Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Hyvinkään Kytäjän Hirvitorninmäen ja Kettumäen louhinta-alueiden yh­teis­lu­pa­ha­ke­muk­sis­ta

Hyvinkään Kytäjän Kettumäen ja Hirvitorninmäen selvitysalueiden sijainti. Kuva: Hyvinkään Kettumäen luontoselvitys vuonna 2020, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy ja Luontoselvitys Metsänen 2021.

MUISTUTUS 1.7.2021

Hyvinkään kaupunki, ympäristölautakunta
kirjaamo(a)hyvinkaa.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Muistutus Hyvinkään Kytäjän Hirvitorninmäen ja Kettumäen louhinta-alueiden yhteislupahakemuksista

MTY Laakkonen on jättänyt Hyvinkään kaupungille yhteislupahakemukset louhinta-alueiden avaamisesta Kytäjän Hirvitorninmäen ja Kettumäen alueille. Suunnitellut louhoshankkeet sijaitsevat Kytäjän-Usmin metsäalue -nimisen Natura 2000 -kohteen välittömässä läheisyydessä.

Tässä esitetyn lisäksi yhdymme paikallisyhdistyksemme Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistys ry:n muistutukseen.

Vaikutukset Natura-alueeseen

Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää (Luonnonsuojelulaki 64 a §). Tämä heikentämiskielto koskee myös Natura-alueen ulkopuolisen maankäytön vaikutuksia Natura-alueelle. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry katsoo, ettei louhinnalle pidä myöntää haettuja lupia Natura-alueen välittömään läheisyyteen.

EU:n ohjeet Natura-arvioista edellyttävät, että on tieteellinen varmuus siitä, ettei suojeluarvoja heikennetä. Kytäjän hankkeita varten tehty Natura-arvio ei ole lähelläkään tätä, lähinnä se vaikuttaa konsultin kaupalliselta mielipiteeltä.

Lupahakemusten liitteenä olevat Natura-arviot ovat perustuneet vanhaan puutteelliseen tietoon suojeltavien luontotyyppien sijainnista. Ne on täydennettävä ajantasaisten tietojen perusteella. Haitalliset vaikutukset suojeltaviin Natura-luontotyyppeihin ovat arvioitua voimakkaampia.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry on tehnyt 2.6.2021 Uudenmaan ELY-keskukselle luonnonsuojelulain mukaisen vireillepanon Natura-alueelle suunniteltujen hakkuiden keskeyttämiseksi (https://www.sll.fi/uusimaa/2021/06/02/vireillepano-hyvinkaan-kytaja-usmin-natura-alueen-hakkuiden-keskeyttamiseksi/). Vireillepano perustuu piirin saamiin tuoreisiin maastotietoihin, joiden mukaan ympäristöhallinnon tiedot Natura-alueen suojeltavien luontotyyppien sijainnista ovat olleet puutteelliset. Suojeltavia luontotyyppejä on alueella enemmän kuin ympäristöhallinto on aiemmissa kartoituksissaan todennut. Osa näistä luontotyyppien esiintymisalueista on suunnitellun louhoshankkeen läheisyydessä. ELY-keskus on tekemässä alueella tarkentavia maastokartoituksia kesällä 2021.

Natura-aluerajauksen ohella hankealueiden läheisyydessä (alle kilometrin säteellä) sijaitsee useita luonnonsuojelulain nojalla perustetun yksityismaiden luonnonsuojelualueen osa-alueita (YSA204803 Kytäjän luonnonsuojelualue).

Lepakot

Kettumäen luontoselvityksissä alue on arvioitu lähellä elävien lepakoiden syömä-alueeksi. Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot ovat EU:n luontodirektiviin liitteen IV (a) lajeina luonnonsuojelulailla tiukasti suojeltuja, eikä niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja saa heikentää.

Linnut

Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus ry on toimittanut Kytäjän louhoshankkeista muistutuksen 30.6.2021. Siinä tuodaan esiin vanhoihin kartoitustietoihin perustuvia pesimähavaintoja Natura-alueelta suunniteltujen louhoshankkeiden lähistöltä.

Kytäjän-Usmin metsäalueen Natura-tietolomakkeessa listataan alueen suojeluperusteina yhteensä 15 lintudirektiivin liitteen I lajia. Useita näistä on havaittu Apus ry:n kartoitustiedoissa louhoshankkeiden läheisyydessä, ml. häiriöille herkkä kaakkuri, jolle Kytäjä-Usmin Natura-alue on tietolomakkeenkin mukaan erityisen tärkeä. Direktiivilajien lisäksi havaintoja on myös useista uhanalaisista ja vaateliaista lintulajeista.

Lupahakemuksista puuttuvat ajantasaiset selvitykset Natura-alueen linnustosta, johon hankkeilla voisi olla vaikutuksia. Jotta luonnonsuojelulailla kielletyt haitat Natura-alueen linnustolle voitaisiin estää, on alueen lintuselvitykset päivitettävä. Luvanhakijan on pystyttävä luotettavasti osoittamaan ettei hankkeista aiheudu linnustolle kiellettyä haittaa.

Yhteisvaikutukset

Kytäjän-Usmin metsäalue -Natura-alueen ja nyt suunniteltujen uusien louhosten läheisyydessä sijaitsee jo ennestään Kytäjän maankaatopaikka ja Sikopesänmäen kiviaineksenottoalue. Lupahakemuksessa esitetään, ettei hankkeilla ole yhteisvaikutuksia Natura-alueeseen, koska niiden ei ole tarkoitus olla toiminnassa samanaikaisesti. Vähintään tämä hankkeiden ajallinen ketjuttaminen on kirjattava lupaehtoihin, mikäli uudet luvat päätetään myöntää. Kun Natura-arviota ajantasaistetaan, on siinä otettava huomioon Kytäjän maankaatopaikan ja Sikopesänmäen kiviaineksenottoalueen vaikutukset sellaisina kuin ne tulevat olemaan hankkeiden loppuessa.

Tulee myös selvittää aiheutuisiko lähiseudun maa-ainestenottohankkeiden ja maankaatopaikkojen yhteisvaikutuksista YVA:n tarve johtuen alueiden yhteispinta-alasta sekä kaivannaisjäte- ja pinta-sekä pohjavesivaikutuksista. Mahdollisesta maisemoinnista huolimatta toiminnoilla on pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia ja lähistöllä on vesistöalueita.

Melu

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010):

7 §

Melutasot

Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992):

2 § 2 momentti:

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 1 momentissa mainittuja ohjearvoja. Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.

Koska louhoshankkeiden läheisyydessä sijaitsee luonnonsuojelualueita, on lupahakemukselta edellytettävä ympäristöön leviävän melun arvioimista ja mallinnuksia, joilla voidaan osoittaa, etteivät asetuksen raja-arvot ylity.

YSL-MAL selvityksessä sivulla 13/18 todetaan melusta ja sen torjunnasta seuraavaa:

Kalliokiviainesten otto- ja jalostustoiminnassa melua syntyy louhinnasta, kuormauksesta, murskauksesta, seulonnasta ja raskaasta liikenteestä. Toiminta on suunniteltu siten, että siitä aiheutuvat meluhaitat jäävät mahdollisimman pieniksi. Muodostuva louhintarintaus estää melun leviämistä Natura-alueen suuntaan.” Edelleen todetaan, että meluntorjunta ei ole asutuksen vuoksi tarpeellista.

On huomattava, että ennen rintauksen syntymistä kairaukset, louhinta ja räjäytykset sekä mahdollinen rikotus olisivat maanpinnan tasalla. Lisäksi kairaukset ja räjäytykset olisivat suurelta osin kallion pinnan tasolla. Tällä lieventämistoimella merkittäviksi arvioidut vaikutukset Natura-alueelle olisivat voimassa suurimman osan louhinnan ajasta.

Lupahakemuksessa ei ole kerrottu millä torjuntatoimilla estetään melun leviäminen Natura-alueelle ja luonnonsuojelualueille. Kalliolouhintaa kevyemmän malmikairauksen suojaetäisyydeksi on määritetty lintujen suhteen 2 km Viiankiaavan Natura-alueella. Arviot on tehty lajikohtaisesti esiintymispaikkojen mukaan. Toimintaa on rajoitettu talveen.
https://tukes.fi/documents/5470659/20498128/AASakattiMining_kairausten_Natura-arviointi_2019_julkinen.pdf/3c64fc1e-bf04-e4be-1f0c-38d74c572608/AASakattiMining_kairausten_Natura-arviointi_2019_julkinen.pdf?t=1581426155000
BirdLife Suomen Gavia-työryhmä on arvioinut tuulivoiman vaikutusta kaakkuriin. Louhinnassa jossa meluvaikutukset ovat tuulivoimaloita merkittävästi suurempia (n. 120-122 dB vs. n. 106-109 dB), voidaan olettaa vaikutuksia vähintään vastaavalla etäisyydellä. Salola Wind Park Oy:n YVA:ssa paikallinen lintutieteellinen yhdistys viittaa: ”BirdLife Suomen Gavia-työryhmä on suositellut (Gavia-lehti 6/2012), että tuulivoimaa ei tulisi rakentaa viiden kilometrin säteellä kaakkurin pesimälammista, eikä pesimälampien ja pääkalastusalueen väliselle lentovyöhykkeelle.”

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/y109/y109_yhteysviranom_lausunto_Salola_22122020.pdf

Päästöselvitykset

Lupaselvitykset ovat kauttaaltaan puutteelliset. Johtuen ottomäärästä ja pinta- ja pohjavevesivaikutuksista sekä toisaalta vaikutuksista Natura-alueelle, vesi- ja ympäristöluvat ovat tarpeellisia.

Selvitykset pinta- ja pohjavesivakutuksista puuttuvat lupahakemuksesta ja Natura-arviosta käytännössä kokonaan. Lupadokumenteista, ml. Natura-arvio, puuttuvat melu- ja pölymallinnukset. Räjäytysten vaikutuksia kaasupilvinä ja lentokivivaikutuksina ei ole tarkasteltu lainkaan.

Tarkkailuvelvoite

Mikäli lupa toiminnalle myönnetään, lupaan on sisällytettävä velvoite melun ja pölypäästöjen tarkkailuun. Lisäksi lupaehdoissa on määrättävä säännöllinen seuranta toiminnan vaikutuksista Natura-alueen suojeltuihin luontoarvoihin.

Lisätiedot: Lauri Kajander, va. toiminnanjohtaja, lauri.kajander(a)sll.fi, p. 045 114 0088

Helsingissä 1.7.2021

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja