Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Oikaisuvaatimus Karkkilan kaupungin ra­ken­nus­val­von­nan mai­se­ma­työ­lu­pa­pää­tök­ses­tä Katlakosken rantametsän hakkuusta

Arvokkaan Katlakosken rantaan suunniteltu avohakkuu. (c) Maanmittauslaitos (c) Metsäkeskus

Karkkilan kaupunki 18.2.2021
Rakennusvalvontatoimisto PL 50, 03601 Karkkila

Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n

OIKAISUVAATIMUS koskien Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnan maisematyölupapäätöstä 4.2.2021 lupatunnus 21-0005-M, tila Katlakoski

Vaadimme maisematyölupapäätöksen kumoamista ja lupapäätöksen uudelleen valmistelua luonnonsuojelulain (LuonnonsuojeluL 1096/1996 47 § 2 momentti ja 49 §) ja hallintolain (HL 434/2003 45§ ja 50 §) perusteella. Lupapäätös on myös oikeusvaikutteisen osayleiskaavan kaavamääräyksien vastainen.

Alueen luontoarvot ja uhanalaiset lajit vaarantuvat

Saavajoen Katlakosken alue on maisemalliselta miljööltään ja luontoarvoiltaan merkittävä. Alueella elää EU:n luontodirektiivillä suojeltuja lajeja kuten liito-orava ja saukko. Katlakoski on lähes luonnontilainen koski, jonka vesiluonto on herkkä muutoksille. Saavajoen Katlakoskella on rikas pohjaeläimistö mm. erittäin uhanalainen juovaharjakas on vielä runsaslukuinen. Joessa elävä vuollejokisimpukka on luonnonsuojelulailla ja luontodirektiivillä suojeltu suursimpukkalaji. Avohakkuut joen rannassa ovat uhka myös uhanalaiselle taimenkannalle, kutu- ja mätialueille ja koko vesiekosysteemille.

Liito-oravahavainnot

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin suojeluasiantuntija Jyri Mikkola teki alustavan liito-oravakartoituksen Katlakosken alueella 17.2.2021. Vaativista olosuhteista huolimatta liito-oravan papanoita löytyi neljästä eri kohteesta. Liito-oravahavainnot on ilmoitettu Uudenmaan Ely-keskukseen. Alueen metsä on liito-oravan tyypillistä elinympäristöä, jossa on runsaasti isoja haapoja ja isoja kuusia. Todennäköisesti liito-oravakanta on alueella runsaslukuinen. (Liite 1 Liito-oravakartoitus Katlakoski 17.2.2021).

Lohikalat ja virtaveden kunnostus

Karjaanjoki-Saavajoki-virtavesiä on kunnostettu usean vuoden ajan mm. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) hanke Lohikalat Karjaanjokeen, Freshabit-hanke ja Virtavesien hoitoyhdistyksen kalateiden kunnostushankkeet. Avohakkuut Saavajoen ja Katlakosken eroosioherkällä ranta-alueella vaarantavat kunnostus- ja vaelluskalojen elvyttämishankkeet.

Maisematyölupapäätöksen virheet ja puutteet

Päätöstä ei ole perusteltu riittävästi. (Hallintolaki 45§ Päätöksen perusteleminen. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset) Kummastusta herättää ratkaisu, jonka mukaan joen ranta-alueen suojavyöhykkeeksi on määritelty 10 metriä vaikka mm. Uudenmaan Ely-keskus suosittelee ”metsätalouden normaalikäytäntöjen mukaista leveämpää suojavyöhykettä. Vähintään 20 metrin suojavyöhyke turvaisi Katlakosken kutusoraikon pienilmaston ja suojelisi vedenlaatua.” 20 metrin suojavyöhykettä suosittelevat ELY:n lisäksi myös kaupungin kaavoitus ja ympäristönsuojelu lausunnoissaan.

Rakennusvalvonnan olisi pitänyt perustaa päätöksensä asiantuntijaviranomaisten toisiaan tukeviin lausuntoihin. Muunlainen ratkaisu olisi pitänyt perustella, myös se miksi päätös poikkeaa asiantuntijaviranomaisten suosituksista.

Katsomme myös, että lupapäätös on ongelmallinen, koska lupaehdot on määritelty ennen kuin lupapäätöksessä edellytetty luontoselvitys on valmistunut (Lupaehdot: ”Ennen hakkuiden aloittamista on selvitettävä, onko alueella metsälain 10§:n mukaista aluetta ja mikä on niiden rajaus.”)

