Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Vantaan Energian lämpövaraston asemakaavan muutoksen ja maanalaisen asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Vantaan Energian suunnittelema lämmön kausivarasto louhittaisiin kallioon. Mittavan louhinnan lisäksi sen rakentamisella olisi vaikutuksia myös arvokkaisiin metsäalueisiin. (Kuva YVA-ohjelmaselostuksesta, ilmakuva MML 2020)

MIELIPIDE 20.5.2021

Vantaan kaupunki
kirjaamo@vantaa.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Asia: Mielipide Vantaan Energian lämpövaraston asemakaavan muutoksen ja maanalaisen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kaavatyön numero: 002486

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on lausunut Vantaan Energian lämpövarastohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 3.5.2021 (https://www.sll.fi/uusimaa/2021/05/03/lausunto-vantaan-energia-oyn-lammon-kausivaraston-yva-ohjelmasta/ ). Piirin lausunnossa on tuotu esille eräitä hankealuetta koskevia luontotietoja sekä luontoarvoihin ja -vaikutuksiin liittyviä selvitystarpeita, jotka esitämme myös tässä kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevassa lausunnossamme. YVA-lausunnossa on lisäksi esitetty joukko tunneleiden louhinnasta seuraavia vaikutuksia, jotka on selvitettävä perusteellisesti. Näitä huomioita ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi toistaa kaavan yhteydessä vaan ne löytyvät tarvittaessa edellä mainitusta YVA-ohjelmalausunnosta.

Hankkeen luonne lienee sellainen, että sen toteuttaminen ei aiheuttane kohtuuttomia muutoksia maanpäällisiin luonto- ja viheralueisiin tai niiden arvoihin.

Varaston rakentamiseen sisältyy YVA-ohjelman hankekuvauksen hieman sekavan esittelyn (Luku 3.1) mukaan joka tapauksessa ainakin 1-2 ajotunnelin rakentaminen, yksi pystykuilu, 1-2 porakuilua sekä maahan kaivettuina putkilinjoina toteutettavat lämmönsiirtolinjojen sekä sähkö- ja datayhteyksien rakentamiset. Nämä ja hankkeen sijoittuminen Kalkkikallion luonnonsuojelualueen kupeeseen edellyttävät, että vaikutukset myös maanpäällisiin luontoarvoihin selvitetään asianmukaisesti.

Oletettavasti hankkeeseen liittyy myös kallio- ja maaperätutkimuksia, joiden luontovaikutukset saattavat huonolla suunnittelulla ja harkitsemattomalla toteutuksella muodostua merkittäviksi ja monta vuotta maisemassa näkyviksi.

1. Hankealueen luontoarvoista

Hankealueen luontoarvojen esittely YVA-selostuksessa oli valitettavan puutteellinen. Hankealueen kaupungin omistamille metsäalueille on laadittu melko äskettäin tuore metsäsuunnitelma eli Tikkurilan, Koivukylän ja Korson suuralueiden metsäsuunnitelma. Vantaan tekninen lautakunta hyväksyi kyseisen suunnitelman 9.9.2020. Suunnitteluprosessin aikana todettiin luontojärjestöedustajien maastokäynneillä sekä osin myös metsäsuunnittelijan toimesta merkittäviä METSO-arvoja sekä Kalkkikallion suojelualueen pohjoisreunan metsissä (kuviot 4007 ja 4008, yht. 4,2 ha), Variskalliolla (kuviot 4015-4019, yht. 8,5 ha) että Untipakan alueellla (kuviot 4035-4039 ja 4041, yht. 4,6 ha).

Erityisen merkittäviä luontoarvoiltaan ovat Kalkkikallion suojelualueen pohjoisreunan runsaslahopuustoiset vanhat sekametsät (kuviot 4007 ja 4008), jotka täyttävät METSO-ohjelman (Syrjänen ym 2016) luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaisten luokan I METSO-kangasmetsien kriteerit. Metsät toimivat erinomaisena tukialueena olemassa olevalle kooltaan melko pienelle suojelualueelle lisäten olennaisesti säilyneiden runsaslahopuustoisten metsien kokonaispinta-alaa. Alueella on myös liito-oravapotentiaalia. Molemmat metsäkuviot on metsäsuunnittelun yhteydessä todettujen luontoarvojen takia nostettu metsäsuunnitelmassa arvometsien (C5) hoitoluokkaan.

Kalkkikallion metsäalue on myös jossakin määrin kytkeytynyt Helsingin puolen (Malmin ex-lentokenttäalueen ympäristö) liito-oravan ydinalueisiin, jolloin liito-oravaelo alueella, mukaanlukien suojelualueen pohjoisreunan metsät, on täysin mahdollista.

Juuri tämä osa-alue on luonteeltaan ja arvoiltaan sellainen, jonka osalta luontoarvojen selvitys (luontotyypit, METSO-arvot, liito-orava) on kaikkein olennaisinta tehdä. Kuten myös hankkeen metsien luonnontilalle aiheuttamien haittojen minimointi.

Variskallion ja Untipakan alueella on puolestaan useita edustavia vanhapuustoisia kallio- ja kangasmetsäkuvioita, jotka täyttävät METSO I-luokan kallio- ja kangasmetsien kriteerit. Edustavimmat näistä eli Variskallion kuviot 4017 ja 4018 (yht. 4,4 ha) sekä Untipakan kuviot 4036, 4037 ja 4039 (yht. 2,8 ha) on nostettu metsäsuunnitelmassa arvometsiksi (C5). Muut Variskallion ja Untipakan varttuneet ja vanhat kangasmetsäkuviot täyttänevät pääosin luokkien II ja III METSO-kangasmetsien kriteerit.

Kuva 1. Tikkurilan, Koivukylän ja Korson suuralueiden metsäsuunnitelman 2020 kuviokartta.

2. Luontoarvojen turvaaminen hankkeen valmistelun aikana

Hankkeeseen liittyvissä kallio- ja maaperätutkimuksissa on syytä suunnitella tutkimusten ajankohdat ja tutkimuslaitteiden siirron vaatimat ajoreitit siten, että metsäarvoille koituvat luontohaitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Erityisesti tämä koskee Kalkkikallion lievekuvioita 4007 ja 4008, joille olisi suotavaa olla menemättä lainkaan.

Yhteystiedot:

– Lauri Kajander, va. toiminnanjohtaja, lauri.kajander@sll.fi, p. 045 114 0088

Helsingissä 20.5.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja