Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Vihdin Hiidenlaakson työpaikka-alueen ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Vihdin Hiidenlaakson asemakaavassa on korjattavaa liito-oravan ja muiden luontoarvojen huomioinnissa. Piiri toimitti muutosehdotuksia kartalla.

MUISTUTUS 5.11.2021

Vihdin kunnanhallitus
kunnanvirasto[a]vihti.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Muistutus Vihdin Hiidenlaakson työpaikka-alueen asemakaavaehdotuksesta

Kiitämme lisäajasta muistutuksen antamiseen Hiidenlaakson työpaikka-alueen asemkaavaehdotuksesta.

Toteamme, että se voi esitetyssä muodossaan olla lainvastainen luontoarvojen huomioinnin ja erityisesti liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskiellon osalta.

Kaavassa on osoitettu rakentamista tai tieyhteyksiä kaavaa varten teetetyssä luontoselvityksessä (Keiron Oy 2020) todettujen liito-oravan elinpiirille tärkeiden metsäalueiden ja kulkuyhteyksien päälle. Lisäksi kaavassa olisi syytä osoittaa lisää suojelumerkintöjä luontoselvityksessä arvokkaille luontokohteille. Yksilöimme näitä ongelmia ja esitämme muutoksia kaavaehdotukseen kartalla liitteessä 1.

Osittain Hiidenlaakson asemakaavaa vastaava tuore tapaus on Kirkkonummen Suvimäen ja Majvikin alueen asemakaava. Siitä annettuun hallinto-oikeuden ratkaisuun (liite 2) kannattaa perehtyä Hiidenlaakson asemakaavan jatkosuunnittelun taustaksi.

Kirkkonummen kunta haki poikkeuslupaa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämiseen Suvimäen ja Majvikin asemakaavan yhteydessä. Kaava-alueen kokoojakatu olisi rakennettu siten, että se olisi heikentänyt liito-oravan elinympäristöä. Kunta haki ja sai ELY-keskukselta poikkeusluvan. SLL:n Uudenmaan piiri ja Kirkkonummen ympäristöyhdistys pitivät poikkeuslupaa lain vastaisena ja valittivat päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Oikeus totesi valituksen aiheelliseksi ja kumosi poikkeusluvan. Kirkkonummen kunta valitti tästä hallinto-oikeuden kumoamispäätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta veti myöhemmin valituksensa pois, joten hallinto-oikeuden päätös jäi voimaan.

Hallinto-oikeus totesi, ettei Kirkkonummen kunta voinut osoittaa, ettei ns. muuta tyydyttävää ratkaisua ollut löydettävissä kaavan katulinjausta muuttamalla. Koska poikkeusluvan myöntämisperusteet eivät täyttyneet, hallinto-oikeus kumosi poikkeusluvan. Alla on linkkeinä tapaukseen liittyvä SLL:n Uudenmaan piirin ja Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen valitus ja siinä edelleen linkkeinä asiaan liittyvät vastaselitykset:

https://www.sll.fi/uusimaa/2019/05/06/muutoksenhaku-liito-oravan-poikkeusluvasta-kirkkonummella/

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, p. 045 114 0088, lauri.kajander@sll.fi

Helsingissä 5.11.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

LIITTEET: