Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus Vantaan jätevoimalalle myönnetystä ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri valitti Vaasan hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen aluehallintoviraston Vantaan jätevoimalalle myöntämästä ympäristöluvasta, jonka nojalla polttokapasiteettia nostetaan 420 000 tonnista 600 000 tonniin vuodessa. Vantaan jätevoimala on jo nykyisellään Suomen suurin jätevoimala.

Näin suuri polttokapasiteetin nousu on valtakunnallisen jätesuunnitelman, EU:n jätedirektiivin, uuden jätelain, ilmanpäästöjen raja-arvojen sekä luonnonsuojelulain vastainen ja tällä perusteella ympäristölupa tulee kumota.

VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

ASIA

Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä ESAVI/19508/2019, jossa on myönnetty ympäristölupa Vantaan jätevoimalan toiminnan olennaiselle muuttamiselle.

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 5.3.2020 antama päätös ESAVI/19508/2019.

VALITTAJA

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki

PROSESSIOSOITE

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Itälahdenkatu 22 b A

00210 HELSINKI

Puhelin 0400 615 530

Sähköposti uusimaa (a) sll.fi

VALITUS VANTAAN JÄTEVOIMALAN TOIMINNAN OLENNAISELLE MUUTTAMISELLE MYÖNNETYSTÄ YMPÄRISTÖLUVASTA

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 5.3.2020 antamallaan päätöksellään ESAVI/19508/2019 myöntänyt ympäristöluvan Vantaan jätevoimalan toiminnan olennaiselle muuttamiselle.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri katsoo seuraavilla perusteilla, että myönnetty ympäristölupa Vantaan jätevoimalan toiminnan olennaiselle muuttamiselle tulee kumota lainvastaisena tai toissijaisesti määrätä sen vastaanottamalle yhdyskuntajätteelle enimmäispolttomäärä.

Päätös on valtakunnallisen jätesuunnitelman vastainen

Valtakunnallinen jätesuunnitelma “Kierrätyksestä kiertotalouteen. Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023” on EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) edellyttämä strateginen suunnitelma jätehuollon sekä jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisen valtakunnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä. Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa toisin sanoen sitovasti määrätään yhdyskuntajätteen polttokapasiteetin enimmäismäärästä.

Nyt kyseessä olevassa ympäristöluvassa Vantaan jätevoimalan toiminnan olennaiselle muuttamiselle polttokapasiteettia nostetaan 420 000 tonnista 600 000 tonniin vuodessa. Vantaan jätevoimala on jo nykyisellään Suomen suurin jätevoimala. Näin suuri polttokapasiteetin nousu on valtakunnallisen jätesuunnitelman ja siten EU:n jätedirektiivin vastainen ja tällä perusteella ympäristölupa tulee kumota.

Päätös on EU:n jätedirektiivin vastainen

Voimassa oleva EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) artiklan 11 mukaan jäsenvaltioiden sitova kierrätystavoite vuodelle 2020 on 50%. Suomen osalta uuden jätelain, jossa velvoitetaan kierrättämään 55% vuoteen 2023 mennessä, on määrä tulla direktiivin mukaisesti voimaan 5.7.2020. Uuden jätelain voimaantulosta riippumatta jo voimassa oleva direktiivi kuitenkin velvoittaa Suomea noudattamaan sen sitovaa kierrätystavoitetta. Laitos lisää jätteenpolttokapasiteettia ja vaarantaa mahdollisuuksia saavuttaa jätedirektiivin tavoitteet.

Polttokapasiteetin nosto lisää Vantaan jätevoimalalla muodostuvaa jätemäärää huomattavasti, kun olemassa olevien jätekattiloilla poltettavan jätteen määrä lisääntyy ja rakennetaan yksi polttokattila lisää. Päätöksessä todetaan, että Vantaan jätevoimalan kattila- ja lentotuhka on tutkimustulosten mukaan vaarallista jätettä.

Päätös on jätelain etusijajärjestyksen vastainen

Jätelain etusijajärjestyksen mukaan jätteenpoltossa on ensisijaisesti on vähennettävä jätteen määrää ja toissijaisesti kierrätettävä ja vasta kolmas vaihtoehto on jätteen hyödyntäminen energiana.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä myös lisätään huomattavasti jätteen määrää, erityisesti vaarallista jätettä, jota ei voida edelleen kierrättää.

Näin ollen ympäristöluvan myöntävä päätös on ilmeisessä ristiriidassa jätelain etusijajärjestyksen kanssa ja tulee siten kumota lainvastaisena.

Päätös on ilmapäästöjen raja-arvojen vastainen

Vantaan jätteenpolttolaitoksella on jo nykyisen toiminnan aikana seurannalla todettu ilmapäästöjen raja-arvojen ylityksiä. Vuoden 2019 seurannassa on havaittu useita ympäristöluvassa ja jätteenpolttoasetuksessa rikkidioksidille asetetun päästöraja-arvon ylityksiä, joista valtaosa on johtunut polttoaineen korkeasta rikkipitoisuudesta. 

Kun polttokapasiteetti uuden ympäristöluvan mukaisesti tulee nousemaan huomattavasti edelliseen ympäristölupaan verrattuna, kuinka Vantaan Energia voi taata toimivansa uuden ympäristöluvan mukaisesti, kun sillä on ollut ongelmia jo voimassa olevan ympäristöluvan raja-arvojen noudattamisessa? Uudessa ympäristöluvassa olisi pitänyt kiristää entisestään päästöarvoja, jos on vaarana jo ennen laajennetun tuotannon aloittamista, että päästöarvot tulevat ylittymään. Sekä voimassa olevan ympäristöluvan ehtojen noudattamatta jättämistä että uuden ympäristöluvan päästöarvojen rajoissa pysymisen varmistamatta jättämistä ei voida katsoa uuden ympäristöluvan myöntämistä puoltavana seikkana. Polttokapasiteetin noston myöntävä ympäristölupa tulisi siten kumota ilmapäästöjen raja-arvojen vastaisena.

Päätös on luonnonsuojelulain heikentämiskiellon vastainen

Natura 2000-verkostoon kuuluvat Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -alue (noin 2 km päässä laitoksesta) sekä Sipoonkorpi-alue (noin neljän kilometrin päässä), joka on osa Sipoonkorven kansallispuistoa. Lisäksi lähialueella sijaitsee useita muita valtion ja yksityisten suojelualueita. Vantaan jätevoimalan laitosalueen pohjoispuolella olevilla metsäalueilla esiintyy EU:n luontodirektiivin suojelemaa lahokaviosammalta.

Luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentin heikentämiskieltoa koskeva säännös painottaa haitallisia vaikutuksia koskevaa kokonaisarviota. Vantaan voimalaitoksen toiminnan laajentamista koskevassa ympäristöluvassa ei ole otettu huomioon haitallisten ympäristövaikutusten yhteisvaikutusta. Remeo Oy:n jätteenkierrätyslaitos sekä Ruduksen kivenmurskausasema sijaitsevat voimalaitoksen kanssa samalla alueella ja näiden toimintojen kumulatiivinen haitallinen vaikutus Natura-alueen luonnonarvoille sekä ympäristölle laajemmin olisi ehdottomasti tullut huomioida ympäristölupaa käsiteltäessä.

VAATIMUKSET

  1. Edellä mainituin perustein Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri vaatii ensijaisesti, että Vantaan jätevoimalan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa tulisi kumota lainvastaisena. Lisäksi vaadimme, että toiminnan olennainen muuttaminen alueella toiminta alueella vaadittava välittömästi keskeytettäväksi muutoksenhaun ajaksi.
  1. Toissijaisena vaatimuksena esitämme, että jos edellä esitetyistä perusteista huolimatta toiminnalle myönnetään ympäristölupa, Vantaan jätevoimalalle tulee ympäristöluvassa määrätä poltettavan yhdyskuntajätteen kierrätykselle suurin sallittu määrä. Tämän tulee olla korkeintaan 45% Helsingin, Vantaan ja Espoon vuoden 2019 yhteenlasketusta yhdyskuntajätteen määrästä.

Lisätietoja

– ympäristöjuristi Maria Westerman, puhelin 045 114 00 88, maria.westerman (a) sll.fi

Helsingissä 14. huhtikuuta 2020

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen Tapani Veistola

puheenjohtaja erityisasiantuntija