Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois

Kannanottoja 2021

Louhintahiekka Oy:n Nurmijärven Raalassa sijaitsevan Nukarin kiviainesten ottoaluetta ja pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitusta koskevan hanke

Nurmijärven Luonto ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry antoivat Louhintahiekka oy:n Nurmijärven Nukarin kiviaineshankkeen YVA-selostuksesta lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 1.2.2021. Lausunto ja sitä koskeva artikkeli on luettavissa tämän sivuston osoitteessa
https://staging.sll.fi/nurmijarvi/2021/02/01/raalassa-sijaitsevan-nukarin-kiviainesten-ottoalue-hankkeen-yva-selostus-lausuntovaiheessa/

Tuusulalainen Louhintahiekka Oy suunnittelee Raalaan laajaa 44 hehtaarin louhinta- ja maa-ainesten loppusijoitusaluetta. Hankkeen tarkoituksena on myös rakennustoiminnassa syntyvien jätteiden ja materiaalien, kuten purkubetonin ja kantojen käsittely. Tietoja hankkeesta ja sen YVA-ohjelma ja YVA-selostus ovat nähtävissä verkossa osoitteessa www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Nurmijärven Luonto ry antoivat 22.10.2019 hankkeen YVA-ohjelmasta yhteisen lausunnon. Lausunnosta on myös artikkeli tällä sivustolla.

Hankkeesta on kirjoittanut Nurmijärven Uutiset 2.10.2019 ja 13.10.2019.

Kannanottoja 2019

Keski-Suomen Kuljetus Oy: Röykän maanläjitys

Vaasan hallinto-oikeus päätti 31.12.2019 pääosin hylätä Keski-Suomen Kuljetus Oy:n Röykän maankaatopaikan toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa koskevat valitukset. Ympäristöluvasta valittivat Vaasan hallinto-oikeuteen Nurmijärven Luonto ry, Röykän Asukasyhdistys ry, Nurmijärven kunta sekä suuri joukko yksityishenkilöitä. Hallinto-oikeus teki vain pieniä tarkennuksia lupamääräyksiä.

Päätökseen sai hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, mikäli se myöntäisi valitusluvan, 30.1.2020 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 31.12.2019

Nurmijärven Uutisten artikkeli 4.1.2020

NuLun vaatimukset Vaasan hallinto-oikeudelle

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta myönsi toukokuussa 2017 Keski-Suomen Kuljetus Oy:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan pilaantumattomien ylijäämämassojen välivarastointiin ja loppusijoitukseen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointiin, jalostukseen ja hyödyntämiseen Tulppaani-nimiselle kiinteistölle Röykässä Isoniityntien varressa.

Röykän asukasyhdistys ry, Nurmijärven kunta ja Nurmijärven Luonto ry ovat kaikki vaatineet ensisijaisesti Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksen kumoamista. Nurmijärven Luonto ry katsoo, että Myllyojan uhanalainen ja geneettisesti eriytynyt purotaimenkanta vaatii erityistä suojelua. Ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta aiheutuu haittoja, jotka heikentävät puroekosysteemiä. Alue ei sovellu jätemateriaalin varastoimiseen, eikä maa-aineksen läjitykseen myöskään paineellisen pohjaveden ja saastumisvaaran vuoksi. Lisäksi hanke vaarantaa Lopentien ylittävän maakunnallisesti merkittävän ekologisen yhteyden toimivuuden. Nurmijärven kunnan mukaan luvan myöntämiselle ei ollut edellytyksiä. Hanketta ja sen vaikutuksia koskevia tietoja kunta pitää puutteellisina.

Nurmijärven Luonto ry:n täydennys muistutukseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 15.2.2016

Nurmijärven Luonto ry:n muistutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle 4.2.2016

Circulation Oy: Bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema, Klaukkala

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto Circulation Oy:n ”Bioterminaalia sekä hyötymateriaalien käsittely ja siirtokuormausasemaa” koskevan hankeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.10.2019.

YVA-selostus sekä muuta hanketta koskevaa tietoa on luettavissa sähköisesti osoitteessa www.ymparisto.fi/circulationnurmijarviYVA

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin ja Nurmijärven Luonto ry:n lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 6.7.2017

Hankeesta on kirjoittanut Nurmijärven Uutiset 12.8.2019 ja 29.8.2019 (s. 4-5).

