Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Oikaisuvaatimus Karkkilan Katlakosken hakkuiden uudesta mai­se­ma­työ­lu­vas­ta

Luonnontilaisen kaltaista Katlakosken rantametsää. Kuva Jyri Mikkola

[Aiemmat vaiheet: Piiri ja Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys tekivät oikaisupyynnön Katlakosken alkuperäisestä maisematyöluvasta 19.2.2021. Se löytyy täältä. Hakkuille myönnettiin uusi maisematyölupa 1.10.2021. Lupa on edelleen puutteellisesti valmisteltu, joten piiri ja yhdistys tekivät siitä uuden oikaisuvaatimuksen, joka alla.]

OIKAISUVAATIMUS 25.10.2021

Karkkilan kaupunki, Rakennusvalvontatoimisto PL 50, 03601 Karkkila

Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n

OIKAISUVAATIMUS koskien Karkkilan kaupungin rakennusvalvonnan maisematyölupapäätöstä 1.10.2021, lupatunnus 21-0123-M, tila Katlakoski

Vaadimme maisematyölupapäätöksen kumoamista ja lupapäätöksen uudelleen valmistelua, koska päätös ei ota huomioon luonnonsuojelulain vaatimuksia: maisematyölupa on ristiriidassa liito-oravan ja saukon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lakisääteisen suojelun kanssa, eikä päätöksen tueksi ole esitetty riittäviä selvityksiä.

Perustelut

Maisematyölupa on ristiriidassa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lakisääteisen suojelun kanssa
Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan ”Maisematyölupaa koskevalla kiinteistöllä on useita liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Nyt havaittujen kohteiden länsipuolella jatkuu liito-oraville soveltuva elinympäristö, josta on selvitettävä mahdolliset muut lisääntymis- ja levähdyspaikat. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että ilmi tulleiden havaintojen perusteella maisematyölupa on ristiriidassa liito-oravan lisääntymispaikkojensuojelun suhteen” (Liite 1).

Liito-oravahavainnot helmi-lokakuu 2021

Metsätalousinsinööri, luontokartoittaja Jyri Mikkola on etsinyt liito-oravan jätöksiä maisematyölupamenettelyssä olevan Katlakosken hakkuuleimikon alueelta 17.2.2021 ja 6.10.2021. (Liitteet 3 ja 4). Maastokäynnit tuottivat useita uusia liito-oravan papanahavaintoja vaikka vuodenaika kummankin maastokäynnin aikaan on ollut mahdollisimman epäedullinen papanoiden löytymisen kannalta, ja siten sopimaton varsinaisen kattavan liito-oravakartoituksen tekemiseen. Mikkolan lausunnon mukaan ”on enemmän kuin todennäköistä että ideaalivuodenaikaan tehdyssä ammattitaitoisessa kartoituksessa niitä löytyisi vielä näitä nyt löydettyjäkin selvästi enemmän.

Luvanhakijan tilaamalla, hakkuuoikeuden haltijan Versowoodin suorittamalla maastokäynnillä 23.6.2021 tunnistettiin vain yksi liito-oravan papanapuu (Liite 2). Lisäksi Versowoodin selvityksen karttaliite on puutteellinen; mm. jo ennen Versowoodin maastokäyntiä tiedossa olleita liito-oravahavaintoja ei kartalta löydy. Siitä puuttuvat esimerkiksi helmikuussa 2021 Uudenmaan ELY-keskukselle ilmoitetut ja rakennusvalvonnankin tiedossa olleet papanahavainnot (Liitteet 3 ja 4). Näitä havaintoja sijoittuu sekä hakkuukuvio 1:n että hakkuukuvio 2:n alueelle.

Versowoodin lisäselvitys ei ole ELY-keskuksen maisematyölupahakemuksesta antaman lausunnon edellyttämä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen oikea-aikainen, systemaattinen kartoitus. Versowoodin lisäselvityksessä kyse on vain maastokäyntiraportista, jossa kuvataan suppeasti maastokäynnin havainnot ja niistä tehdyt johtopäätökset.

Luvanhakijan esittämä liito-oravatilanteen tarkastaminen ennen hakkuisiin ryhtymistä suunniteltuna ajankohtana tammikuussa olisi toki hyvin tarpeellinen ja suositeltava toimenpide, mutta lumisena aikana tehtynä sillä ei voi kuitenkaan korvata oikeaan vuodenaikaan tehtyä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoitusta.

Saukko

Luvanhakija/maanomistaja ei ole lainkaan selvittänyt EU:n luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain tiukasti suojeleman saukon mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hakkuuleimikon alueella, vaikka tieto (Mikkola 2021) saukon esiintymisestä kohteella on sisältynyt aiempaan maisematyölupaan jättämäämme oikaisuvaatimukseen.

