Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sus­ta Lohjalla

Piiri valitti Lohjalla tehdystä suunnittelutarveratkaisupäätöksestä, joka oli esittelevän viranhaltijan mukaan lainvastainen. Piiri on valittanut viime aikoina myös useista vastaavista päätöksistä Sipoossa. Valituksilla haetaan oikeuskäytäntöä rakentamisen ohjaamiseen, jonka lainmukaisuus on nykyään huteralla pohjalla. ELY-keskuksilta vietiin valitusoikeus suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupapäätöksistä Sipilän hallituksen ns. KARALUSU-lakiuudistuksen myötä vuonna 2017. Kuntien lautakunnat voivat poliittisilla enemmistöpäätöksillä ohittaa valmistelevien viranhaltijoiden näkemyksen eikä valvova viranomainen ELY-keskus voi valittaa päätöksestä vaikka se olisi lainvastainen. Näin monien päätösten laillisuuden valvonta on jätetty naapureiden ja kansalaisjärjestöjen varaan.

VALITUS 1.4.2022

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS
helsinki.hao(a)oikeus.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

ASIA: Valitus suunnittelutarveratkaisupäätöksestä, LP-444-2020-02422, Maksjoki, Lohja

Päätös, josta valitetaan:

Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaoston päätös 17.02.2022 § 21: Suunnittelutarveratkaisupäätös, LP-444-2020-02422, Maksjoki (Liite 1. Pöytäkirja; Liite 2. Päätösesitys)

Prosessiosoite

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
erityisasiantuntija Lauri Kajander
Itälahdenkatu 22b A 00120 Helsinki
p. 045 114 0088
sposti: uusimaa(a)sll.fi

Toivomme ensisijaisesti sähköistä asiointia.

Vaatimukset

Vaadimme, että Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaoston päätös 17.02.2022 § 21 kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain 137:n § vastaisena.

Asian kuvaus

Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaosto on päätöksessään 17.02.2022 § 21 päättänyt myöntää luvan rakentaa omakotitalon (135 k-m², kerrosluku I) kiinteistölle Taakse 444-429-3-169. Kiinteistö on rakentamaton ja sen pinta-ala on 18 440 m². Uusimaa 2050 kaavassa alueelle ei ole osoitettu aluevarauksia. Taajamaosayleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 10.10.2012 § 84) kiinteistö sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Rakennuspaikka rajoittuu pohjoisessa kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen. Alueella on ollut aikaisemmin voimassa Lohjan kunnan aikana laadittu yleiskaava (kunnanvaltuusto 9.12.1992, oikeusvaikutukseton): teollisuus- ja varastoalue (T).

Kyseessä on rakentaminen maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaiselle suunnittelutarvealueelle.

Esittelijän päätösesityksen mukaan (Liite 2.) suunniteltu rakentaminen ei täytä MRL 137 §:n mukaisia edellytyksiä luvan myöntämiselle eikä lupaa olisi siksi pitänyt myöntää. Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Lupajaosto päätyi myöntämään luvan äänestyksen jälkeen äänin 3-2.

Perustelut

Tehty myöntävä päätös on vastoin Lohjan kaavoitustoiminnan vakiintuneita käytäntöjä ja olisi ennakkotapaus, joka lisäisi rakentamisen mahdollisuuksia kaikkialla vastaavissa tapauksissa kaupungin alueella. Myönnetty päätös ei ole maanomistajien tasapuolisen kohtelun mukainen eikä ota huomioon naapuruston tarpeita ja heidän etujaan. Se myös haittaa alueen tasapuolisen kaavoituksen toteuttamista alueella.

Hakemuksessa ei myöskään ole esitetty taajamaosayleiskaavan M-alueen edellyttämiä erityisiä syitä rakentamisen sallimiselle tai MRL:n edellyttämiä erityisiä syitä poikkeamispäätöksen myöntämiseksi, joten se on myös siksi hylättävä.

Vetoamme esittelijän päätösesityksessä (Liite 2.) esitettyihin perusteluihin, joiden mukaan päätös ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisia luvanmyöntämisen edellytyksiä ja päätös on siten kumottava. Näitä perusteluja on referoitu alla.