Kreate Oy: Ympäristölupa ja maa-ainesten ottolupa, Nukari

Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut Nukarille suunnitellun avolouhoksen uudelleen valmisteltavaksi päätöksellään 19.3.2019. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus antoi tuusulalaiselle Krete Oy:lle luvan avolouhoksen perustamiseen Nurmijärven ja Hyvinkään rajan tuntumaan lokakuussa 2016.

Muun muassa lähialueen asukkaat, Nurmijärven kunta, Nurmijärven Luonto ja Vantaanjoen kalastusalue valittivat luvasta kuitenkin Vaasan hallinto-oikeuteen. Perusteluina valituksissa käytettiin muun muassa erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista sekä kohtuutonta rasitusta lähialueen asukkaille. Myös selvitykset hankkeen vaikutuksista hulevesiin, Vantaanjokeen ja joen meritaimenkantaan koettiin puutteellisiksi.

Asiasta on kirjoittanut mm. Nurmijärven Uutiset 31.3.2019

Valitus ympäristölupa-asiassa, Kreate Oy – VHO:n päätös 19.3.2019 ss. 1-15, ss. 16-33.

Vastaselitys 5.12.2017 Vaasan hallinto-oikeudelle valituksestamme Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 11.10.2016 tekemästä lupapäätöksestä:    Lue vastaselitys tästä

Valitus 16.11.2016:  Nurmijärven Luonnon valitukset Helsingin ja Vaasan hallinto-oikeuksiin, Valitus Helsingin hallinto-oikeuteenValitus Vaasan hallinto-oikeuteen

Palaute Palaute Kreate Oy:n täydennykseen ja vastineeseen 29.3.2016:   Lue palaute tästä

Heinojan asemakaavaehdotus

Nurmijärven Luonto ry:n muistutus Heinojan asemakaavaehdotuksesta 6.2.2019

Kaavaselostuksen osana on ”Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin” (alk. s. 58), jossa esiintyy myös Nurmijärven Luonto.
Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin – Selostus (pdf)

Nurmijärven Luonnon lausunto Heinojan asemakaavaehdotuksesta 30.3.2017 (pdf) 

Muistio Nurmijärven Kissanojan, Heinojan sekä Toreenin pohjoispuolisen metsäalueen luonto- ja lajistoarvoista, Keijo Savola 22.5.2017

Kannanottoja 2018

Luonnontilaisen noron vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Syrjälä, Nurmijärvi

Muistutus ESAVI 18.4.2018    Lue muistutus tästä

Metsä-Tuomelan maankaatopaikka ja Lepolan puron vaarantaminen

Nurmijärven Luonnon valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 19.3.2018 Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä vesiluvasta.     Lue valitus tästä
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.3.2019 ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa lupa-asiassa. Lue päätös tästä

Aikaisempia kannanottoja

Kannanottoja 2017

Kannanottoja 2016

Toiminta

Tavoitteemme

Nurmjärven Luonnon jäsenkirjeitä

Jäsenkirje 17.3.2022 Jäsenkirje 12.2.2022 Jäsenkirje 3.6.2021 Tiedote 10.5.2021 Jäsenkirje19.7.2020 Jäsenkirje 12.3.2020 Jäsenkirje 7.…

Lue lisää

Toteutunutta toimintaa

Luonto lainassa -teemaviikolla järjestimme 5.2.2019 lapsille suunnatun Norppaillan Norppaillassa Klaukkalan kirjastossa Aila Kiiskinen luki…

Lue lisää

Perinnemaiseman hoito

Aleksis Kiven museoidun syntymäkodin piha Aleksis Kiven syntymäkodin pihalla Nurmijärven Palojoella halutaan säilyttää pihan perinteinen…

Lue lisää

Tuulihaukkalive

Nurmijärven Luonto toteutti yhteistyössä 100-vuotisjuhlavuottaan viettävän Nurmijärven Sähkön kanssa ensimmäistä kertaa Suomessa Tuulihaukan…

Lue lisää

Nurmijärven Luonto ry:n säännöt

NURMIJÄRVEN LUONTO RY:N SÄÄNNÖT 1 § Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Luonto ja kotikunta Nurmijärvi. Yhdistyksen…

Lue lisää

Suojattu: Data