Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Malmin lentokentän mahdollisuudet käytettävä paremmin

Malmin kentän luonto- ja kulttuuriarvoja. Kuva Ilkka Lyytikäinen.

Kiistely Malmin lentoasemasta on johtanut turhaan vastakkainasetteluun, jossa kaikki osapuolet ovat häviämässä. On aika löytää uusia vaihtoehtoja ja käyttää lentokentän tarjoamat mahdollisuudet täysmääräisesti.

Lentotoiminnan jatkuminen ja edullinen asuminen eivät sulje toisiaan pois.

Malmilla voidaan löytää tilaa niin ilmailutoiminnalle kuin täydennysrakentamisellekin. Lentoasemalla on toiminut kymmeniä yrityksiä ja yhdistyksiä.

Alueen maaperän tarjoamat mahdollisuudet tulee hyödyntää optimaalisesti. Lentokenttäalueen muuttaminen kokonaan asuinalueeksi edellyttäisi erittäin raskasta massanvaihtoa, paaluttamista ja pohjanvahvistamistöitä, jotka tulevat kalliiksi ja lisäävät kohtuuttomasti rakentamisen hiilijalanjälkeä. Rakentamiseen huonosti soveltuva savikko on luonteva jättää edelleen ilmailutoiminnan käyttöön ja osoittaa täydennysrakentaminen alueen paremmin kantaville osille. Näin säästyy rahaa ja maaperän kosteusolosuhteisiin puututaan mahdollisimman vähän.

Lentotoiminnan jatkaminen Malmilla tarjoaa tulevaisuuden näkymiä, joita ei pidä haaskata lyhytnäköisin ratkaisuin. Hyvin saavutettavaa kenttää voidaan hyödyntää lentotoiminnan ohessa esim. kulttuuri- ja urheilutapahtumiin. Malmin lentokentän ainutkertainen luonto tarjoaa puolestaan loistavat puitteet virkistystoiminnalle.

Malmin lentokenttä on arkkitehtoninen ja liikennehistorian kiistaton monumentti, jonka arvo on ainutlaatuinen ennen kaikkea siksi, että se toimii alkuperäisessä käytössään.

Malmin lentoasema kenttineen sisältyy Museoviraston laatimaan valtioneuvoston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventointiluetteloon (RKY). Museovirasto on johdonmukaisesti vaatinut Malmin lentokentän, rakennusten ja kiitoteiden muodostaman kokonaisuuden suojelua avoimine maisematiloineen. Malmin kentän suojeluarvo tunnistetaan niin maakunnallisissa kuin kaupungin omissakin arvioissa.

Kansainvälinen DOCOMOMO-järjestö valitsi Malmin lentoaseman suomalaisen modernismin merkkiteosten joukkoon. Malmin lentokenttä on yksi harvoista maailman toimintakuntoisista 1930-luvun lentokentistä. Tästä ainutlaatuisesta, niin fyysisiä kuin aineettomia arvoja käsittävästä helmestä ollaan ylpeitä. Kansainväliset asiantuntijajärjestöt Europa Nostra, World Monuments Fund ja ICOMOS ovat ilmaisseet vakavan huolensa Malmin kentän ilmailutoimintaa uhkaavista suunnitelmista.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri korostaa alueen luontoarvojen merkitystä. Lentokentän harvinaisen lajirikas niittyalue ja reunametsät tarjoavat suojaa uhanalaisille eläimille. Vapaaehtoistyönä elvytetty, meritaimenistaan kuulu Longinoja voidaan liittää osaksi lentokentän luontoreittiä. Lentotoiminta ei uhkaa alueen luontoarvoja, asuinrakentaminen sen sijaan voi uhata.

Malmin kentän aineettomat kulttuurihistorialliset arvot perustuvat paitsi ilmailutoimintaan myös lukuisten kotiseutu- ja luontoharrastajien vapaaehtoistyöhön.

Liikenne- ja viestintävaliokunta on todennut, että Malmin kentällä on huomattava merkitys yleisilmailulle, ilmailukoulutukselle sekä kansalliselle lentoturvallisuudelle.

Ilmailutoiminnan säilyminen Malmilla olisikin taloudellisesti ja toiminnallisesti edullisin ratkaisu, etenkin kun korvaavan kentän löytyminen on osoittautunut mahdottomaksi. Siellä on valmiina kaikki lentämiseen tarvittavat rakenteet ja palvelut.

Malmin kenttä lentotoimintoineen on osa alueen identiteettiä – omaleimaista, luontosuhteiltaan ja historialtaan rikasta aluetta. Alueen rakentaminen täyteen ja ilmailutoiminnan lopettaminen hävittää peruuttamattomasti luontoarvoja ja kulttuurihistoriaa.

Vaikka ilmastonmuutos uhkaa, ei ihminen lakkaa lentämästä eikä lentämisen kehittäminen pääty. Vähäpäästöisiä ja hiljaisia sähkölentokoneita kehitetään jatkuvasti. Kevyt reittilentoliikenne kustannustehokkaana ja nopeana on tulevaisuuden mahdollisuus koko maalle.

Suurten lentokenttien rinnalle tarvitaan Malmin kaltaisia, pienimuotoisia ratkaisuja. Malmin pienlentokenttä voi tarjota turvallisen, ympäristöystävällisen ja ketterän mahdollisuuden niin liike-elämälle kuin lähimatkailulle. Käyttökelpoisten vaihtoehtojen tutkiminen on tahdosta kiinni.

Malmin lentotoiminnan alasajo olisi kansallinen virhe ja Helsingin maineelle megaluokan kansainvälinen häpeä. Malmin lentokentän kulttuuriperintöä on vaalittava ja sen tarjoama suuri potentiaali on hyödynnettävä kestävällä tavalla!

Lisätiedot:

  • Tapani Mustonen, arkkitehti SAFA, p. 050 5695 704, tapani.mustonen (at) arkkitehditmustonen.fi
  • Tapani Veistola (luontoasiat), suojelupäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 0400 615 530, tapani.veistola (at) sll.fi

Helsingissä 23.3.2021

Europa Nostra Finland

Europa Nostra Finland on kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran paikallisyhdistys ja suomalaisten kulttuuriperintöjärjestöjen ääni Euroopassa.

Europa Nostra – The European Voice of Civil Society committed to Cultural Heritage

DoCoMoMo Suomi Finland ry

Docomomo on kansainvälinen modernin arkkitehtuurin tutkimus- ja suojelujärjestö

Docomomo International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighbourhoods of the Modern Movement

ICOMOSin Suomen osasto ry. – ICOMOS Finland

Rakennussuojelun ja kulttuuriympäristöjen vaalimisen asiantuntijajärjestö.

ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, is a non-governmental international organisation dedicated to the conservation of the world’s monuments and sites.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Yhdistys tekee työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta, suojelee metsiä, soita ja ekologisia verkostoja, Itämerta ja muita vesistöjä sekä uhanalaisia lajeja ja luontotyyppejä. Se edistää luonnon monimuotoisuuden lisäksi materiaalitehokkuutta, kohtuutaloutta ja hiljaisia alueita.