 • Kiinteistö sijaitsee oikeusvaikutteisessa taajamaosayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Hakemuksen tueksi ei ole esitetty oikeusvaikutteisessa taajamaosayleiskaavassa tarkoitettuja erityisiä syitä ja rakentamisen voidaan katsoa aiheuttavan haitallista yhdyskuntakehitystä.
 • Rakennuspaikka sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä asemakaava-alueesta, joten rakennuspaikan voidaan katsoa sijaitsevan ns. asemakaavan lievealueella.
 • Rakennuspaikka sijaitsee Lohjan maankäytön rakenteen mukaisella nauhataajaman lievealueella. Nauhataajaman lievealue on nauhataajamaan rajoittuva maaseutualue, jolla voi pitkällä aikavälillä olla nauhataajaman laajenemispaineita. Vyöhyke muodostaa nauhataajaman laajenemisvaran.
 • Alueen voidaan katsoa olevan mm. taajamaosayleiskaavan perusteella selkeästi metsätalousmaata, jonne ei tule sallia yksittäistä rakentamista ilman yksityiskohtaisempaa kaavoitusta tai erityisiä syitä.
 • Suunniteltu rakentaminen vaarantaa kaavoituksen suunnitteluvaran ja voi siten aiheuttaa haittaa kaavoitukselle.
 • Emäkiinteistöstä Taakse 428-429-3-24 on muodostettu 1.7.1959 rakennuslain voimaantulon jälkeen 3 kiinteistöä, joissa sijaitse kaksi varastorakennusta. Emäkiinteistön pinta-ala on ollut 3,120 ha. Emäkiinteistö on muodostunut kiinteistöistä 444-429-3-78, 444-429-3-116, 444-429-3-169. Suunnitellun rakentamisen ei voida katsoa vastaavan Lohjan kaupungin osayleiskaavoituksessa yleisesti sovellettuja mitoitusperusteita. Mitoitusperiaatteiden mukainen suositus rakentamisen enimmäismäärälle on yksi rakennuspaikka. Em. mitoitusperiaatteita on noudatettu viime aikoina laadituissa osayleiskaavoissa ja noudatetaan tällä hetkellä vireillä olevissa osayleiskaavoissa.
 • Hakemuksen kohdekiinteistön eteläpuolella on kaksi huolto- / varastohallia ja Braskintien toisella puolella on kaksi teollisuushallia. Suunniteltu rakennuspaikka on emäkiinteistön Braskintien varren ainoa rakentamaton alue.
 • Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi 19.6.2019 suunnittelutarveratkaisua koskevan valituksen saman taajamaosayleiskaavan M -alueella, koska hakemuksen tueksi ei oltu esitetty taajamaosayleiskaavassa mainittuja erityisiä syitä.
 • Hakemuksessa esitetty rakentaminen ei täytä MRL 137 §:n mukaisia rakennusluvan erityisiä edellytyksiä suunnittelutarvealueella:
  • Suunniteltu rakentaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueidenkäytön muulle järjestämiselle.
  • Suunniteltu rakentaminen vaarantaa kaavoituksen suunnitteluvaran ja hajauttaa yhdyskuntarakennetta.
  • Lisäksi suunnitellun rakentamisen ei voida katsoa täyttävän maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

Valitusoikeudesta:

Maankäyttö- ja rakennuslain 193 § 1 momentin kohdan 6 mukaan valitusoikeus poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta on toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry on lain tarkoittama yhdistys ja Lohja kuuluu piirin toimialueeseen.

Helsingissä 1.4.2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

Liitteet:

Liite 2. Pöytäkirjan liite. Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaoston päätös 17.02.2022 § 21: Suunnittelutarveratkaisupäätös, LP-444-2020-02422, Maksjoki. [Liitettä ei julkaista netissä koska se sisältää henkilötietoja. Olennainen sisältö käy ilmi valituksesta.]

Liite 3. Valitusosoitus