Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Muistutus NCC Industry Oy:n hakemuksesta noron vaa­ran­ta­mis­kiel­los­ta poikkeamiseksi Nurmijärvellä

NCC Industry Oy on hakenut Perttulassa suunnitellulle louhoshankkeelleen lupaa poiketa vesilain mukaisesta norojen vaarantamiskiellosta. Uudenmaan ELY-keskus on katsonut, että hankkeelle tarvitaan vesilain mukainen poikkeuslupa, koska hankealueen kahdella puolella sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee vesilain tarkoittamia ja turvaamia luonnontilaisia noroja, Liimaniitunojaan laskeva noro pohjoisessa ja Lepolan noro etelässä.

Hankesuunnitelmaa on ELY:n lausunnon jälkeen muutettu. Hakemuksen täydennyksen mukaan tarkoitus on, että alueelta johdetaan hulevesiä laskeutusaltaan kautta yhteen noroon Liimaniitunojaan laskevaan noroon ja Lepola noron osalta uusitaan noron ylittävän metsätien siltarumpu raskasta liikennettä kestäväksi.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry katsoo, ettei luonnontilaisten norojen vaarantamiseen pidä antaa lupaa, vaan hanke on toteutettava niin, ettei tällaista vaaraa aiheudu. 

Liimaniitunojaan laskevan pohjoisen noron osalta on varmistettava, onko hankkeen vaikutuksia veden laatuun selvitetty riittävästi. Poikkeamislupahakemuksen perusteella näyttää, että on selvitetty vain vaikutuksia veden virtaamiin, ei veden laatuun. On selvitettävä, onko laskeutusallas riittävä toimenpide turvaamaan noron vedenlaadun ja tarvittaessa vaadittava lisätoimenpiteitä hulevesien puhdistamiseksi. Lepolan noron osalta on varmistettava, että ajoyhteys toteutetaan noroa vaarantamatta vanhan ylityksen paikalle. Mikäli tämä ei käytännössä onnistu, lupaa ei tule myöntää.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n muistutus 1.4.2021