Näkemyksemme mukaan maisematyölupapäätös on valmisteltava uudelleen, koska lupapäätöksen jälkeen on tullut uutta tietoa uhanalaisesta liito-oravasta. (Hallintolaki, 8 luku Päätöksessä olevan virheen korjaaminen, 50§ Asiavirheen korjaaminen, 4 momentti Asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen)

Avohakkuut ovat oikeusvaikutteisen yleiskaavan kaavamääräyksien vastaisia

Suunniteltu hakkuualue on kokonaisuudessaan oikeusvaikutteisen Karkkilan taajaman ja kaakkoisosan yleiskaavan maisemallisesti arvokkaalla metsäalueella (MM-alue) ja Saavajoen-Katlakosken luo-alueella, joka on luonnon monimuotoisuuskohde ja ekologinen yhteys. (Yleiskaavan kaavamerkinnät: MM- Alue on tarkoitettu metsätalouden käyttöön. Metsän käsittelyssä on huomioitava maiseman arvot ja LUO-Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Katlakoski: Alueella on MRL 43.2§ rakentamisrajoitus ja MRL 43.2§ ja 128§ mukainen toimenpiderajoitus. Aluetta on hoidettava siten, että edistetään luonnon monimuotoisuuden ja erityispiirteiden säilymistä). Karjaanjoki-Saavajoki on merkitty ekologiseksi väyläksi luonnosvaiheessa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa 2050. (Uudenmaan maakuntakaava 2050, Selostuksen liiteaineisto1, Viheryhteystarpeiden kuvaukset, Karkkila).

Luontoselvitykset ennen uudelleen valmisteltua maisematyölupapäätöstä

Lupaehdoissa todetaan ”Ennen hakkuiden aloittamista edellytetään luontoselvitystä metsälaki 10§ mukaiset alueet ja niiden rajaus”. Katsomme, että luontoselvityksen piiriä on laajennettava. Alueelle on tehtävä laaja luontoselvitys, joka kattaa sekä metsälaki 10§:n mukaiset arvokkaat elinympäristöt että luonnonsuojelulain mukaiset eläin- ja kasvilajit esimerkiksi liito-orava, saukko, ja lepakot. Lisäselvityksiä on tarpeen tehdä myös vaelluskalojen kuten taimenen sekä vuollejokisimpukan elinympäristövaatimuksista.

Uusi lupapäätös ja lupaehdot on valmisteltava edellä mainittujen luontoselvitysten antamien tietojen perusteella. Päätöksessä tulee huomioida oikeusvaikutteisen yleiskaavan merkintä MM (ts. maiseman arvot), joka kieltää avohakkuut ja luo-alue, joka tulee jättää kaiken metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Joen rannalle on jätettävä 20-30 metrin täysin käsittelemätön alue (suojavyöhyke). Näiden lisäksi tulee huomioida tehtävät luontoselvitykset.

Muistutamme, että Uudenmaan ELY-keskus on tarjoutunut ottamaan Katlakosken alueen METSO-suojeluohjelmaan ja maksamaan siitä täyden korvauksen.

Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja SLL Uudenmaan piiri ry:n kanta on, että maisematyölupapäätös on kaikilta osiltaan oikeusvaikutteisen yleiskaavan vastainen eikä ota huomioon luonnonsuojelulain 47 § 2 momentin ja 49 §:n vaatimuksia. Katsomme, että maisematyölupapäätös tulee kumota ja valmistella uudelleen.

Pyydämme päätöstä oikaisuvaatimuksesta itsellemme välittömästi mieluiten sähköisesti, kun se on ratkaistu eli kun ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen oikaisuvaatimuksestamme koskien maisematyölupapäätöstä tai rakennusvalvonta on purkanut maisematyölupapäätöksen ilman oikaisuvaatimuksen käsittelyä ympäristölautakunnassa.

LIITE 1: Liito-oravakartoitus Katlakoski 17.2.2021 (SLL Uudenmaan piiri ry, suojeluasiantuntija Jyri Mikkola)

Karkkilassa 18.2.2021

Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys ry

Tina Mattsson, puheenjohtaja
tinam ät luukku.com

Anna Kytömäki, sihteeri
kytoann ät hotmail.com

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen, puheenjohtaja
uusimaa ät sll.fi

Lauri Kajander, erityisasiantuntija
uusimaa ät sll.fi

[Päivitys 20.4.2021: Karkkilan kaupungin ympäristölautakunta palautti 8.4.2021 kokouksessaan maisematyöluvan uudelleen käsiteltäväksi piirin ja yhdistyksen oikaisuvaatimuksen mukaisesti.]