELY-keskus antaa lausunnossaan ymmärtää, voimakas rakentaminen ja hakkuut ovat jo heikentäneet ja heikentävät koko ajan potentiaalisia liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä kulkuyhteyksiä Masalassa ja muualla itäisellä Kirkkonummella. Kulkuyhteydet ovat viimeksi heikentyneet entisen Luoman seisakkeen ympäristössä ja soveliaat elinympäristöt vähentyneet esimerkiksi Sundsbergin rannassa luvattomien puunkaatojen seurauksena sekä useilla metsään rajautuvalla tonitilla. Soveliasta elinymäristöä ja kulkuyhteyttä katosi myös äskettäin Kehä III:n ja 51-tien risteyksen koillispuolen hakkuissa. Näihin kumuloituviin haittoihin ei ole kuitenkaan mahdollista vaikuttaa oikeusteitse, koska ne kohdistuvat lainsuojaa nauttimattomiin kulkuyhteyksiin ja liito-oraville soveliaisiin elinympäristöihin.

ELY-keskuksen lausunnossa esitetään, että tälle kokoojakadulle ei ole mahdollista löytää vaihtoehtoista reittiä. Katsomme, että samat syyt jotka estävät kokoojakadun kaavoittamisen ja rakentamisen muualle, pätevät myös tähän vähiten huonoon kokoojakadun linjaukseen. Senkin toteuttaminen vähentäisi liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, haittaisi liito-oravan suotuisan suojelun tasoa, häiritsisi suojeltujen huvilarakennusten ympäristöä, kohtaisi haastavat maasto-olosuhteet sekä olisi haitaksi muille luontoarvoille joita on muun muassa suojeltu Espoonlahden Natura-alueella.

Poikkeamisen peruste

Toisin kuin ELY-keskus lausunnossaan esittää, asemakaavassa suunniteltu rakentamisen määrä ja laatu eivät ole luontodirektiivin artiklan 16 (1) c tarkoittama erittäin tärkeä yleisen edun kannalta pakottava syy. On huomattava, ettei myöskään MAL-sopimus ole tällainen, koska se perustuu kuntien ja valtion väliseen vapaaehtoisuuteen.

Oletamme, että ELY-keskus viittaa lausuntonsa kohdassa poikkeamisen peruste ”laatu”-sanalla sijaintiin suhteessa liikenneyhteyksiin ja palveluihin – eli samaan asiaan kuin MAL-sopimuksen tarkoittamat alueet (liite 1), koska muista laatuun viittaavista asioista lausunnossa ei ole mainintaa. Näitä käsittelemme edellä kappaleessa “Muu tyydyttävä ratkaisu”.

Lisätietoja

– puheenjohtaja Laura Räsänen, puhelin 050 4389 795, laura.rasanen(a)kotikone.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen        Tapani Veistola

puheenjohtaja         erityisasiantuntija

KIRKKONUMMEN YMPÄRISTÖYHDISTYS RY

Laura Räsänen     Riitta Hukkanen

puheenjohtaja      sihteeri

Liite 1: Kirkkonummen kunnan kaavoitusohjelma 2019-2023

https://www.kirkkonummi.fi/kaavoitusohjelma-2019-2023

Liite 2: Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2018-2019

https://www.kirkkonummi.fi/kaavoituskatsaus