Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Tuusulan Focus-alueen val­mis­te­luai­neis­tos­ta

Etelä-Tuusulan "Focus-alue" sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoispuolella.

LAUSUNTO 30.6.2022

Tuusulan kunta, kaavoitus
kaavoitus(a)tuusula.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lausunto Focus-alueen yleissuunnitelman valmisteluaineistosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), TUUDno-2021-2284

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittää lausuntopyynnöstä. Olemme tutustuneet Focus-alueen yleissuunnitelman valmisteluaineistoon ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja toteamme alueen luontoarvojen turvaamisen näkökulmasta seuraavaa.

Nähtävillä olleesta aineistosta

OAS tai muu lausuntoaineisto ei sisällä alueelta tehtyjä luontoselvityksiä eikä niihin ole myöskään annettu linkkejä. Selvityksistä on ainoastaan esitetty luettelo, ja osaa selvityksistä on valikoiden referoitu lausuntoaineistossa. Tämä ei ole osallisten kannalta riittävä menettely. Osa selvityksistä löytyy kuitenkin netistä googlaamalla, joten niitä on mahdollista tässä kommentoida.

Kaavan vaihtoehdot

Lausuntoaineistossa on esitetty kaksi kaavavaihtoehtoa, joista kumpikaan ei ole tuhoisien luontovaikutustensa vuoksi sellaisenaan toteuttamiskelpoinen. Yhdistelemällä vaihtoehtoja ja pienellä lisämuokkauksella toteuttamiskelpoinen ratkaisu lienee kuitenkin löydettävissä.

Arvokkaista luontokohteista

Yleissuunnitelman kipupistealueita on esitetty liitteissä 1-3. Lisäksi yleissuunnitelman itäosassa liikekeskusalueen pohjoispuoliskon katulinjaukset vaativat uudelleenharkintaa, koska niitä on nyt tarpeettomasti sijoitettu arvokkaille luontokohteille.

  • Voimalinjan eteläpuolella Huhtarinpuronvarren uhanalaisia luontotyyppejä edustavat tulvaniittyjen ja lehtojen mosaiikki (Liite 1: kohde 1, Liite 3) sekä tulvaniityt (Liite 1: kohde 2) ovat jääneet luontoselvityksissä merkitsemättä arvokkaina luontokohteina kartalle, ja osa niistä on kaavaluonnosvaihtoehdoissa osoitettu rakentamiseen (Liite 1: kohteet A,B,C). Näiden kohteiden rakentaminen ei tule kysymykseen, vaan kaavaratkaisua on muutettava niin, että kohteet säilyvät – lukuun ottamatta katulinjan läpivientiä Liitteen 1 kohteesta 2, joka on toteutettava mahdollisimman vähän vaurioita aiheuttavalla tavalla. Samalla säilytetään myös luontotyyppinä uhanalainen savimaan puro. Kohteiden ympäristöön (niiden ulkopuolelle) on myös varattava riittävästi tilaa teollisuusalueen tarvitsemien hulevedenpidätysaltaiden sijoittamiselle. Korostamme tässä yhteydessä, että Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on vuosien varrella raportoinut useaan otteeseen näiden arvokkaiden luontokohteiden olemassaolon Tuusulan kunnalle mm. erilaisten Focus-alueesta antamiensa lausuntojen yhteydessä; silti ne kerta toidensa jälkeen on jätetty alueen suunnittelussa huomiotta.
  • Voimalinjan eteläpuolella nyt kaavaluonnosvaihtoehdoissa rakentamiseen osoitettu, kasvillisuudeltaan arvokas (mm. lehtosinijuurta), uhanalaista luontotyyppiä edustava Huhtarinmäen lehto (Liite 2, Liite 3) tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle.
  • Voimalinjan pohjoispuolella nyt osittain rakentamiseen osoitettu Kratinkallion suo (Liite 1: kohde D, Liite 2, Liite 3) tulee jättää kokonaan rakentamisen ulkopuolelle.
  • Edellä mainitut poistot supistavat rakentamiseen osoitettavaa aluetta, mutta kokonaisuuteen nähden hyvin vähän. Supistumista olisi toisaalta mahdollista kompensoida laajentamalla kaava-aluetta hieman, koska sen laidoilla, suoraan nyt supistettaviksi vaadittaviin rakennnusaloihin rajoittuen, on joitakin avohakattuja alueita joilla luontoarvot eivät muodosta rakentamiselle estettä.

Tapaamispyyntö

Pyydämme Tuusulan kunnalta neuvottelua asiasta 10.8.2022 jälkeen sijoittuvana ajankohtana.

Yhteystiedot:
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
erityisasiantuntija Lauri Kajander
Itälahdenkatu 22b A
00210 Helsinki
p. 045 114 0088
uusimaa(a)sll.fi
Toivomme ensisijaisesti sähköistä asiointia.

Helsingissä 30.6.2022,

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen, puheenjohtaja

Lauri Kajander, erityisasiantuntija

LIITTEET: Lausunnossa viitatut luontokohteet kartoilla