Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Kirkkonummen Vuohimäen louhimoiden valitusasiassa

Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis) Vuohimäessä (Kuva: Olli Manninen 2019)

Aiemmat vaiheet:

—-

VASTASELITYS 25.11.2021

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS

helsinki.hao (a) oikeus.fi

Asia

Vastaselitys 

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 20.5.2021, jolla se hylkäsi vaatimuksemme luonnonsuojelulain (1096/1996) 57 §:n mukaisten pakkokeinojen käyttämisestä (UUDELY/2031/2021).

Dnro: 22644/03.04.04.04.24/2021

Valittaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki

Prosessiosoite

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 b A
00210 HELSINKI
Puhelin 050 4389 795 (puheenjohtaja Laura Räsänen)
Sähköposti uusimaa (a) sll.fi

Vastaselitys

Hallinto-oikeus on varannut Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:lle tilaisuuden vastaselityksen antamiseen koskien Uudenmaan ELY-keskuksen päätöstä 20.5.2021.

ELY-keskuksen tai toiminnanharjoittajien asiasta antamat lausunnot eivät anna aihetta muuttaa valitusta. Lausunnot sisältävät ristiriitaisuuksia suhteessa riippumattoman asiantuntijan luontoselvityksessä tekemiin havaintoihin. Nämä ristiriitaisuudet vahvistavat hakijan aikaisemmin esittämää valitusperustetta siitä, että ELY-keskuksen päätös ei täytä hallintolain 31 §:n tarkoittamalla tavalla selvittämisvelvollisuutta. 

ELY-keskus toistaa päätöksensä oikeudellisessa arvioinnissa viittauksensa valmistelussa olevaan luonnonsuojelulain lajiliitteen päivittämiseen. On mahdollista, että ELY-keskuksen päätökseen on vaikuttanut ennenaikainen laintulkinta. Muutoksenhakija tähdentää, että päätös tulee perustaa voimassa olevaan lainsäädäntöön.

ELY-keskus vetoaa päätöksen perusteluissaan siihen, että alue ei sopisi pitkällä aikavälillä lahokaviosammaleen elinympäristöksi. Peruste on virheellinen, sillä alueen tulevaa maankäyttöä ohjaavassa uudessa voimassa olevassa maakuntakaavassa alueelle on merkitty maakunnallisesti tärkeä ekologisen yhteyden alue ja alueen välittömään läheisyyteen on perustettu luonnonsuojelualue. Lisäksi alueella sijaitsee maakuntakaavassa suojeluvarausmerkintä. Nämä päätökset tulevat ohjaamaan alueen käyttöä tulevaisuudessa niin, että alueen luontoarvot tulee säilyttää.

Toisaalta alueen louhimisella tulee olemaan laajemmat pitkäaikaiset vaikutukset lahokaviosammalen esiintymiin toiminta-alueiden ulkopuolella. Kallion poistaminen tulee muuttamaan alueen varjostus- ja kosteusoloja, joista lahokaviosammal on riippuvainen. ELY-keskus ei ole päätöksessään maininnut muuttuvien olosuhteiden vaikutuksista esiintymiseen. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti lahokaviosammalen esiintymät tulisi rajata kokonaisuudessaan louhimon toiminta-alueen (ottamisalueen) ulkopuolelle. 

Tällä hetkellä lahokaviosammalta on havaittu runsaasti esimerkiksi Destian osalta alueilla, joille on suunniteltu sijoitettavan meluvalli. Lahokaviosammalen huomiointi ei siis välttämättä estäisi koko alueen louhimista, vaan toiminta-alueen rajauksilla ja meluvallin siirrolla olisi mahdollista löytää ratkaisu, joka huomioisi lahokaviosammalen suotuisan suojelutason varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Kuva 1. Ote Destian maa-ainesluvan hakemusmateriaalista.

Kuva 2. Ote Faunatican luontoselvityksestä. (Elina Manninen: Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Vuohimäen alueella vuonna 2020 – Faunatica raportteja 67/2020)

Vertaamalla Destian suunnitelmapiirustusta ja Faunatican tekemää luontoselvitystä käy ilmi, että meluvalli sijoittuu Faunatican tekemässä selvityksessä osoitetun runsaan lahokaviosammalesiintymän päälle.

Kirkkonummella ja Sipoossa 25.11.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija