Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Sipoon kunnan lausuntoon 6.9.2021 Sipoon ra­ken­nus­jär­jes­tys­tä koskevassa valitusasiassa

Kuvassa Sipoon saaristoa Norrkullalandetin näkötornista

VASTASELITYS 6.10.2021

Helsingin hallinto-oikeus

helsinki.hao@oikeus.fi

Viite: vastaselityspyyntö 16.9.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry. on tutustunut Sipoon kunnan 6.9.2021 antamaan lausuntoon Sipoon kunnan rakennusjärjestystä koskevassa asiassa. Yleisesti toteamme, että kunnan lausunnossa ei ole tuotu esiin mitään sellaista, jonka perusteella olisi aihetta muuttaa valituksessamme esitettyjä vaatimuksia. Vastineena kunnan lausunnossa esitettyyn toteamme lisäksi seuraavaa.

Kunnan lausunto:

Oikeuden kumoamasta määräyksestä on rajattu ulkopuolelle herkimmät kulttuuri-, maisema- ja luontoalueet; tämän on katsottu poistaneen alueellisten selvitysten ja vaikutusten arvioinnin tarpeen – rakennusjärjestyksen osalta ei ole tarkoituksenmukaista laatia varsinaisilta suunnitelmilta edellytettäviä selvityksiä ja vaikutusten arviointeja – ilman paikkaan sidottuja ominaisuuksia, lähtökohtia ja rajoituksia.

→ Koska edelleen Saariston ja rannikon osayleiskaavan alueelle mahdollistuisi kunnankin tulkinnan mukaan uuden rakennusjärjestyksen kirjauksen perusteella jopa 175 uutta vakituisen asunnon rakennuspaikkaa (AP-alueet), alueellisten selvitysten, vaikutusten arvioinnin ja kaavoitukseen kuuluvan vuorovaikutuksen tarpeen ei voida katsoa poistuneen.

Kunnan lausunto:

Saariston ja rannikon osayleiskaava-alueella ranta-alueen ulkopuolelle jäävät AP-alueet (pientalovaltainen asuinalue) voidaan lähtökohtaisesti tulkita alueiksi, joihin sivuasuntomääräys lähinnä kohdistuu; alueet sijoittuvat herkän ranta-alueen ulkopuolelle. Lisäksi jokainen sivuasuntosisältöinen hakemus tulee kuitenkin viime kädessä tutkittavaksi suunnittelutarveharkinnan kautta.

→ Määräyksen laillisuuden arvioinnissa ei ole kyse vain herkästä ranta-alueesta, vaan kaavan mitoituksen merkittävästä muuttamisesta rakennusjärjestyksen muuttamisen kautta. Kunta ei voi tehdä lainvastaista rakennusjärjestystä ja perustella tätä sillä, että laillisuusongelmat ratkotaan hakemus kerrallaan suunnittelutarveharkinnassa.

Kunnan lausunto:
Luonnonsuojeluliitto viittaa valituksessaan puutteellisiin selvityksiin ja vuorovaikutukseen osallisten kanssa, ja esittää, että näin suuri muutos kaavan mitoitukseen on tarvittaessa tehtävä kaavaa muuttamalla.

Aiemmassakin rakennusjärjestyksessä on ollut sivuasuntomääräys, joka on liittynyt osayleiskaavoihin, joissa on ollut viittaus rakennusjärjestykseen koskien rakentamisen määrää. Lisäksi jokainen sivuasuntosisältöinen hakemus tulee kuitenkin viime kädessä tutkittavaksi suunnittelutarveharkinnan kautta. Vuorovaikutus osallisten kanssa on järjestetty riittävällä tavalla täydennyksen laajuus ja sisältö huomioon ottaen.

→ Aiemmassa rakennusjärjestyksessä, joka oli voimassa Saariston ja rannikon osayleiskaavaa laadittaessa, oli sivuasuntojen rakentaminen tämän kaavan alueelle nimenomaan erikseen kiellettyä. Siksi on virheellistä selittää selvitysten ja vuorovaikutuksen puutteellisuutta aiemmalla rakennusjärjestyksellä.

Kunnan lausunto:
Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa valituksessaan, että maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä rakennuspaikan vähimmäiskoko asemakaava-alueen ulkopuolella ei toteudu määräyksessä: valituksenalaiseen rakennusjärjestykseen on kirjattu mahdollisuus rakentaa sivuasuntoja myös alle 2000 m² rakennuspaikoille.

Ehdotukseen kirjattu määräys, joka koskee alle 2000 m² rakennuspaikkoja, kohdistuu lähtökohtaisesti kiinteistöihin, jotka ovat olleet rakennettuja ennen lain ko. kirjauksen voimaan tuloa tai joille on myönnetty perustelluista syistä poikkeus rakennuspaikan vähimmäiskoosta.

→ Koska lain mukaan ei voida estää sivuasuntojen lohkomista omiksi kiinteistöikseen, ei voida myöntää sivuasunnon rakennusoikeutta näille MRL:n alarajaa pienemmille rakennuspaikoille.

Helsingissä 6.10.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen

puheenjohtaja

Lauri Kajander

erityisasiantuntija

Muuta aineistoa aiheesta: