Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Hangon bio­kaa­su­lai­tok­sen yva-ohjelmasta

Adven lämpölaitos, Hanko. Kuva Ursula Immonen

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri antoi lausuntonsa Adven Oy:n Hangon biokaasulaitoksen yva-ohjelmasta.

Vaikka kokonaisuutena tarkastellen biokaasulaitoksen panos uusiutuvien polttoaineiden lisäämisessä voidaan katsoa ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden kannalta positiiviseksi, jätevesien vaikutukset etenkin Täktominlahden valuma-alueen ja laajemmin Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden Natura 2000 -alueen meriluonnolle tulee yva-selostusvaiheessa tarkasti selvittää.

10.6.2020

Uudenmaan ELY-keskukselle

Viitaten 12.5.2020 päivättyyn lausuntopyyntöönne Dnro UUDELY/5425/2020

Lausunto Adven Oy:n Hangon biokaasulaitoksen rakentamista koskevan hankkeen yva-ohjelmasta

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa hankkeen yva-ohjelmasta seuraavaa.

Kokonaisuutena tarkastellen Adven Oy:n Hangon biokaasulaitoksen panos uusiutuvien polttoaineiden lisäämisessä voidaan katsoa ilmastonmuutoksen ja kiertotalouden kannalta positiiviseksi. Hankkeen hyötynä on etenkin laitoksen tuottaman lämmön ja sähkön hyödyntäminen sekä Advenin omiin että tontin muiden toimijoiden tarpeisiin.

Katsomme kuitenkin, että hankkeen yva-ohjelmassa on seuraavat vaihtoehtovertailua, samalla alueella sijaitsevien toimintojen yhteisvaikutusta, jätevesien ympäristövaikutuksia sekä kemikaalivahinkojen riskejä koskevat puutteellisuudet, jotka tulisi korjata yva-selostusvaiheessa.

Erityistä merkitystä ympäristövaikutusten arvioinnissa on hankkeen sijainnilla. Biokaasulaitos jo olemassa olevien laitosten ohella tulisi sijaitsemaan Täktominlahden valuma-alueella, joka kuuluu Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden Natura 2000 -alueeseen. Natura-arvojen säilymisen kannalta on siten ensiarvoisen tärkeää arvioida hankkeen vaikutukset valuma-alueen meriluonnolle.

Hangon kaunis meriluonto on suojelemisen arvoinen, myös yva-menettelyssä. Kuva: Maria Westerman

Vaihtoehtovertailu

Yva-menettelyssä on mahdollista esittää hanketta varten enemmän vaihtoehtoja kuin vain 0 ja 1 eli hanke joko toteutuu tai sitten ei. Eri vaihtoehtoja olisi voitu esittää käsiteltävien materiaalien määrän mukaan.

Samalla alueella sijaitsevien toimintojen yhteisvaikutus

Hankkeen on määrä sijaita Genencor International Oy:n laitoksen välittömässä läheisyydessä. Näiden hankkeiden yhteisvaikutus ympäristölle on selvitettävä yva-selostuksessa.

Etenkin Genencor International Oy:n laitoksen ja Adven Oy:n Hangon biokaasulaitoksen kuormitus yritysten yhteiselle Hangon Puhdistamon kapasiteetille tulee selvittää tarkasti.

Jätevesien vaikutukset ympäristölle

Hankkeen yva-ohjelma ei selvitä tarpeeksi kattavasti biokaasulaitoksen jätevesien puhdistusta. Epäselväksi jää mikä on Hangon Puhdistamo Oy:n ja Hangon yhdyskuntajätevesien puhdistuksesta vastaavan Hangon Suursuon puhdistamon yhteisvaikutus Hangon alueella. Esimerkiksi rankkasateet kuormittavat yhtä aikaa kaikkia puhdistamoja alueella, jolloin kuormitus saattaa nousta yhteisvaikutuksen vuoksi ympäristön kannalta kohtuuttomaksi alueella.

Yva-ohjelmassa todetaan, että “ongelmatilanteissa haihdutuksessa lauhdutettu vesi johdetaan Hangon Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle laadittavan teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti. Tällöin Hangon Puhdistamon jätevesimäärä kasvaa hieman, mutta ongelmatilanteita ei arvioida esiintyvän kovin usein.” Mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja niiden seurauksiin tulee perehtyä kattavasti jo yva-vaiheessa ja siten onkin tärkeää yva-selostuksessa selvittää jätevesimäärän kasvun vaikutukset jätevedenpuhdistamolle.

Ongelman muodostaa etenkin typen määrä jätevesissä, jonka osuus jätevesissä nousee jätevesimäärän kasvun myötä. Tämä jätevedenpuhdistamolta liukeneva typpi kulkeutuu viime kädessä Täktominlahteen, joka yva-ohjelmankin mukaan on “laaja, matala ja rehevöitynyt merenlahti.” Edelleen yva-ohjelmassa todetaan, että “Täktominlahdella viihtyy monipuolinen linnusto, mm. viklot, kurpat ja sirrit.” Koko Hankoniemen pintavedet, joihin Täktominlahtikin kuuluu, on viimeisimmän tutkimuksen mukaan luokiteltu tilaltaan välttäviksi (Pintavesien ekologinen tila: Syke, 2020).

Täktominlahden haavoittuvuudesta ja tärkeydestä kertoo etenkin se, että lahtea on “kunnostettu ruovikkoa ja muuta vesikasvillisuutta niittämällä, ja alue on mukana Metsähallituksen EU:n rahoittamassa Rannikko-Life -hankkeessa (2018–2025). Hankkeen tavoitteena on parantaa rannikon ja saariston Natura 2000 -luonnonsuojelualueiden tilaa hoitamalla luontotyyppejä, mikä edistää lajien elinmahdollisuuksia ja monimuotoisuutta alueella.”

Lisäksi Träskbäckenin reitille kiintoaines- ja ravinnekuormaa vähentämään vuosina 2010 ja 2016 rakennetut kaksi kosteikkoa puhuvat sen puolesta, että ravinnekuormitusta koskevilla toimenpiteillä on jo ennen hanketta ollut painoarvoa. Pintavesien osalta yva-ohjelmassa todetaan, että ”Pitkä matka ojia pitkin mereen aiheuttaa sen, että mahdollinen kiintoaine laskeutuu ja ravinteet sitoutuvat matkan varrella.” Pitkä matka ojaa pitkin ei takaa sitä että kiintoaine laskeutuu ja ravinteet sitoutuvat matkan varrella – sen sijaan kosteikko hidastaa virtausta niin, että kiintoaine laskeutuu ja ravinteet sitoutuvat.

Näin ollen yva-selostuksessa on selvitettävä tarkasti jätevesien typen vaikutus Täktominlahden ympäristölle. Ensiarvoisen tärkeää on jo yva-vaiheessa tarkistaa, ettei Hangon jätevedenpuhdistamolle menevän jätevesimäärän muutos aiheuta ongelmia kaupungin jätevesien puhdistamisessa niin, että sillä on negatiivisia vaikutuksia Hangon merialueen luonnolle.

Kemikaalivahinkojen riski

Yva-ohjelmassa mainitaan kemikaalien osalta lyhyesti, että “kemikaalit säilytetään niille varatuissa astioissa ja suuret kemikaalit erillisissä varastosäiliöissä ja varoaltaassa.” Kuitenkaan kemikaalivahinkojen ennaltaehkäisystä tai torjunnasta ei ohjelmassa ole mitään mainintaa. Etenkin vaaralliseksi kemikaaliksi luokitellun rikkihapon kohdalla, jota biokaasulaitoksella on tarkoitus kerrallaan varastoida 50 tonnia, vahinkoriski tulee selvittää yva-selostuksessa.

Lisätietoja

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen, puheenjohtaja

Tapani Veistola, erityisasiantuntija