Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Nurmijärven yhdistys

Nurmijärvi
Navigaatio päälle/pois
NURMIJÄRVEN LUONTO RY:N SÄÄNT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nurmijärven Luonto ja kotikunta Nurmijärv
i. Yhdistyksen toimintaalue käsittää Nurmijärven kunnan. Yhdistys liittyy Suomen luonnonsuojeluliittoon alueensa piirijärjestön
kautta.

2§ Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
luonnon ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kulttuuriperintöä toimintaalueellaan.
Yhdistyksen toimi
ntamuodot ovat:
edistää vapaaehtoista luonnon ja ympäristönsuojelutyötä toimintaalueellaan
seurata paikallisia ympäristönmuutoksia
antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa ja tehdä aloitteita sekä esityksiä viranomaisille
ja yhteisöille

valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luonto, kulttuuriperintö ja ympäristöasioissa järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja sekä viestinnän keinoin
elvyttää luonnonharrastusta ja tietämystä järjestämällä luontoretkiä ja leirejä
edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta
perustaa tarpeen mukaan jaostoja, toimikuntia ja/tai toimintaryhmiä.

3§ Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu hankkimaan varoja jäsenmaksuin, keräyksin ja apurahoina, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä asianmukaisen luvan saatuaan järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi myös harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ Jäsenyys


Yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja opiskelijajäsenet. Yhdi
styksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, maksamalla vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Päätöksen jäsenyydestä tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen perhejäseneksi voi päästä samassa taloudessa asuva varsinaisen jäsenen perheenjäsen
maksamalla vuotuisen perhejäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää. Perhejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenel. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisille jäsenille ja perhejäsenille.

Yhdistyksen opiskelijajäseneksi voi päästä henkilö, joka opis
kelee kokopäivätoimisesti ja maksaa vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous määrää. Opiskelijajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi päästä oikeuskelpoinen yhteis
ö, yritys ja säätiö, joka kannattaa yhdistyksen tarkoitusperiä, maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun, jonka yhdistyksen syyskokous määrää. Kannatusjäsenillä on läsnäolo ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänivaltaa.

Saavutetut jäsenoikeu
det säilyvät.

5§ Yhdistyksestä eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen ilmo
itettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen maksamaan jäsenmaksun koko kuluvalta toimintavuodelta. Jäsenmaksun laiminlyömisen johdosta jäsen katsotaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut jäsenmaksua toimintavuoden elokuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä sen jälkeen
kun tälle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen, mikäli jäsen toimii Suomen luonnonsuojeluliiton ja yhdistyksen tarkoitusperiä ja sääntöjä vastaan. Päätöksen erottamisesta tekee yhdistyksen hallitus 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä.

6§ Yhdistykse
n hallitus

Yhd
istyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 10 varsinaista ja 14 varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoro määräytyy arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ta
i varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin nämä säännöt toisin määräävät. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalinnoissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen hallituksen kokouksee
n voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohta
ja, jompi kumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

8§ Yhdistyksen tili kausi

Yhdistyksen ti
likausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

9§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään
tammimaaliskuussa ja syyskokous syysmarraskuussa. Yhdistyksen jäsenet kutsutaan näihin kokouksiin vähintään 2 viikkoa ennen kokousta postitetulla kokouskutsulla tai sähköpostilla tai ilmoituksella vähintään 2 viikkoa ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä sekä perhe ja opiskelijajäsenillä yksi ääni henkilöä kohti. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1)
valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2)
hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus
3)
käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien siitä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
4) val
itaan piirikokousedustajat sekä muiden tarpeelliseksi katsottujen järjestöjen kokousten edustajat
5) käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa ma
initut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1)
valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2)
puheenjohtajan toimikauden päättyessä valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
3) valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavan vuoden alusta alk
avalle kaksivuotiskaudelle
4)
määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintavuodelle
5)
valitaan 1 toiminnantarkastaja ja 1 varatoiminnantarkastaja
6)
vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle
7)
vahvistetaan tulo ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle
8)
päätetään lehdistä, joissa kokouskutsu julkaistaan ja tavasta, jolla kokouksiin kutsutaan
9)
käsitellään muut hallituksen tai jäsenten ehdottamat ja kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jon
kin asian yhdistyksen kevät tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä perusteluineen kirjallisesti tai sähköpostilla hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

10§ Ylimääräinen kokous

Ta
rpeen vaatiessa hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet ylimääräiseen kokoukseen 9 §:ssä mainitulla tavalla, mikäli yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa sitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

11
§ Ilmoittamisvelvollisuus piirille

Yhdistyksen on lähetettävä piirille ja Suomen luonnonsuojeluliitolle huhtikuun loppuun mennessä
toimintasuunnitelma, talousarvio ja edellisen vuoden vuosikertomus, sekä tiedot yhdistyksen hallituksen kokoonpanosta seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuosuuksien saamiseksi piiriltä.


12§ Sääntöjen muuttaminen


Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun yhdistyksen hallitus ja piirihallitus on asiaa käsitellyt. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä ja piirihallitus on sen hyväksynyt. Muuttuneet säännöt on toimitettava piirille ja Suomen luonnonsuojeluliitolle niiden hyväksymisen jälkeen.

13§ Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, käytetään sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen. Päätös yhdistyksen purkamisesta on pätevä vain siinä tapauksessa, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on sitä kannattanut kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on tehtävä ilmoitus piirille, Suomen luonnonsuojeluliitolle ja yhdistysrekisteriviranomaisille.


14§ Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Toiminta

Tavoitteemme

Nurmjärven Luonnon jäsenkirjeitä

Jäsenkirje 17.3.2022 Jäsenkirje 12.2.2022 Jäsenkirje 3.6.2021 Tiedote 10.5.2021 Jäsenkirje19.7.2020 Jäsenkirje 12.3.2020 Jäsenkirje 7.…

Lue lisää

Nurmijärven Luonnon kannanottoja

Toteutunutta toimintaa

Luonto lainassa -teemaviikolla järjestimme 5.2.2019 lapsille suunnatun Norppaillan Norppaillassa Klaukkalan kirjastossa Aila Kiiskinen luki…

Lue lisää

Perinnemaiseman hoito

Aleksis Kiven museoidun syntymäkodin piha Aleksis Kiven syntymäkodin pihalla Nurmijärven Palojoella halutaan säilyttää pihan perinteinen…

Lue lisää

Tuulihaukkalive

Nurmijärven Luonto toteutti yhteistyössä 100-vuotisjuhlavuottaan viettävän Nurmijärven Sähkön kanssa ensimmäistä kertaa Suomessa Tuulihaukan…

Lue lisää

Suojattu: Data