Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Vihdin Etelä-Nummelan yritysalue I -ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Vihdin kunta kaavoittaa noin 150 hehtaarin laajuista yritysaluetta Etelä-Nummelaan. Asemakaavaehdotuksessa on piirin lausunnon mukaan vielä merkittäviä puutteita.

MUISTUTUS 10.12.2021

Vihdin kunta
kunnanvirasto(a)vihti.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Muistutus Vihdin Etelä-Nummelan yritysalue I -asemakaavaehdotuksesta

Kiitämme lausuntomahdollisuudesta ja lausumme seuraavaa:

Kaavaehdotuksen lausuntoaineisto on vakavasti puutteellinen

Asemakaavaehdotuksesta ei ole mahdollista lausua asiapohjalta niin kattavasti kuin olisi tarpeen, koska ehdotuksen lausuntoaineistoon ei sisälly niitä suunnitelmia ja selvityksiä, joihin kaavaehdotus perustuu, kuten luontoselvitys, louhintasuunnitelma, hulevesisuunnitelma, katusuunnitelma jne. Näitä ja niiden tuloksia on ainoastaan referoitu ja siteerattu kaavaselostuksessa, joka kaiken lisäksi on varsin sekava. Monet edellä mainittuihin selvityksiin liittyvät kartat on esitetty kaavaselostuksessa matalaresoluutioisina kuvina, mikä tekee niistä lukukelvottomia. Sen verran kartoista kuitenkin selviää, että näitä suunnitelmia ei ole laadittu nykyisen kaavaehdotuksen pohjalta, vaan sitä edeltäneiden, merkittäviltä osin siitä poikkeavien kaavaluonnoksen ja ensimmäisen kaavaehdotuksen pohjalta. Luontoselvityksessä tunnistettujen arvokkaiden elinympäristöjen kuvauksista valtaosa puuttuu kaavaselostuksesta.

Jotta osallisten lainmukaiset tiedonsaantimahdollisuudet ja mahdollisuus lausua tämän tiedon pohjalta toteutuisivat asianmukaisesti, kaavaehdotus on tarpeen laittaa uudelleen lausunnolle – tällä kertaa asianmukaisella, ajantasaisella tausta-aineistolla varustettuna.

Kaavaedotuksen vaikutuksia ei ole arvioitu lain edellyttämällä tavalla

Kaavan vaikutusten arviointi on ylimalkaista, ja suurelta osin pelkkään spekulaatioon perustuvaa. Luontovaikutusten osalta ei ole edes tunnistettu sitä, että vielä nykyisessäkin kaavaehdotuksessa esitetään rakentamista tai muuta muuttavaa maankäyttöä useiden luontoselvityksessä arvokkaiksi todettujen luontokohteiden ja liito-oravan kulkuyhteyksiksi todettujen alueiden päälle, saati että eriteltäisiin nämä kohteet ja niihin kohdistuva vaikutus sekä kohdekohteisesti että kaava-alueen kokonaisuuden osana, kuten kuuluisi tehdä.

Lain mukaan kaavan vaikutukset on myös selvitettävä koko siltä alueelta johon ne kohdistuvat, siis myös varsinaisen kaava-alueen ulkopuolelta. Tässä kaavaedotuksessa on esimerkiksi katuvarauksia uusille kaduille joiden on tarkoitus jatkua kaava-alueen ulkopuolelle, eikä näiden vaikutuksia kaava-alueen ulkopuolisille alueille ole selvitetty, kuten lain mukaan pitäisi.

Hulevesisuunnitelma on vanhentunut ja vahingollinen

Sen perusteella, mitä kaavaehdotuksen selostuksesta selviää, hulevesisuunnitelma on laadittu edelliselle kaavaehdotukselle, eikä siis ole enää nykyisen kaavaehdotuksen suhteen käyttökelpoinen. Siinä on myös esitetty vedenpidätysaltaiden rakentamista mm. vesilain suojaamiin kohteisiin ja arvokkaille luontokohteille, joten se ei ole ollut alun alkaenkaan sellaisenaan toteuttamiskelpoinen. Koska kyse on asemakaavasta, on tarpeen esittää kaavakartalla ainakin niiden hulevesialtaiden paikat, joita suunnitellaan yhtenäisen teollisuusrakentamiseen varattavan alueen ulkopuolelle – nyt kaavaehdotuksessa ei ole näin tehty.

Louhinta- ja täyttösuunnitelma on vahingollinen ja siitä pitäisi tehdä YVA

Mikäli kaavaedotuksessa esitettyjen teollisuustoimintojen varausten toteuttaminen todella edellyttää kaavaehdotuksen selostuksessa referoidun louhinta- ja täyttösuunnitelman toteuttamista, se merkitsee että kaava itsessään on toteuttamiskelvoton. Suunnitelman mukainen louhinta ulottuisi liian lähelle arvokkaita, kaavassa säästettäviä luontokohteita kuten esimerkiksi lähteikköaluetta ja Kauhusuota, ja jopa joidenkin luontoselvityksessä arvokkaiksi todettujen kohteiden päälle; täyttöä puolestaan kohdistettaisiin myös liian lähelle arvokkaita luontokohteita (esim. lähteikköalue) tai jopa niiden päälle, ja myös osalle kaavaehdotuksessa esitettyjä suojaviheralueita – mikä edellyttäisi näiden hakkaamista, minkä jälkeen ne eivät enää kykenisi toimimaan suojaviheralueina.

Kaavaehdotuksen selostuksessa on pyritty etsimään erilaisia tekosyitä sille, että louhintahakkeista ei tarvitsisi tehdä lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia (YVA). Kun kuitenkin otetaan huomioon alueella jo olevan louhostoiminta ja louhittaviksi aiottujen alueiden ulkopuolelta läjitettäviksi suunnitellut alueet, hankekokonaisuus on alueellisesti niin laaja ja siirrettävien maamassojen määrä niin mittava, että hankkeesta olisi ehdottomasti tehtävä YVA – negatiivisten ympäristövaikutusten määrä ja laatu eivät eroa sen perusteella toteutetaanko hanke maa-ainesten ottoa vai rakentamista silmälläpitäen.

Kaavaehdotus kaipaa vielä merkittävää rukkaamista

Vaikka kaavaehdotus onkin parantunut huomattavasti edellisestä ehdotusversiosta, sillä on vielä matkaa hyväksyttävissä olevaksi, lainmukaiseksi kaavaksi. Lähtökohtana tulee olla mm. lausuntamahdollisuus asianmukaisen kaava-aineiston pohjalta, hulevesisuunnitelman ja louhinta- ja täyttösuunnitelman päivitys sekä todellinen vaikutusten arvioiminen. Alla on esitetty muutama itsestään selvä konkreettinen muutos, joka kaavaehdotukseen tulee tehdä (kohteiden numerot vastaavat liitteessä 1 esitettyjä).

  1. Kaavaehdotuksessa ei ole turvattu tarvittavalla tavalla lähteikköalueen todettua (louhoksen jo nyt supistamaa) valuma-/pohjavedenmuodostumisaluetta, joka samalla toimii lähteikön suoja-alueena, vaan sitä on päinvastoin osoitettu laajasti louhintaan, maantäyttöön ja näitä seuraavaan rakentamiseen. Kaavaselostuksessa esitetyillä keinoilla ei todellisuudessa ole mahdollista kumota niitä negatiivisia vaikutuksia, joita em. toimista lähteikölle olisi; niitä pitää käyttää vain siinä osassa lähteikön valuma-aluetta, joka on tällä hetkellä louhoksena, ja liitteen 1 karttaan rajatulta alueelta rakentamisvaraukset tulee poistaa kaavaehdotuksesta ja korvata alueen nykyisellään säilyttävällä kaavamerkinnällä.
  2. Kauhussuon ylittävää katulinjausta tulee siirtää suon ja sen reunametsän luonnontilaisenkaltaisten osien suojaamiseksi jonkin verran länteen. Koska Kauhussuon-Kauhuslaakson on tarkoitus toimia merkittävänä metsäekologisena yhteytenä, ei parkkipaikkavaraus laakson pohjalle tule kyseeseen, vaan sitä koskeva varaus tulee poistaa kaavaehdotuksesta.
  3. Luontoselvityksessä arvokkaaksi todettu lehto- ja kangasmetsäalue tulee jättää teollisuusaluevarauksen ulkopuolelle, ja sille tulee kaavehdotuksessa osoittaa säilyttävä kaavamerkintä. Kauhuslaakson ekologista käytävää tulee laajentaa laaksonpohjan turvemaalta sen pohjoispuolen kivennäismaarinteen alaosaan.

Kaavan eteneminen

Pyydämme tiedon kaavan etenemisestä, joko hyväksymisestä tai uudesta nähtävilläolosta, sähköpostitse osoitteeseen uusimaa(a)sll.fi.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, p. 045 114 0088, lauri.kajander(a)sll.fi

Helsingissä 10.12.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija