Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Espoon kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen lausuntoon 15.6.2021 Miilukorpi II -asemakaavaa koskevassa valitusasiassa

Miilukorpi II -asemakaavan rakentamisen uhkaamaa lehtopohjaista entistä metsälaidunta ja Uusimaa 2050 -maakuntakaavan suojeluvarausta.

[Piirin ja Espyyn valitus Miilukorpi II -asemakaavasta 12.3.2021 löytyy täältä]

VASTASELITYS 4.8.2021

Helsingin hallinto-oikeudelle

Espoon ympäristöyhdistys ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Viite: vastaselityspyyntö 9.7.2021

Diaarinumero: 21268/03.04.04.04.16/2021

Muutoksenhaunalainen päätös: Espoon kaupunginvaltuusto, 25.1.2021, §11

Prosessiosoite:
Lauri Kajander, va. toiminnanjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 b A
00210 HELSINKI
Puhelin 045 114 0088
Sähköposti: uusimaa@sll.fi

ASIA: Vastaselitys Espoon kaupunginhallituksen lausuntoon 15.6.2021 Miilukorpi II -asemakaavaa koskevassa valitusasiassa

Espoon kaupunki ei ole lausunnossaan tuonut esille mitään sellaista, mikä antaisi aihetta muuttaa alkuperäistä valitustamme.

Espoon kaupungin lausunnossa haluamme kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

1) Olemme valituksessamme seikkaperäisesti osoittaneet Miilukorpi II -asemakaavaa varten laadittujen luontoselvitysten puutteellisuuden ja vanhentuneisuuden. Kaupunki on lausunnossaan jättänyt tämän täysin huomiotta ja toteaa vain, että valtaosa näissä puutteellisissa ja vanhentuneissa selvityksissä todetuista arvokkaista luontokohteista on jätetty muuttavan maankäytön ulkopuolelle.

Olemme valituksessamme osoittaneet, että em. selvityksissä todetuista arvokkaista luontokohteistakin on osia osoitettu muuttavaan maankäyttöön valituksenalaisessa asemakaavassa, ja että lisäksi on osoitettu muuttavaan maankäyttöön varsin runsaasti em. selvityksissä tunnistamatta jääneitä arvokkaita luontokohteita (mm. lehtoja). Jälkimmäisen ryhmän kaupunki jättää lausunnossaan huomioimatta. Räikeimpänä esimerkkinä tästä ovat ne Uusimaa 2050 –kaavan suojeluvarauksen alueelle sijoittuvat katu- ja asuinrakennusvaraukset, joista kaupunki lausunnossaan virheellisesti väittää, ettei niiden alueelta ole todettu luontoselvityksissä erityisiä luontoarvoja. Kaupunki jättää näin tarkoituksellisesti ottamatta huomioon Uusimaa 2050 -kaavaa varten tehdyn, valituksessammekin mainitun luontoselvityksen, johon Uusimaa 2050 -kaavan suojeluvaraus perustuu. Kyseisen suojeluvarauksen kohdalla ei myöskään – kuten valituksestamme käy ilmi – päde kaupungin lausunnossaan esittämä väite varauksen perustumisesta aiempiin luontoselvityksiin ja paikkatietotarkasteluun, vaan varauksen suojeluarvot on verifioitu maastotarkastuksella.

2) Miilukorpi II –asemakaavan kaava-asiakirjoista käy selkeästi ilmi, että Pumpuliniityntiestä osana kaava-alueen liikenneratkaisua on luovuttu. Kaupunki esittää lausunnossaan luopumisen syyksi suunnitellulle tielinjalle sijoittuvaa lahokaviosammalesiintymää, mutta todellisuudessa samaiselle tielinjalle olisi sijoittunut lisäksi myös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka sekä useita arvokkaita luontotyyppiesiintymiä, jotka olisivat myös este yhteyden rakentamiselle. Edellä mainituista seikoista piittaamatta kaupunki kuitenkin yhtäkkiä esittää lausunnossaan, että yhteys muka olisikin mahdollista rakentaa erilliseen asemakaavaan perustuen (ja voisi toimia osana kaava-alueen liikenneratkaisua). Koska todetut luontoarvot estäisivät tämän tielinjauksen kaavoittamisen, sillä ei voida myöskään parantaa tai perustella Miilukorpi II -asemakaavan toteuttamiskelpoisuutta.

Helsingissä ja Espoossa 4.8.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja

Espoon ympäristöyhdistys ry

Anni Simola
puheenjohtaja

Kristiina Mod
sihteeri