Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Vantaan ratikkavarikon asemakaavan päivitetystä osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Vantaan ratikkavarikkoa suunnitellaan Vaaralan kaupunginosassa metsään, joka on osa merkittävää ekologista yhteyttä. Alueella on myös huomattavia luontoarvoja ja osa Fazerilan pohjavesialuetta.

LAUSUNTO 28.4.2022

Vantaan kaupunki
kirjaamo(a)vantaa.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Lausunto Vantaan ratikkavarikon asemakaavan päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

VIITE: Asemakaava nro 931200

Yhdymme kaava-alueen merkittäviä luontoarvoja korostavaan Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistyksen 5.5.2021 lausuntoon aiemmasta osallistumis- ja arviointisuunnitelman versiosta (Liite 1).

Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksessä alueen rakennusoikeus on kaksinkertaistettu 10 000 m2:stä 20 000 m2:iin. SLL Vantaan 5.5.2021 lausunnossa esiin nostettujen alueen merkittävien luontoarvojen huomioiminen kaavatyössä vaikeutuu entisestään rakennusoikeuden mittavan lisäämisen seurauksena. Haluamme korostaa alueen merkitystä osana merkittävää maakuntakaavassakin tunnistettua ylikunnallista ekologista yhteyttä idästä Sipoonkorven ja etelästä Mustavuoren suunnasta länteen Helsingin puolelle Kivikon metsäalueelle ja siitä edelleen eteenpäin. Ratikkaan liittyvän lisärakentamisen lisäksi Vantaan kasvava maankäyttö mm. jätevoimalan alueella heikentää alueen ekologisten yhteyksien toimivuutta edelleen lisää. Kaava-alueella on myös itsessään arvokkaita metsiä ja soita, joiden säästämiseen on kaavatyössä panostettava.

Mikäli ratikkavarikko rakennetaan suunnitellusti, sen aiheuttamasta metsäpinta-alan supistumisesta ja arvokkaiden luontokohteiden hävityksestä johtuvaa haittaa on vähintään lievennettävä edistämällä samaan ekologiseen yhteyteen kuuluvien jäljelle jäävien metsien luonnontilaa ja säilymistä muussa Vantaan kaupungin tulevassa maankäytössä.

Rakennusoikeuden lisäämisestä huolimatta OAS:ssa on edelleen käytössä Rambollin tekemät aiemman version havainnekuvat nimellä ”Alustavia esimerkkejä toimintojen järjestämiseksi”. Varikkoalue ei voine näyttää samalta jos rakennusoikeutta on kaksinkertainen määrä.

Pohjavesialue

Merkittävä osa kaava-alueesta sijaitsee Fazerilan pohjavesialueella. Lakiin perustuvan pohjaveden pilaamiskiellon mukaan pohjavettä ei saa pilata eikä sen laatua vaarantaa. Pilaamiskielto on ehdoton. Pohjavesialueelle rakentaminen aiheuttaa riskejä, joiden ennaltaehkäisy on varmistettava kaavatyössä suunnitteluvaiheessa sekä toteutuksessa ja käytönaikaisessa seurannassa.

Jo pelkästään laajan alueen päällystäminen voi vaikuttaa negatiivisesti pohjaveteen. Pohjavesialuetta vaarantavat myös varikon vaatimat maansiirto- ja perustustyöt. Mm. Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjaveden laatu on heikentynyt ja raudan sekä mangaanin pitoisuudet nousseet. Korkein hallinto-oikeus on antanut hyvin yksiselitteisiä päätöksiä pohjavesialueille sijoitettavista toiminnoista ja mm. huoltamoita on määrätty poistettavaksi pohjavesialueilta.

Kaava-alueella sijaitsee Vantaan luontotietojärjestelmän luontokohdetiedoissa arvokkaiksi luontokohteiksi tunnistettu kolmiosainen Fazerilan suot -kokonaisuus, joka on suojavyöhykkeineen huomioitava kaavassa. Kohteiden omien luontoarvojen lisäksi ongelmia aiheutuu siitä, että soistuneella alueella rakentamistöiden pohjavedelle aiheuttamat riskit korostuvat entisestään.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, p. 045 114 0088, lauri.kajander(a)sll.fi

Helsingissä 28.4.2022,

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija