Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto jätelain muuttamisesta

Kokonaisuutena esitys jätelain muuttamiseksi on onnistunut ottamaan huomioon sekä ympäristönsuojelulliset näkökohdat ja siten luo perustan ympäristön kannalta paremmalle jätehuollolle kunhan jätelakiin liittyvälle asetustasoiselle sääntelylle annetaan sen tarvitsema painoarvo.

Painotamme, että vaikka esitys jätelain muuttamiseksi ottaa huomioon kiertotalouden edistämisen, ympäristön kannalta tärkeintä kuitenkin edelleen on jätteen synnyn ehkäisy.

2.6.2020

Ympäristöministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 27.4.2020 Dnro VN/538/2019

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntomahdollisuudesta. Piiri toteaa luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta seuraavaa.

Jätelain pykälät ja pykäläkohtaiset perustelut

Yleiset säännökset (Luku 1)

Yleisesti ottaen esitys on kannatettava, koska se tarkentaa ja syventää voimassa olevaa lakia monessa kohdassa. 

1 § Näemme ympäristön kannalta toivottavana muutoksena lain tarkoitukseen kirjatun kiertotalouden edistämisen. Tärkeintä on kuitenkin edelleen jätteen synnyn ehkäisy, ja sen voisi nostaa kärkeen. Kestävän käytön sijaan voisi puhua käytön kestävyydestä.

6 §  15 a) materiaalina hyödyntämisellä: parempi sanamuoto olisi materiaalin hyödyntämisellä, koska edellinenkin kohta on muodossa: 15)  jätteen hyödyntämisellä

8 § Jätteen synnyn ehkäisyn periaate on yhä tärkeä lain lähtökohta. Sen instrumentalisointia pitäisi alati kehittää.            

Yleiset velvollisuudet ja periaatteet (Luku 2)

15 § Elintärkeää olisi vastuuttaa EU:n kierrätystavoitteet sitovasti jollekin taholle. Valtiolla on toki lojaliteettiperiaatteen mukaisesti yleisvastuu EU:n jäsenenä. Mutta jätelaissa on välttämätöntä vastuuttaa tavoitteet vähintää yhdelle toimijalle käytäntöön. Tässä suhteessa oikeastaan ainoa mahdollinen taho tässä on kunta.

17 § Vaarallisten jätteiden sekoittamiskiellon toteutumisen kannalta pidämme hyvänä muutosta, jossa pykälästä on poistettu “aiheuttamatta kohtuuttomia kustannuksia”. Ympäristön kannalta kiellon tulisi olla selkeä ja ehdoton eikä sitä tule voida kiertää taloudellisin syin. Tämä vaatimus toteutuu nyt uudessa laissa.

  

Kunnan vastuulla oleva jätehuolto (luku 5)

Tuottajavastuu ja juomapakkaukset (Luvut 6 ja 7)

Muut jätelain pykälät

Muiden lakien muutettavat pykälät (ympäristönsuojelulaki, kemikaalilaki, rikoslaki ja laki rikesakkorikkomuksista)

Asetusyhteenveto (lausunto jätealan asetuksiin ehdotettavien muutosten keskeisestä sisällöstä)

Asetustekstejä ei vielä ole näkyvissä, ja käytännössä monet asiat tulevat olemaan niistä kiinni. Palaamme asiaan ensi kerralla.

Vaikutusten arviointi (lausunto perustelujen luvuista 4.2-5)

Ympäristövaikutusten arvioinnin kohdalla jätelain perusteluissa (luku 4.2.8.) todetaan, että “jätelakiin ehdotetut velvoitteet ovat pääosin varsin yleisiä eikä niissä aseteta määrällisiä rajoituksia tai tavoitteita taikka muita yksityiskohtaisia toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia. Konkreettiset vaikutukset kytkeytyvätkin suurelta osin asetustason sääntelyyn ja sen asteittaiseen kiristämiseen.”

Ensiarvoisen tärkeää on panostaa lain voimaantulon jälkeiseen asetustason sääntelyyn, jotta jätelakiin kirjatut velvoitteet totetutuvat myös käytännön tasolla.

Muuta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntomahdollisuudesta ja toteaa yhteenvetona, että jätelain ehdotetut muutokset ovat kiertotalouden edistämisen kannalta toivottuja. Jätelain ja muiden jätteitä koskevien lakien muutoksilla toteutetaan hallituksen ohjelman strategiseen kokonaisuuteen ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” sisältyviä kirjauksia, joilla lisätään jätteen kierrätystä ja siten vahvistetaan Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Toimivakin kiertotalous on jätteensynnyn ehkäisyä huonompi vaihtoehto, sen tulee näkyä sekä laissa, että sen pohjalta säädettävissä asetuksissa.

Näemme, että kokonaisuutena ehdotus jätelain muuttamiseksi on onnistunut ottamaan huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat ja siten luo perustan ympäristön kannalta paremmalle jätehuollolle kunhan jätelakiin liittyvälle asetustasoiselle sääntelylle annetaan sen tarvitsema painoarvo lain voimaantulon jälkeen.

Lisätietoja

  • ympäristöjuristi Maria Westerman, puhelin 045 1140 088, maria.westerman (a) sll.fi   
  • puheenjohtaja Laura Räsänen, puhelin 050 4389 795, laura.rasanen (a) kotikone.fi
  • erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola (a) sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen, puheenjohtaja

Tapani Veistola, erityisasiantuntija