Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

19.11.2018

Ympäristöministeriölle

Esitys maakuntakaavojen lisäämisestä maa-aineslaissa huomioon otettaviin kaavoihin

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on huolestunut maakuntakaavojen arvokkaiden luontokohteiden huomioon ottamisen puutteellisuudesta maa-aineslaissa.
Kaikkien edun mukaista olisi merkitä maakuntakaavoihin sekä tärkeimmät maa-aineiden ottamiseen soveltuvat alueet (esim. EOk) että suojeluarvoiltaan suojaamisen tarpeessa olevat kohteet (esim. ge, luo).
Maakuntakaavoittajien intoa ottaa maa-ainesasiat ja geodiversiteetti huomioon on heikentänyt osaltaan KHO:n oikeuskäytäntö. Esimerkiksi Hämeenkyrön Selkävuorta koskeneessa päätöksessä KHO:2016:93 todettiin, että ”Maakuntakaavan arvokkaan kallioalueen merkinnällä (ge2) ei ollut välitöntä oikeudellista merkitystä.” Tämä johtuu MAL 3.2 §:stä: ”Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.”
Huomattakoon, että YSL:n 12 §:ssä on toisin: ”Luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.”
Esitämme, että MAL:n pykälä yhdenmukaistetaan vastaamaan YSL:n sanamuotoa niin, että maakuntakaava tulee otetuksi myös siinä huomioon. Tämä parantaisi geodiversiteetin suojelua erityisesti alueilla, jonne ei koskaan tehdä asema- tai yleiskaavaa. Lisäksi muutos parantaisi lainsäädännön yhdenmukaisuutta ja loogisuutta.
Lisätietoja
– erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen   Tapani Veistola
puheenjohtaja    erityisasiantuntija