Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Uusi valtuusto saa tilaisuuden korjata Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan heikkoudet

ELY-keskus vaatii korjaamaan yhdyskuntarakennetta hajauttavan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan, joka laajentaisi pientaloalueita (A3) arvokkaille luontoalueille mm. Nupurissa.

TIEDOTE 20.8.2021

Espoon ympäristöyhdistys ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on otettava uudelleen käsittelyyn Espoon kaupunginvaltuustossa. Uudenmaan ELY-keskus pitää kaavaa monelta osin lain ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisena ja antoi siksi kaavasta kirjallisen oikaisukehotuksen. Espoon uusi vastavalittu valtuusto saa nyt tilaisuuden korjata monet virheet, joita kaavan valmistelussa on tehty. Näitä korjausta kaipaavia ongelmia on nostettu ELY:n oikaisukehotuksen ja aiempien lausuntojen lisäksi esiin myös Espoon ympäristöyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin yhteisessä laajassa valituksessa Helsingin hallinto-oikeudelle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi pitkään valmistellun Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 7.6.2021. Kaava lisäisi huomattavasti uutta rakentamista luontoalueille, heikkojen joukkoliikenneyhteyksien päähän. Tämä yhdyskuntarakennetta hajauttava kehitys on muun muassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja yleiskaavan sisältövaatimusten vastaista.

ELY-keskus on tuonut oikaisukehotuksessaan esiin nostamansa ongelmat tietoon jo kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa 23.11.2020, mutta kaavoittaja ja valtuusto eivät ole korjanneet puutteita. Myös Espoon ympäristöyhdistys varoitti selkeistä laillisuusongelmista ja nyt realisoituneista seurauksista virallisessa kirjeessään valtuustolle 5.6.2021 ennen päätöskokousta.

Kaava on laadittu lainvastaisena ja päätös eri vaiheissa syntynyt siitä tietoisena ja huolimatta. Valitun menettelytavan seurauksena on jälleen kerran kaavaprosessin huomattava pitkittyminen ja erittäin merkittävät lisäkustannukset espoolaisille veronmaksajille”, toteaa Espoon ympäristöyhdistyksen varapuheenjohtaja Rainer Lahti.

ELY-keskuksen mukaan Histan alueelle tavoitellun uuden asemanseudun ja taajaman kaavoittaminen on ratkaistava koko alueella kerralla, eikä osissa kuten nyt on tehty, ja alueen rakentaminen edellyttää junayhteyden olemassaoloa. Nyt suunnitellussa muodossa yleiskaavalla ei pystytä varmistamaan, että alueen rakentamisen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen ja ympäristöön olisivat positiiviset.

Toinen ELY-keskuksen esiin nostama perustavanlaatuinen ongelma yleiskaavassa on se, että suuri määrä asemakaavoitettavaksi tarkoitettuja pientalovaltaisia alueita (A3) on kaavoitettu uusina rakentamisalueina irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta. Tämä muun muassa liikenteen ja palveluiden kannalta huono yksityisautoiluun perustuva malli ei edistä ilmastotavoitteiden toteutumista eikä kaupungin kehittämistä kestävällä ja taloudellisella tavalla.

ELY-keskus puuttui myös maakuntakaavan vastaiseen tilaa vaativan kaupan hajasijoittamiseen laajoille alueille isojen teiden varsille, sekä kyläalueiden ja loma-asuntoalueiden rakentamista koskeviin kaavamääräyksiin.

Luontojärjestöt valittivat kaavan hyväksymispäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen osin samoin perustein, joita ELY oikaisukehotuksessaan vaatii korjaamaan. Järjestöjen valituksen ensisijaisena vaatimuksena on koko kaavan kumoaminen lakien, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan vastaisuuden sekä puutteellisten ja riittämättömien selvitysten perusteella. Lisäksi järjestöjen valituksessa listataan 13 kohdetta tai kohderyhmää, joilla rakentaminen uhkaa merkittäviä luontoarvoja ja virkistysalueita. Tällaisia alueita on esimerkiksi Kalajärven seudulla sekä valtakunnallisesti arvokkaan Nuuksion järviylängön alueella.

ELY-keskuksen oikaisukehotuksen seurauksena Espoon kaupunginvaltuuston on tehtävä uusi päätös kaavan hyväksymisestä puolen vuoden sisällä.

Tässä yhteydessä valtuustolla on mahdollisuus palauttaa kaava uudelleen valmisteltavaksi, teettää tarvittavat lisäselvitykset ja korjata kaavassa osoitetut lainvastaisuudet sekä luontoalueita ja ilmastotavoitteita uhkaavat kaavaratkaisut”, sanoo luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin va. toiminnanjohtaja Lauri Kajander. “Mikäli valtuusto päättää olla noudattamatta kaavoituksen laillisuutta valvovan viranomaisen vaatimuksia, kaavan kohtalo ratkeaa oikeuskäsittelyssä, jonka lopputuloksena on hyvin todennäköisesti kaavan kaatuminen.

Lisätiedot:

– Lauri Kajander, va. toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, p. 045 114 0088, lauri.kajander (a) sll.fi

– Rainer Lahti, varapuheenjohtaja, Espoon ympäristöyhdistys, p. 050 362 2054, rainer.lahti (a) saunalahti.fi

Linkkejä:

– Espyyn ja SLL UP:n valitus: https://www.sll.fi/uusimaa/2021/07/22/valitus-espoon-pohjois-ja-keskiosien-yleiskaavasta/

– Espyyn ja SLL UP:n valituksen aluekohtaiset vaatimukset: https://www.sll.fi/uusimaa/2021/07/22/valitus-espoon-pohjois-ja-keskiosien-yleiskaavasta-liite-2-aluekohtaiset-vaatimukset/

– Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotus 8.7.2021 (pdf): https://www.sll.fi/app/uploads/sites/19/2021/08/UUDELY-Espoon-pohjois-ja-keskiosien-yleiskaava-oikaisukehotus-8.7.2021.pdf

– Espyyn kirje kaupunginvaltuutetuille 5.6.2021 (pdf): https://www.sll.fi/app/uploads/sites/19/2021/08/Espyyn-kirje-valtuutetuille-5.6.2021.pdf