Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Loviisan Greggbölen maanvastaanoton laajennuksen YVA-ohjelmasta

Hankealuetta pitäisi luontoarvojen vuoksi supistaa lounaasta (punainen viiva).

LAUSUNTO 29.6.2021

Uudenmaan ELY-keskus

diaarinumero: UUDELY/5027/2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Lausunto Loviisan Greggbölen maanvastaanoton laajennuksen YVA-ohjelmasta

YLEISTÄ

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntopyynnöstä, ja toteaa, että NCC Industry Oy:n Loviisan Greggbölessä sijaitsevan kiviainesten ottoalueen ja maankaatopaikan merkittävää laajentamistahankealuetta rajausta on pienennettävä luontoarvojen turvaamiseksi. Lisäksi YVA-ohjelmassa esitettyä ympäristöhaittojen arviointia on täydennettävä. Pilaantuneiden maiden termistä käsittelyä on tarkasteltava vaarallisen jätteen polttolaitokselta edellytettävällä tarkkuudella. 

Alueen luontoarvot ja rajaus

YVA-ohjelmassa siteerataan luontoselvitystä seuraavasti: ”Olemassa olevan tiedon perusteella hankkeen merkittävimmät vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön kohdistuvat todennäköisesti hankealueen lounaisosaan, josta pintamaita ja kasvillisuutta ei ole vielä poistettu.

Vuonna 2013 tehdyn luontoselvityksen perusteella hankealueella sijaitsee yksi paikallisesti arvokas luontokohde. Kohdetta on kuvattu muusta selvitysalueesta keskimääräistä laajemmaksi kalliomuodostumaksi (paikallisesti arvokas). Kallion eteläreunalta löydettiin myös kirjoverkkoperhosen (Euphydryas maturna) toukkapesye.

Myös Loviisan Vanhakylän tuulivoimaosayleiskaavan luontoselvityksessä 2016 on tunnistettu sama osa maanvastaanottohankkeen alueesta arvokkaaksi (Loviisan Vanhakylän tuulivoimahanke – Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys (Ramboll 2016)):

Laajimmat ja parhaiten luonnontilansa säilyttäneet kalliot ovat Stormossenin lounaispuolen noin hehtaarin laajuinen kallioalue (kohde 2, liite 1) ja Hästkärretin pellon länsipuolella lähellä moottoritietä sijaitsevat kaksi vierekkäistä kalliokumparetta (kohteet 3-4, liite 1), pinta-alaltaan yhteensä noin 1 ha (kuva 4-1).” Näistä kohde 2 sijaitsee YVA-ohjelman mukaan maanvastaanoton suunnitellulla laajennusalueella.

Alue on merkitty tuulivoimaosayleiskaavan luonnoksessa luo-1 -merkinnällä (luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue)

Alueella on tehty luontoselvityksessä vuonna 2013 myös havainto kirjoverkkoperhosen toukkapesyeestä. Selvityksen mukaan alueella kasvaa runsaasti kirjoverkkoperhosen ravintokasveja maitikoita. Kirjoverkkoperhonen on EU:n luontodirektiivin IV (a) -liitteen laji, jonka yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla kiellettyä.

Luontoselvityksissä tunnistetun laajemman arvokkaan kallioalueen lisäksi myös pienialaisempi aivan hankerajauksen lounaisnurkkaan sijoittuva kallioalue on jyrkänteineen luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas.

Näillä perusteilla hankealueen laajentamisesta lounaaseen on luovuttava ja arvokkaaksi todettu kallioalue on kokonaisuudessaan rajattava ulos toimenpiteistä karkeasti alla olevaan havainnekuvaan merkityn punaisen viivan lounaispuolelta.

Vesistövaikutukset ja haitta-aineet

Alla olevasta, YVA-ohjelman taulukosta 3-3 ilmenee, että maanvastaanoton laajentamisen on arvioitu lisäävän joitakin hankkeen vesistöpäästöjä.

Alumiini ja nitraattityppi ovat ainakin jossain määrin haitallisella tasolla. Keskimääräinen pitoisuus ei myöskään kerro mitkä ovat suurimmat pitoisuudet. Sulfaatti voi myös olla kohtalaisen haitallinen ja kertoo mahdollisesti happoa muodostavista mineraaleista. Tällöin on myös hyvä selvittää raskasmetallien ja arseenin pitoisuudet. Sulfaatti ei esiinny yksin neutraalissa pHssa, joten kattava kationien koostumus tarvitaan. Anioneista pitää selvittää myös fluoridi, kloridi ja bromidi.

Purkuvesien vaikutusta alapuolisten vesistöjen ja pienvesien kemialliseen ja ekologiseen tilaan tulee tarkastella.

Laajennussuunnitelmassa tulee käsitellä tarkoin nykyisen louhinnan ja muiden toimintojen haitalliset vaikutukset pinta- ja pohjavesiin ja niiden yhteisvaikutukset suunniteltujen toimintojen kanssa. On todennäköistä, että nykyisen toiminnan pinta- ja pohjavesivaikutukset on virheellisesti arvioitu.

VE2 Pilaantuneiden maiden käsittely

Pilaantuneiden maiden käsittelyssä tulee selvittää yksityiskohtaisesti kaikki pilaantumista ko. maa-aineksessa aiheuttavat aineet. Esimerkiksi öljyjen yhteydessä voi esiintyä bensiinin lisäaineita, muita hiilivetyjä, BTEX-aineita, PAH-aineita jne.

Pilaantuneen maan termisen käsittelyn laitos vastaa vaarallisen jätteen polttolaitosta. Tällaisen laitoksen ympäristövaikutukset ovat YVA-prosessina merkittävästi laajempi prosessi, kuin ylimalkainen esitys antaa ymmärtää. Esitetyt normit koskevat vain joitakin haitta-aineita, mutta esimerkiksi syanidit mainitaan ainelistalla. Polttoprosessit ja poltettavaksi suunnitellut haitta-aineet ja niiden alkuperät on kuvattava sekä kaikki ko. jätejakeiden haitta-aineet. Prosessista tulevat päästöt ja laskeumat tulee kuvata.

Pilaantuneiden maiden käsittelystä johtuvasta pölymisestä tulevat päästöt on kuvattava.

Tarkkailujen tulee koskea kaikkia pilaantumista aiheuttavia haitta-aineita kattavasti vesissä ja ilmassa.

(Ympäristövaikutuksia koskevat arviot: Suomen luonnonsuojeluliiton erikoisasiantuntija Jari Natunen, FT)

Lisätiedot: Lauri Kajander, va. toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, lauri.kajander@sll.fi, p. 045 114 0088

Helsingissä 29.6.2021

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja