Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Sipoon Norr­kul­la­lan­de­tin ranta-asemakaavan ehdotuksesta

Norrkullalandetissa on Sipoon saariston merkittävin yleiseen virkistyskäyttöön varattu alue ja sen kaavoituksessa on syytä noudattaa varovaisuutta. (Kuva: Lauri Kajander)

LAUSUNTO 27.8.2021

Sipoon kunta
kirjaamo@sipoo.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Yhteystiedot:
va. toiminnanjohtaja Lauri Kajander
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22b A, 00210 Helsinki
uusimaa@sll.fi
p. 045 114 0088

ASIA: Lausunto RA 7 Norrkullalandetin ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen ehdotuksesta

Kiitämme lausuntopyynnöstä ja 27.8.2021 asti saamastamme lisäajasta lausunnon jättämiseen. Olemme tutustuneet kaava-aineistoon ja toteamme lausuntonamme seuraavaa.

Kaava-alueen rajaus

Kaava-aluetta on luonnosvaiheen jälkeen pienennetty ja mm. maakuntakaavan vastaisista rakennuspaikoista on luovuttu. Tämä on hyvä ratkaisu, jolla on päästy eroon suurimmasta osasta luonnosvaiheessa antamassamme lausunnossa esiin nostettuja ongelmia.

Luontoselvityksessä arvokkaiksi todettujen luontokohteiden merkitseminen luo-merkinnöillä ja näihin sisältyvillä selkeillä luonnontilaisuuden turvaavilla kaavamääräyksillä ansaitsee kiitosta.

Huoltorakennus VR-alueella

VR-alueelle itäosaan on lisätty luonnosvaiheen jälkeen huoltorakennuksen rakennuspaikka (100 k-m2). Keskeinen sijainti on ongelmallinen saaren luonnonkauniiseen ympäristöön perustuvan virkistyskäytön kannalta. Parempi ratkaisu olisi sijoittaa huoltorakennus mökkikylän yhteyteen muiden rakennusten joukkoon, jolloin yleinen virkistysalue säilyttäisi luonnonmukaisen tunnelmansa.

Mikäli huoltorakennuksen rakentaminen VR-alueelle sallitaan, kaavamääräyksiin on syytä lisätä rajoituksia, joilla varmistetaan, että huoltorakennus sopeutetaan mahdollisimman hyvin maisemaan ja ettei tarpeetonta haittaa aiheuteta myöskään rakennusvaiheessa. Louhinta ym. voimakkaasti luontoa muuttavat toimenpiteet vaativat kaavaehdotuksen yleisten määräysten mukaan maisematyöluvan, mutta luvan käsittelyä helpottaisi jos jo huoltorakennuksen rakennusalaa koskevissa kaavamääräyksissä rajoitettaisiin luonnon ja maiseman tarpeetonta muuttamista. Myös puiden kaatamista on syytä rajoittaa rakentamisen kannalta välttämättömään minimiin.

Esitys uudeksi luo-alueeksi

Norrkullalandetin kasvanut virkistyskäyttö, uimarantojen ylläpito ja lomakylän rakentaminen ovat vähentäneet alueen luonnontilaisten rantojen määrää jo pitkän ajan kuluessa. Esitämme, että VR-alueen kahden suurimman uimarannan väliin, suuren rantakallion etelä- ja itärantaan lisätään luo-aluemerkintä, jolla turvataan säilyneen edustavimman rantaniityn luonnontila (liitteet 1-3).

Helsingissä 27.8.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Jouni Lamminmäki
varapuheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja

Liitteet

[Linkki: Piirin lausunto Norrkullalandetin ranta-asemakaavan luonnoksesta 6.4.2020]