Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Kaavoituksen käsitteistön ja lain­sää­dän­nön tulee olla johdonmukaista ja selkeää

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri vastasi ympäristöministeriön kaavan käsitemallin luonnosta koskevaan kyselyyn. Painotimme käsitteistön ja siihen liittyvän lainsäädännön johdonmukaisuuden ja selkeyden tärkeyttä sekä yleiskaavan ja asemakaavan erillisyyttä.

Kaavan käsitemallin tarkoituksena on kuvata mahdollisimman osuvasti ja ymmärrettävästi asema- ja yleiskaavan keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita. Kaavan käsitemalli on osa ympäristöministeriön yleis- ja asemakaavojen tietomalleja koskevaa hanketta. Kaavan käsitemallin luonnosta koskeva kysely selvittää kuinka hyvin tässä on onnistuttu. Uudenmaan piirin puolesta kyselyyn vastasi ympäristöjuristi Maria Westerman.

Kaavaan liittyvät termit

Suunnittelualue (maankäyttöasian maantieteellinen aluerajaus):

Itse kaavassa kysytään ”onko kaava-alue tai aluerajaus parempi termi?”
Näkisin itse, että suunnittelualue voi olla suppeampi määritelmänä kuin koko aluerajaus tai kaava-alue. Kaava-alueen kaikkia alueita ei välttämättä samanaikaisesti koske suunnittelu, mutta ne kuitenkin ovat osa kaava-aluetta. Eli kaava-alue olisi kuvaavin termi aluerajaukselle. Tämä jo siksikin, että kaavan käsitemallin luonnoksen osat jäljempänä sisältävät kaava-sanan.

Käsitteiden väliset suhteet

Ovatko käsitteiden väliset suhteet kuvattu kaaviossa oikein ja ymmärrettävästi? (Kyllä/ei)
Kyllä

Kaavan varsinainen sisältö koostuu kaavakohteista ja niihin liittymistä kaavamääräyksistä. Mitä mieltä olet tämän jaottelun toimivuudesta kaavan sisällön kuvaamisessa?
Jaottelu toimii hyvin

Alueiden käyttötarkoitukset kuvataan maankäyttöalue -käsitteen ja ja siihen liittyvän käyttötarkoitusluokituksen avulla. Mitä mieltä olet tämän mallin toimivuudesta alueiden käyttötarkoituksien kuvaamisessa?
Malli toimii hyvin

Yhteisen käsitemallin toimivuus asema- ja yleiskaavoissa

Toimiiko yhteinen käsitemalli mielestäsi sekä yleis- että asemakaavoilla?

Lähtökohtaisesti kyllä, sillä yhteiset käsitteet selventävät ja yhtenäistävät käytäntöjä. Toisaalta on tärkeää pitää huoli siitä, että yleiskaava ja asemakaava edelleen ovat toisistaan erilliset kaavat, vaikka niissä käytettäisiinkin samaa termistöä ja yleiskaava hierarkiassa ohjasikin asemakaavan laadintaa.

Mitä hyötyjä näet yhteisessä käsitemallissa?

Ehdottomana hyötynä on yhdenmukainen termistö ja sen mukana toivon mukaan johdonmukaisuus käytännön kaavoituksessa.

Mitä ongelmia näet yhteisessä käsitemallissa?

Ongelmana on käsitemallin erillisyys voimassaolevasta lainsäädännöstä ja sen mukana termistön ristiriitaisuus, jollei käsitemallin termejä ja määritelmiä ole tarkoitus yhteensovittaa ja uudistaa lainsäädännössä.

Helsingissä 31.8.2020

Kommentin valmisteli ympäristöjuristi Maria Westerman.