Lupahakemuksen ja -päätöksen puutteet

Päätöksen perusteeksi ei ole selvitetty riittävällä ja uskottavalla tavalla EU:n luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain tiukasti suojelemien liito-oravan ja saukon esiintymistä ja lisääntymis- ja levähdyspaikkoja suunnitellulla hakkuualueella. Päätöksessä on viitattu uudistettuun hakkuusuunnitelmaan, mutta siihen ei ole liitetty kirjallisena sellaista uutta hakkuusuunnitelmaa josta voitaisiin todeta, että siinä on otettu huomioon liito-oravien liikkuminen ja lisääntymis- ja levähdyspuut tarvittavine suojapuustoineen.

Kirjallisen hakkuusuunnitelman puuttumisesta huolimatta lupapäätöksessä todetaan: ”Hakkuusuunnitelmiin on lisätty selvät rajaukset, joilla liito-oravien liikkuminen ja lisääntymis- ja levähdyspuut turvataan.

Saukkoselvityksen puuttumista ei ole lainkaan huomioitu maisematyölupakäsittelyssä.

Katsomme että sekä päätöksen valmistelu että päätös ovat perustuneet puutteellisiin tietoihin ja riittämättömiin selvityksiin päätöksen merkittävyys huomioon ottaen. (Hallintolaki 31 §, Selvittämisvelvollisuus. ”Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset”).

Liito-oravaselvityksen riittävyys – hallinto-oikeuden ratkaisu

Viittaamme ennakkotapauksena Helsingin Patterimäkeä koskevaan Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen: hallinto-oikeus on 18.2.2020 ratkaissut luontoselvitysten riittävyyteen liittyvän asian ”Liito-oravista saadut selvitykset eivät olleet riittäviä Patterimäen puiden kaatamiseksi

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/pienrekisteri_muutpaatokset/liito-oravistasaadutselvitykseteivatolleetriittaviapatterimaenpuidenkaatamiseksi.html

Yhteenveto

Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry katsovat, että maisematyölupapäätös tulee kumota ja valmistella uudelleen siltä osin kuin päätös koskee luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisia suojeluvaatimuksia (liito-orava ja saukko). Maisematyölupapäätös ei noudata luonnonsuojelulain 49 §:n suojeluvaatimuksia. Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin (1587/2009) mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitaan muun muassa liito-orava ja saukko.

Maisematyölupa on ristiriidassa liito-oravan ja saukon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelun kanssa. On ilmiselvää, että hankkeen vaikutuksia liito-oravien elinoloihin ei ole riittävästi selvitetty, ja saukon osalta selvitystä ei ole tehty lainkaan. On vahvat perusteet olettaa, että suunnitellut toimenpiteet voivat lainvastaisesti hävittää tai heikentää luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Luvanhakijan esittämien liito-oravatietojen ja luontokartoittajan tekemien, Uudenmaan Ely-keskuksen tiedossa olevien liito-oravahavaintojen välilllä on niin suuri ristiriita ettei sitä voi ohittaa.

Saukkoon luonnonsuojelulain perusteella kohdistuvat suojeluvelvoitteet on maisematyölupakäsittelyssä sivuutettu.

Edellä mainituilla perusteilla katsomme, että maisematyölupapäätös tulee kumota ja valmistella uudelleen siltä osin kuin se koskee nyt maisematyölupapäätöksessä asianmukaisesti hakkuiden ulkopuolelle määrätyn 20 m leveän Saavajoen rantavyöhykkeen ulkopuolelle jääviä alueita.

Ennen uudesta maisematyöluvasta päättämistä ja uuden päätöksen tueksi tulee hakijalta vaatia oikea-aikainen (liito-oravan osalta lumien sulamisen ja puiden lehteen puhkeamisen välinen aika), pätevän luontokartoittajan tekemä liito-oravakartoitus sekä saukkokartoitus alueelta, ja niiden tulosten sekä päivitetyn hakkuusuunnitelman toimittaminen rakennusvalvontaan ennen lupakäsittelyä.

Lupaehdoissa tulee olla myös määräys, jonka mukaan ennen hakkuiden aloittamista päivitetty hakkuusuunnitelma on toimitettava rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi.

Muistutamme, että Uudenmaan ELY-keskus on tarjoutunut ottamaan Katlakosken alueen METSO-suojeluohjelmaan ja maksamaan siitä täyden korvauksen.

Pyydämme saada käyttöömme ympäristölautakunnan päätöksen oikaisuvaatimuksesta heti kun se on ratkaistu (sähköinen versio riittää).

Yhteystiedot:

  • erityisasiantuntija Lauri Kajander, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Itälahdenkatu 22 b A 00210 Helsinki, p. 045 114 0088, uusimaa[a]sll.fi
  • Tina Mattsson, Karkkilan luonnonsuojeluhdistys ry., p. 050 383 9087, tinam[a]luukku.com

Karkkilassa 25.10.2021

Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys ry.

Tina Mattsson, pj

Anna Kytömäki, sihteeri

Helsingissä 25.10.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen, pj

Lauri Kajander, erityisasiantuntija

LIITTEET: