Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Uudenmaan vir­kis­ty­sa­lueyh­dis­tyk­sen stra­te­giaeh­do­tuk­ses­ta

Uudenmaan virkistysalueyhdistys Uuvin nettisivut löytyvät osoitteesta www.uuvi.fi

LAUSUNTO 9.4.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

ASIA: Lausunto Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen strategiaehdotuksesta

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n (Uuvi) strategiaehdotuksessa on paljon hyvää. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n lausunnossa kuitenkin esitetään että – Uuvin sääntöihin kirjatun tarkoituksen mukaisesti – luonnon säilyttäminen ja vaaliminen nostetaan omasta alakohdastaan kattavammin periaatteeksi, joka huomioidaan kaikilla strategian osa-alueilla. Toinen teema, johon piiri lausunnossaan haluaa kiinnittää huomiota, on avoimuuden ja osallisuuden lisääminen Uuvin hallinnoimien alueiden käytön suunnittelussa.

Uuvin säännöt 2 §:

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää jäsenkuntiensa asukkaiden virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa.

Luonnonympäristöt ja luonnonmaisemat ovat useimmilla Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen omistamilla tai vuokraamilla alueilla keskeinen, monesti jopa keskeisin vetovoimatekijä. Lisääntyvällä ja monipuolistuvalla virkistyskäytöllä on aina omat kulutusta ja häiriötä lisäävät vaikutuksensa, jotka tulee tunnistaa ja huomioida mahdollisimman hyvin. Siksi kaikkeen alueiden merkittävämpään kehittämiseen tulee jatkossa sisällyttää paremmat vaikutusarvioinnit sekä tarvittavat yhteensovittamistoimet.

Alla suorat sitaatit strategiaehdotuksesta on merkitty lihavoituna tai kursiivilla.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys – Ehdotus strategiaksi 2026

1 Visio

Uusimaa, jossa kaikki voivat löytää hyvinvointia lisääviä ulkoilu- ja luontokokemuksia

  • Visio laajenisi kattamaan strategian tavoitteet paremmin jos sen loppuun lisättäisiin sana “kestävästi”.

2. Toiminta-ajatus

  • Strategiassa yhdistyksen toiminta-ajatus on tiivistetty puitteiden ja palveluiden tarjoamiseksi virkistyskäytölle. Toiminta-ajatuksen olisi syytä sisältää myös Uuvin sääntöjen mukaisesti yhdistyksen hallinnassa olevien alueiden luonnon vaalimisen sekä alueiden hoidossa että käytön ohjaamisessa.

3. Rooli toimintaympäristössä

Uuvin alueverkosto on olemassa virkistyskäyttöä varten.”

  • Yhdistyksen sääntöjen mukaisiin tehtäviin kuuluu myös luonnon ja maiseman omaleimaisuuden säilyttäminen ja vaaliminen ja tämän tulisi näkyä myös strategiaan kirjatussa yhdistyksen roolissa.

4. Arvot ja niihin liittyvät toimintatavat

Hyvä kävijäkokemus

  • Tässä Uuvi määritellään palveluorganisaatioksi ja todetaan, että “hyvä kävijäkokemus syntyy laadukkaista toimivista palveluista”. Kuitenkin nimenomaan luontoalueiden virkistyskäytössä hyvin olennainen painoarvo on monipuolisella luonnolla itsessään, ilman sen kummempaa palveluntarjontaa. Tässä kappaleessa olisi syytä huomioida, että merkittävä osa Uuvin tuottamista “palveluista” on luonnontilaisten luontoalueiden säilyttämistä.

Kestävyys

Ekologinen kestävyys

  • Tässä kappaleessa on ansiokkaasti tuotu esiin Uuvin rooli myös alueidensa luontoarvojen vaalijana. Kiitämme myös kirjausta alueiden luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä. Luontoarvojen säilyttäminen ja parantaminen lisää alueiden houkuttelevuutta myös virkistyskäytön kannalta.

Taloudellinen kestävyys

  • Talouden osalta Uuvin toiminnassa on hyvä kiinnittää jatkossa aikaisempaa enemmän huomiota yhdistyksen tavoitteiden ja luonnonsuojelun rahoituksen synergiahyötyihin. Loistava esimerkki yhteistyöstä Ympäristöministeriön kanssa on Inkoon Kopparnäsin ja Bjursin alueen maanhankinnoilla aikaan saatu valtakunnallisesti arvokas luonnonsuojelun ja virkistyskäytön tarpeita palveleva kokonaisuus.

5 Strategiset painopisteet

Olosuhteiden tarjoaminen

Alueverkosto ja sen kehittäminen

  • Alueverkoston kehittämisen merkitys luontoalueisiin kohdistuvan lisääntyvän käyttöpaineen tasaamisessa on olennainen huomio. Strategiaan olisi hyvä kirjata myös se, että yhdistyksen alueverkosto tukee luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja luonnonsuojelun tavoitteita. Alueverkoston kehittämisessä luonnonsuojelualueverkoston tukeminen on hyvä pitää jatkossa entistä enemmän tavoitteena. Kts. myös edellä kommentti kohtaan Taloudellinen kestävyys.

Yhteensovittaminen

  • on hyvä että strategiassa nostetaan painopisteeksi luontoarvojen vaalimisen ja alueiden käytön yhteensovittaminen. Tähän teemaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota kun toisaalla strategiassa tavoitellaan uusien käyttäjäryhmien, kuten maastopyöräilijöiden, lisääntyviä palveluita. Huonosti hoidettuna entistä intensiivisemmän käytön tavoittelu voi vaarantaa sekä alueiden luontoarvoja että muiden luonnonrauhaa kaipaavien käyttäjäryhmien viihtyvyyttä. Lisääntyvällä ja monipuolistuvalla virkistyskäytöllä on aina omat kulutusta ja häiriötä lisäävät vaikutuksensa, jotka tulee tunnistaa ja huomioida mahdollisimman hyvin. Siksi kaikkeen alueiden merkittävämpään kehittämiseen tulee jatkossa sisällyttää paremmat vaikutusarvioinnit sekä tarvittavat yhteensovittamistoimet.

Viestintä

Seudullinen ulkoilumahdollisuuksista viestiminen

  • Viestinnän osalta strategiaan kirjatut tavoitteet ovat hyvin markkinointihenkisiä ja pyrkivät lisäämään tietoisuutta yhdistyksen tarjoamista mahdollisuuksista. Tämän ohella yhdistyksen viestinnässä on tarpeellista pitää näkyvästi esillä luontoalueiden kestävää käyttöä ja pyrkiä ohjaamaan käyttäjiä välttämään luonnolle ja muille käyttäjille aiheutuvaa häiriötä. Tämä valistuksellinen viestintä on syytä nostaa myös strategiassa esiin.

Seudullinen verkostoyhteistyö

Ulkoilun olosuhteiden kehittäminen yhteistyössä

  • laaja seudullinen yhteistyö on luonteva ja hyvä tavoite Uuvin toiminnassa. Strategiassa on kuitenkin tarpeen kiinnittää huomiota sidosryhmien osallistamisen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen. Pääasiassa julkisella rahalla toimivan ja kaikkia seudun asukkaita palvelevan yhdistyksen pitää tarjota sidosryhmille nykyistä parempia osallistumismahdollisuuksia toiminnan suunnitteluun. Erityisen kriittinen kysymys on yhdistyksen hallinnassa olevien luontoalueiden hoidon suunnittelun avoimuus. Alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmien valmistelussa on jatkossa syytä kuulla avoimesti sidosryhmiä ja tarjota näille virallinen kommentointimahdollisuus.

Lisätiedot: va. toiminnanjohtaja Lauri Kajander, p. 045 114 0088, lauri.kajander@sll.fi

Helsingissä 9.4.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja